Høring - Utkast til forskrift om anvendelse av konkurranseloven § 10 tredje ledd på grupper av teknologioverføringsavtaler

Høringsfrist: 4. juni 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200503903

02.03.06

Utkast til forskrift om anvendelse av konkurranseloven § 10 tredje ledd på grupper av teknologioverføringsavtaler

Fornyings- og administrasjonsdepartementet sender på høring et forslag til forskrift om anvendelse av konkurranseloven § 10 tredje ledd på grupper av teknologioverføringsavtaler. Utkastet er hjemlet i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger § 10 fjerde ledd.

Den nye konkurranseloven trådte i kraft 1. mai 2004. I lovens § 10 er det innført et forbud mot konkurransebegrensende samarbeid basert på tilsvarende forbud i henholdsvis EF-traktaten artikkel 81 og EØS-avtalen artikkel 53. I § 10 tredje ledd er det gjort unntak fra forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i første ledd på nærmere bestemte vilkår. Med hjemmel i § 10 fjerde ledd er Kongen gitt hjemmel til å gi forskrifter som nærmere fastsetter hva slags samarbeid som skal omfattes av unntaket i konkurranseloven § 10 tredje ledd. Det fremgår av Ot. prp. nr. 6 (2003-2004) side 69 at dette gir hjemmel både til å gi tilsvarende gruppefritak i norsk rett som det er gitt etter EU/EØS-konkurranseloven, og til å gi andre egne gruppefritak fra forbudet i § 10. Det presiseres at gruppefritaket ikke utvider unntaket i konkurranseloven § 10 tredje ledd, men kun gir en anvisning på hvilke typer avtaler som typisk vil være unntatt etter denne bestemmelsen.

I mai 2004 sendte departementet på høring 1http://odin.dep.no/fad/norsk/dok/hoeringer/ferdigbehandlede/002001-080022/ram003-bu.html#ram3 forslag til fem nye forskrifter om gruppefritak med hjemmel i konkurranseloven § 10 fjerde ledd, som senere er blitt vedtatt. I forbindelse med denne høringen varslet departementet at det ville komme tilbake med et forslag til gruppefritak for teknologioverføringsavtaler med hjemmel i konkurranseloven § 10 fjerde ledd, når det nye gruppefritaket for teknologioverføringsavtaler var gjennomført i EØS-avtalen og norsk rett. Gruppefritaket for teknologioverføringsavtaler er inntatt i norsk rett gjennom forskrift 4. desember 1992 nr. 964 om materielle konkurranseregler i EØS-avtalen kapittel IV A .

Departementets forslag til forskrift om anvendelse av konkurranseloven § 10 tredje ledd på grupper av teknologioverføringsavtaler er basert på det tilsvarende gruppefritaket i den materielle EØS-forskriften kapittel IV A. Den vesentlige forskjellen er at departementets utkast til forskrift ikke inneholder bestemmelser om tilbakekalling i enkeltsaker (jf. EØS-forskriften artikkel 6 og 6A), samt om unntak fra anvendelsen av forordningen (jf. EØS-forskriften artikkel 7). Departementet mener disse områdene er dekket av konkurranseloven § 10 fjerde ledd annet punktum. Etter denne bestemmelsen har Konkurransetilsynet adgang til i enkelttilfeller å kunne trekke tilbake fordelen av gruppefritaket, dersom det viser seg at et samarbeid som er omfattet av utkastet til gruppefritak likevel ikke oppfyller vilkårene i § 10 tredje ledd. En slik tilbaketrekning vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

Departementets forslag til forskrift om gruppefritak for teknologioverføringsavtaler angir hvilke avtaler som er tillatt og hvilke begrensninger som ikke omfattes av unntaket. I tillegg inneholder det bestemmelser om markedsandelgrenser aktørene ikke må overskride dersom deres avtaler skal omfattes av unntaket. Bakgrunnen for dette er at sannsynligheten for at avtalen skal ha effektivitetsgevinster som mer enn oppveier de konkurransebegrensende virkninger, normalt vil avhenge av at de berørte foretak ikke har markedsmakt. Markedsandeler er et viktig element i vurderingen av om foretak har markedsmakt.

