Høring - Unntaksregel ved reduksjon av perioden med rett til dagpenger under permittering i fiskeindustrien

På bakgrunn av forslag i Prop. 1 S (2019-2020) vedtok Stortinget i desember 2019 at perioden med rett til dagpenger under permi¬t¬te¬ringer i fiskeindustrien, skal reduseres fra 52 til 26 uker i løpet av en 18 månedersperiode. Endringen innebærer en harmonisering med det generelle regelverket.

Status: På høring

Høringsfrist: 23.11.2021

Vår ref.: 21/3342

På bakgrunn av forslag i Prop. 1 S (2019-2020) vedtok Stortinget i desember 2019 at perioden med rett til dagpenger under permi­t­te­ringer i fiskeindustrien, skal reduseres fra 52 til 26 uker i løpet av en 18 månedersperiode. Endringen innebærer en harmonisering med det generelle regelverket. Samtidig ble det foreslått å åpne for at dagpengeperioden i ekstraordinære og uforutsette situasjoner kan utvides i inntil 52 uker. Vedlagte høringsnotat gjelder forslag til utforming av en slik unntaksbestemmelse. I tillegg foreslås en endring av ordlyden i forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet § 6-7, som innebærer at det formelle regelverket bringes i samsvar med praksis.

Iverksetting av Stortingets vedtak fra desember 2019 ble utsatt som følge av covid-19-pandemien, men iverksetting 1. januar 2022 er nå forutsatt i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022.

Frist for å sende inn høringssvar er 23. november 2021.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar,"under send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Cathrine Opstad Sunde (e.f.)
avdelingsdirektør

Else Pernille Torsvik
fagdirektør

 

 

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barne- og familiedepartementet
 • Fellesforbundet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Garantikassen for fiskere
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Norges fiskarlag
 • Norges kystfiskarlag
 • Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Sámediggi - Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • Sjømat Norge
 • Unio
 • Utenriksdepartementet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund