Høringer

Høring - Revisjon av veileder for grad av utnytting

Høringsfrist: 01.10.06

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200601450-1

07.07.06

Revisjon av veileder for grad av utnytting - høring

Miljøverndepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Statens bygningstekniske etat har i fellesskap utarbeidet forslag til ny veileder for grad av utnytting og målereglene, kap. 3 og 4 i TEK. Veilederen sendes nå ut på høring i henhold til vedlagte adresseliste. Andre interesserte kan også gi innspill.

Vi ber om at uttalelser til veilederen sendes Miljøverndepartementet med kopi til Statens bygningstekniske etat innen 1. oktober 2006.

Bakgrunn for revisjonen

Grad av utnytting fastsettes i arealplaner for å styre volum og omfang på bebyggelsen, enten bebyggelsen i seg selv eller i forhold til tomtearealet. Grad av utnytting er, sammen med reguleringsformål, en viktig premiss for utviklingen av et område. Derfor er det også krav om at reguleringsplaner som omfatter byggeformål skal definere disse to forholdene. Vi ønsker med denne veilederen både å synliggjøre hvordan man gjennom planlegging kan tilrettelegge arealbruken ved ulike løsningsvalg samt tydeliggjøre korrekt tolkning av reglene ved behandling av plan- og byggesaker.

Det er viktig at reglene om grad av utnytting og målereglene forstås og praktiseres likt. Revisjonen av veilederen har til hensikt å rette opp feil og misforståelser, samt gjennom utdypende tekst, illustrasjoner og eksempler skape en enklere og mer enhetlig forståelse og praktisering av reglene.

Veilederen er utvidet til også å omfatte bestemmelsene om måleregler i TEK kap. 4, som tidligere var inntatt i veilederen til TEK (REN). På denne måten blir veilederen et mer komplett verktøy for planlegging, beregning av grad av utnytting og beregning/måling av bygningshøyder.

Nytt i denne utgaven er også en kronologisk oversikt over reglene i tidligere forskrifter, som hjelpemiddel ved tolkning av eldre reguleringsplaner.

Forslag til endringer i Teknisk forskrift og NS 3940

Samtidig med arbeidet med ny veileder har departementene også foreslått endringer i bestemmelsene om grad av utnytting og målereglene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997 (TEK). Det vises til høringsbrev fra Kommunal- og regionaldepartementet av 13. juni 2006. Siktemålet med de foreslåtte forskriftsendringene er i hovedsak å forenkle og effektivisere beregnings- og målereglene. Det er også foreslått å gjøre regelverket mer fleksibelt ved å innføre en fjerde beregningsmåte for grad av utnytting (tillatt bebygd areal, T-BYA).

Standard Norge har også foreslått endringer i NS 3940 (Areal- og volumberegninger av bygninger). Samlet vil endringsforslagene blant annet innebære at forskriften og standarden blir bedre samordnet med hensyn til begrepsbruk.

Dette høringsforslaget for veilederen bør derfor ses i sammenheng med de andre revisjonsarbeidene om endringer i TEK og NS 3940, og dokumentene vil samlet gjøres tilgjengelig på Internett i høringsperioden på www.be.no. Samtlige høringsforslag (TEK, veileder og NS 3940) er gjort tilgjengelig på http://www.be.no/.

Høringen av veilederen om grad av utnytting

Foruten en generell tilbakemelding på innholdet i de ulike kapitlene, layouten og endringene er vi særlig interessert i tilbakemeldinger på:

1. Beregningsmåtene for grad av utnytting:

 • Er beregningsmåtene dekkende og er det en fordel å innføre en ny beregningsmåte T-BYA?
 • Er beregningsmåtene presise?
 • Stemmer angitt anvendelsesområde for de ulike beregningsmåtene med etablert praksis?

2. Minste uteoppholdsareal:

 • Fungerer bestemmelsen?
 • Vi ønsker gode eksempler på kommuneplan-/reguleringsplanbestemmelser, gjerne illustrerte.

3. Bruksareal delvis under terreng:

 • Det er mange måter å fastsette hvordan dette arealet skal medtas. Bør man kunne fastsette dette i planbestemmelser? Hva er beste måte å beregne arealet på? - I forhold til gjennomsnittlig terrengnivå, eller i forhold til det reelle terrenget?

4. Gjennomsnittlig terrengnivå:

 • Er det behov for å fastsette en annen måte å måle eller angi høyder på i reguleringsbestemmelsene, slik det er foreslått?
 • Er eksemplene og illustrasjonene forståelige, presise og gode?

5. Parkering:

 • Bør det kunne fastsettes i planbestemmelser at parkeringsareal ikke skal medregnes?
 • Bør parkering på terreng kunne unntas for beregning av henholdsvis bruksareal og bebygd areal? Eller bør dette ikke inngå i beregningen i det hele tatt?

6. Eksemplene og illustrasjonene:

 • Er eksemplene med illustrasjoner dekkende eller er det noen som mangler?
 • Er de presise, eller er det rom for misforståelser?
 • Det oppfordres til å komme med gode eksempler til veilederen, gjerne illustrerte.

Uttalelser til veilederen sendes Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo, innen 1. oktober 2006. Vi ber om at det også sendes kopi til Statens bygningstekniske etat,Postboks 8742 Youngstorget, 0028 Oslo.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Miljøverndepartementet v/Jarle Jensen, tlf 22 24 59 25, Kommunal- og regionaldepartementet v/Ole Molnes, tlf 22 24 71 01 eller Statens bygningstekniske etat v/Sigurd Hoelsbrekken, tlf 22 47 56 32.

Kopi:

Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo

Statens bygningstekniske etat, Postboks 8742 Youngstorget, 0028 Oslo

Med hilsen

Tom Hoel (e.f.
ekspedisjonssjef

Erling Gunnufsen
fung. avdelingsdirektør