Utkast til forskrift anvendelse av konkurranseloven § 10 tredje ledd på grupper av teknologioverføringsavtaler er tilgjengelig på Fornyings- og administrasjonsdepartementets hjemmeside under http://odin.dep.no/fad/norsk/dok/hoeringer/paa_hoering/bn.html

Papirkopi av høringsdokumentene kan fås ved henvendelse til departementet.

Departementet ber høringsinstansene om å forelegge forslaget for sine underliggende organer.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet ber om høringsinstansenes uttalelse innen 4. juni 2006. Høringsuttalelsen kan også sendes på e-post til postmottak@fad.dep.no.

Med hilsen

Steinar Undrum (e.f.)
avdelingsdirektør

Therese Motzfeldt
rådgiver

Vedlegg: Utkast til forskriftstekst

ABB
Adv.firma Arntzen de Besche
Adv.firma BA-HR
Adv.firma Brækhus Dege & Co ANS
Adv.firma Bull & Co
Adv. firma Grette DA
Adv.firma HJORT DA
Adv.firma Schjødt
Adv.firma Selmer & Co
Adv.firma Simonsen Føyen DA
Adv.firma Steenstrup & Stordrange
Adv.firma Wiersholm, Mellbye & Bech AS
Adv.firma Wikborg, Rein & Co
Akademikerne
AkerKværner
Aksjesparerforeningen i Norge
Alpharma AS
ANFO Norske Annonsørers forbund
Apokjeden AS
Alle departementene
Bryggeri- og mineralvannfabrikkenes Forening
Brønnøysundregistrene
Coop Norge
DagligvareLeverandørenes Forening
Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Den norske Bank
Den norske Dommerforening
Den norske Fagpresses Forening
Den norske Forfatterforening
Den norske Forleggerforening
Den norske revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Domstoladministrasjonen
Elkem ASA
Entreprenørforeningen bygg og anlegg
Euroinfo
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskerinæringens landsforening
Folketrygdfondet
Fono, Foreningen norske plateselskaper
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Gramo
Hakon Gruppen
Mediebedriftenes Landsforening
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Holtung AS
Haavind Vislie
IT – Industriens Forening
Kjøttbransjens Landsforening
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kopinor, Interesseoranisasjon for rettighetshavere til ånsdverk
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustriforeningen
Legemiddelparalellimportørforeningen, c/o Paranova AS
Maskinentreprenørenes Forbund
NAVO Arbeidsgiverforening
NetCom GSM
Norges Apotekerforening
Norges Bank
Norges Bedriftsforbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Bondelag
Norges Byggmester Forbund
Norges Colonialgrossisters Forbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Eksportråd
Norges Elektroentreprenørforbund ELFO
Norges Fiskarlag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Forsikringsforbund
Norges GullsmedForbund
Norges Handelshøyskole
Norsk Hydro ASA
Norges Kooperative Landsforening
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Hotell- og Restaurantforbund
Norsk Industriforening for Generiske legemidler
Norske Fiskeoppdretteres Forening
Norske Skog
Norsk Kjøbmannsinstitutt AS
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Skogbruk
Norske Avisers Landsforening
NORWACO
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Orkla ASA
Oslo Børs
Oslo Statsadvokatembeter
Postbanken
Regjeringsadvokatembetet
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Rederienes Landsforening
Riksadvokatembetet
Riksrevisjonen
Rådgivende Ingeniørers Forening
Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen)
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statkraft
Statoil ASA
Telenor AS
Tele2 Norge AS
Tono
Thommessen Krefting Greve Lund AS
Transportsbrukernes Fellesorganisasjon
Teknologibedriftenes Landsforening
UPC Norge AS
Verdipapirsentralen
Vitusapotek
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM

Til toppen