Høring - utkast til endring i forskrift om politiattest ved opptak til høgre utdanning - private høyskoler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

 • Høringsfrist: 8. november 2002

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

23.09.2002

HØRING – UTKAST TIL ENDRING I FORSKRIFT OM POLITIATTEST VED OPPTAK TIL HØGRE UTDANNING - PRIVATE HØYSKOLER

Ved endringen av privathøyskoleloven i juni inneværende år, ble det inntatt i loven § 10 j hjemmel til å stenge studenter ute fra klinisk undervisning eller praksisopplæring grunnet straffbare forhold. Bestemmelsen svarer i all hovedsak til § 42 a i lov om universiteter og høgskoler.

I likhet med ordningen for de statlige institusjoner må en plikt til å fremlegge politiattest fremkomme i forskrift gitt med hjemmel i loven. For de statlige institusjoner ble det 23. mars 2002 gitt en forskrift om politiattest ved opptak til høgre utdanning med ikrafttredelse 1. april 2001.

I tråd med forarbeidenes intensjoner (Ot prp nr. 69 2001-2002, s 33) fremlegges et forslag om felles forskrift for statlige og private institusjoner. Det er kun gjort enkelte små endringer av gjeldende forskrift for også å dekke feltet til privathøyskolene.

Helsefaglige utdanninger er ikke tatt med. Dette skyldes at det fortsatt foregår et utredningsarbeid i Helsedepartementet med sikte på å innføre et krav om politiattest for noen grupper av helsepersonell.

Det bes om at eventuelle merknader til forslaget blir oversendt Utdannings- og forskningsdepartementet innen 8. november 2002. Fristen er satt kortere enn 3 måneder av den grunn at det kun er gjort få endringer i forhold til gjeldende forskrift for de statlige institusjoner som tidligere har vært på høring (endringene er satt i kursiv).

Bjørn Tore Kjellemo e.f.
avdelingsdirektør

Eivind Bell Saxegaard
førstekonsulent


Vedlegg - se høringsnotat

Fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 23. mars 2001 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler § 42 a og lov av 11. juli 1986 nr. 53 om private høyskoler § 10 j. Fremmet av Kirke-, og utdannings- og forskningsdepartementet. Endret 23. mars 2001 nr. 283 (ikrafttredelse).

§ 1 Generelt
Søkere til utdanninger som er nevnt i denne forskriften må legge frem politiattest i forbindelse med opptak. § 2 til § 4 angir hva slags politiattest som skal legges frem for opptak til de ulike utdanninger.

§ 2 Utdanninger der det kreves politiattest tilsvarende slik politiattest som kreves for yrkesutøvelse
Søkere til følgende utdanninger må fremlegge politiattest tilsvarende den som i lov kreves for yrkesutøvelse:

 1. allmennlærerutdanning jf. lov om grunnskolen og den videregående opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61
 2. faglærerutdanning jf. lov om grunnskolen og den videregående opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61
 3. praktisk pedagogisk utdanning jf. lov om grunnskolen og den videregående opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61
 4. førskolelærerutdanning jf. lov om barnehager av 5. mai 1995 nr. 19
 5. barnevernspedagogutdanning jf. lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 6. sosionomutdanning jf. lov om barneverntjenester lov av 17. juli 1992 nr. 100
 7. lærer- og førskolelærerutdanning ved Rudolf Steinerhøyskolen jf. lov om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring av 14. juni 1985 nr. 73 og lov om barnehager av 5. mai 1995 nr. 19

§ 3 Utdanninger der det kreves politiattest som gjelder straffebestemmelser om sedelighet og vold. Politiattestens innhold.

Søkere til følgende utdanninger må fremlegge politiattest som viser merknader om siktelse, tiltale eller dom for overtredelse av straffeloven kap 19 med unntak av § 202 og § 204, straffeloven § 229, § 231, § 233, § 235 og § 236:

 1. profesjonsutdanning i spesialpedagogikk
 2. profesjonsutdanning i pedagogikk
 3. utdanning til tolk for døve, døvblitte og døvblinde

Tidsbegrensningen i lov om strafferegistrering av 11. juni 1971 nr. 52 § 6 gjelder ikke anmerkninger i forhold til straffelovens § 195, § 196, § 212 første ledd nr. 3 og § 212 andre ledd.

§ 4 Utdanninger der det kreves politiattest som gjelder straffebestemmelser om seksuelle overgrep mot barn. Politiattestens innhold.

Søkere til følgende utdanninger må fremlegge politiattest som viser merknader om siktelse, tiltale eller dom for overtredelse av straffeloven § 195, § 196, § 200 andre ledd og § 201 bokstav c:

 1. ballettpedagogutdanning
 2. kateketutdanning
 3. kirkevergeutdanning
 4. menighetssekretærutdanning
 5. trenerutdanning
 6. utdanning i friluftsliv, kultur og naturrettleiing
 7. eurytmiutdanning

Tidsbegrensningen i lov om strafferegistrering av 11. juni 1971 nr. 52 § 6 gjelder ikke.

§ 5 Utstedelse av politiattest
For utstedelse av politiattest gjelder lov 11. juni 1971 nr. 52 om strafferegistrering og forskrift 20. desember 1974 nr. 4 om strafferegistrering, med de unntak og presiseringer som fremgår ovenfor.

Politiattest utstedt etter denne forskrifts § 2 nr. 5 og 6 skal inneholde merknader om forelegg.

