Høringsbrev - Høring om ny forskrift om gradering av pleiepenger

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny forskrift om gradering av pleiepenger. Forskriften må være på plass før nye regler om pleiepenger trer i kraft 1. oktober 2017.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.08.2017

Vår ref.: 17/1887

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny forskrift om gradering av pleiepenger. Forskriften må være på plass før nye regler om pleiepenger trer i kraft 1. oktober 2017.

Frist for å sende inn høringssvar er torsdag 17. august 2017.

Les og svar på høringen digitalt, under "Send inn høringssvar" nedenfor.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss.

Den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Med hilsen

Ulf Pedersen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Sara Bruvoll
avdelingsdirektør

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak (SAMFO)

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Arbeidsforskningsinstituttet

Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)

Barneombudet

Bedriftsforbundet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforeningen

Direktoratet for arbeidstilsynet

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen

Finans Norge

Foreningen for intensiv Stimulering av hjerneskadede (FISH)

Forskningsstiftelsen Fafo

Frischsenteret

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Helsedirektoratet

Institutt for samfunnsforskning

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelig virksomheter (KA)

Kreftforeningen

KS

KS Bedrift

Lederne

Landets høyskoler

Landets kommuner

Landets pasientombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LO Kommune

LO Stat

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges rederiforbund

Nasjonal kompetansesenter for sjeldne sykdommer

Norsk pasientforening

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag

Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)

Næringslivets Hovedorganisasjon

Petroleumstilsynet

Private Barnehagers Landsforbund

Sametinget

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samfunnsøkonomene

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Trygderetten

Uføres landsforbund

Virke

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og Beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Statsministerens kontor