Forsiden

Høring - oppdatering av klimalovens klimamål for 2030

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag om å endre det lovfestede klimamålet for 2030 i klimaloven slik at det samsvarer med Norges oppdaterte klimamål for 2030 under Parisavtalen.

Status: På høring

Høringsfrist: 28.02.2023

Vår ref.: 23/151

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag om å endre det lovfestede klimamålet for 2030 i klimaloven slik at det samsvarer med Norges oppdaterte klimamål for 2030 under Parisavtalen. Forslaget er nærmere omtalt i vedlagte høringsnotat.

Høringsfristen er 6 uker. Fristen er vurdert utfra at forslaget gjelder en konsekvensjustering av allerede vedtatt klimapolitikk. Norges oppdaterte klimamål for 2030 er allerede vedtatt i andre prosesser. Det tas sikte på å fremlegge forslaget for Stortinget i vårsesjonen 2023.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor.  Ved tekniske problemer kan høringssvar, med referanse 23/151, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no.

Frist for å sende innspill er mandag 28. februar 2023.

Liste over høringsinstanser er vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller andre.  Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Ingvild Sæverud (e.f.)
ekspedisjonssjef

Anne Gislerud (e.f.)

avdelingsdirektør

Departementene

 

Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)

Havforskningsinstituttet

Landbruksdirektoratet

Meteorologisk institutt

Miljødirektoratet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)

Norsk institutt for luftforskning

Norsk polarinstitutt

Oljedirektoratet

Sametinget

Sjøfartsdirektoratet

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå

 

Kommunene

 

Enova SF

Innovasjon Norge

Statkraft

Statnett SF

Statsbygg

Statskog SF

 

Akademikerne

Avfall Norge

Bjerknessenteret for klimaforskning

CICERO Senter for klimaforskning

Drivkraft Norge

Energi Norge

Fellesforbundet

Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS)

Forum for miljøteknologi

Forum for utvikling og miljø

Framtiden i våre hender

Fridtjof Nansens Institutt

Greenpeace

Handelshøyskolen BI

Hovedorganisasjonen Virke

Industri Energi

Klagenemnda for miljøinformasjon

Kommunesektorens organisasjon (KS)

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og ungdom

Naturvernforbundet

Nord universitet

Norges bondelag

Norges bygg- og eiendomsforening

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljøvernforbund

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Norges rederiforbund

Norges Skogeierforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk bioenergiforening (NoBio)

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk elbilforening

Norsk fjernvarme

Norsk industri

Norsk olje og gass

Norskog

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

OsloMet – storbyuniversitetet

Redd Barna

Regelrådet

Regnskogfondet

Røde Kors

Rådgivende ingeniørers forening

SINTEF

Spire - Utviklingsfondets ungdom

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Transportøkonomisk institutt

UNICEF

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

WWF-Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ZERO - Zero Emission Resource Organisation