§ 6 Tidspunktet for fremleggelse av politiattest
Søkere som får tilsagn om plass ved utdanninger som nevnt i denne forskrifts § 2 - § 4 og som har merknad på politiattesten som er relevant for opptak til vedkommende utdanning, skal sende politiattesten til utdanningsstedet innen fristen som er satt for å motta utdanningsplassen.

Søkere som får tilsagn om plass ved utdanninger som nevnt i § 2 - § 4 og som ikke har merknad på politiattesten som er relevant for opptak til vedkommende utdanning, skal legge fram politiattesten for utdanningsstedet senest ved fastsatt utdanningsstart, jf. § 7.

Søkere som får tilsagn om plass ved utdanninger mindre enn fjorten dager før, eventuelt etter, studiestart, skal legge fram politiattesten senest fjorten dager etter at tilsagn om utdanningsplass er gitt.

Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

§ 7 Egenerklæring ved opptak
Søkere som omfattes av denne forskrift § 6 andre ledd, skal sammen med melding om at de mottar studieplassen gi en foreløpig bekreftelse på at han eller hun ikke har merknad på politiattesten som er relevant for opptak til vedkommende utdanning, jf. § 2 - § 4.

§ 8 Ny politiattest i løpet av utdanningen
Ved utdanninger som omfattes av denne forskriften skal studentene legge frem ny politiattest når det har gått tre år fra fastsatt utdanningsstart, forutsatt at det gjenstår obligatorisk klinisk undervisning eller praksisopplæring.

Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

§ 9Følger av at politiattest/egenerklæring ikke fremlegges, eller at egenerklæringen er uriktig

Søkere eller studenter som ikke framlegger politiattest/egenerklæring i henhold til reglene i denne forskrift, eller som gir uriktig egenerklæring, har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring ved den aktuelle utdanningen.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd dersom årsaken til at søkeren eller studenten ikke fremlegger politiattest/egenerklæring i henhold til reglene i denne forskrift ligger utenfor dennes kontroll.

§ 10 Følger av at studenten ikke kan delta i praksisopplæring/klinisk undervisning

Studenter som ikke kan delta i obligatorisk praksisopplæring/klinisk undervisning, vil ikke kunne få vitnemål for fullført grad eller utdanning.

§ 11Behandling av politiattesten ved utdanningsinstitusjonen

Dersom det framgår av en politiattest at studenten har slik merknad som nevnt under § 2 - § 4, skal utdanningsinstitusjonen straks underrette om den rett studenten har til bistand i henhold til universitets- og høgskoleloven § 42 a nr. 7 og privathøyskoleloven § 10 j (8).

Utdanningsinstitusjonen skal snarest mulig og senest innen ti dager etter at politiattesten er mottatt sende politiattesten til den nasjonale nemnda som er opprettet i henhold til universitets- og høgskoleloven § 42 a nr. 5 og privathøyskoleloven § 10 j (5). Med politiattesten skal det følge en oversikt over innhold og veiledning i den kliniske undervisningen/praksisopplæringen, og en uttalelse om hvorvidt studenten bør utelukkes fra å delta i denne. Studenten skal samtidig få kopi av institusjonens uttalelse til nemnda med vedlegg, og gis fjorten dagers frist til å uttale seg til nemnda.

§ 12 Den nasjonale nemnda
Den nasjonale nemnda skal oppnevnes i henhold til universitets- og høgskoleloven § 42 a nr. 5 og privathøyskoleloven § 10 j (5). Den oppnevnes for fire år av gangen. Det skal oppnevnes personlige varamedlemmer.

Den nasjonale nemnda er vedtaksfør når leder og tre andre medlemmer er tilstede.

Nemnda skal behandle saken snarest mulig, og senest innen fire uker etter at saken er mottatt fra undervisningsinstitusjonen.

Nemnda skal med bakgrunn i forholdene ved den kliniske undervisningen og praksisopplæringen på den utdanning studenten er tilbudt studieplass, og opplysningene om de forhold som ligger til grunn for politiattesten, vurdere om hensynet til pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre skal føre til at studenten skal utestenges fra klinisk undervisning eller praksisopplæring.

Nemnda kan innkalle studenten til møte dersom det ansees nødvendig for å få saken tilfredsstillende opplyst.

§ 13 Taushetsplikt
Den som får kjennskap til taushetsbelagte opplysninger gjennom en politiattest plikter overfor uvedkommende å bevare taushet om disse, jfr. forvaltningsloven § 13 - § 13e.

Brudd på taushetsplikten kan straffes etter straffeloven § 121.

§ 14 Oppbevaring av politiattest
Politiattesten skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og makuleres etter å ha vært benyttet til formålet.

§ 15 Ikrafttredelse
Forskriften gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

ADRESSATER

Private høyskoler
Statlige høyskoler
Vitenskapelige høyskoler
Universitetene
Kunsthøyskolene
Universitets- og høgskolerådet
Norgesnettrådets sekretariat
Utdanningsdirektørene
Elevorganisasjonen
Studentorganisasjoner
Studentutvalgene ved private høyskoler med eksamensrett etter privathøyskoleloven
Kristne Friskolers Forbund
Tjenestemannsorganisasjoner
Departementene
Voksenopplæringsforbundet
Kommunenes sentralforbund
Studentsamskipnadene
Statens lånekasse for utdanning
Politidirektoratet
Nettverk for private høyskoler
Samordna opptak

Til toppen