Høring - forlengelse av midlertidig koronalov for barnevernet og fylkesnemnda

Barne- og familiedepartementet sender med dette på øring forslag om å forlenge mhidlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.02.2021

Vår ref.: 21/292

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag om å forlenge midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19. Den midlertidige loven skal tilrettelegge for ivaretakelse av barns rett til hjelp, omsorg og beskyttelse etter barnevernloven og en forsvarlig og rettssikker behandling i fylkesnemnda under utbruddet av covid-19. Den midlertidige loven oppheves 1. april 2021. Smitteverntiltak i tiden fremover vil fortsatt kunne hindre ordinær drift og saksavvikling i barnevernet og fylkesnemnda. Departementet foreslår å forlenge lovens varighet til 1. november 2021.

Frist for å avgi høringssvar er 1. februar 2021.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Departementet ber om at høringsuttalelser avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no.

Med hilsen

Erik Bolstad Pettersen (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Mette Kristin Solum

avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Departementene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Domstoladministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Alle landets statsforvalter

Helsedirektoratet

Norsk institusjon for menneskerettigheter

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Sentralenheten for fylkesnemndene

Statens Helsetilsyn

Alta kommune

Bergen kommune

Bærum kommune

Drammen kommune

Fredrikstad kommune

Flekkefjord kommune

Gjesdal kommune

Hamar kommune

Harstad kommune

Hurdal kommune

Kristiansand kommune

Kongsberg kommune

Larvik kommune

Molde kommune

Orkland kommune

Oslo kommune

Porsanger kommune

Ringerike kommune

Ringsaker kommune

Sandnes kommune

Sokndal kommune

Stad kommune

Stavanger kommune

Steinkjer kommune

Sunnfjord kommune

Tinn kommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Tønsberg kommune

Årdal kommune

Den norske advokatforening

Den norske legeforening

Fellesorganisasjonen

Juristforbundet

KS

Forandringsfabrikken

Landsforeningen for barnevernsbarn

Organisasjonen for barnevernsforeldre

Redd Barna

SOS-barnebyer

Actis

A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Blå Kors

Forbundet mot rusgift

Foreningen for human narkotikapolitikk

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende

Ivareta – Pårørende berørt av rus

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk sykepleierforbund

proLAR

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon