Høringsbrev - forslag om særregler for beskatning av inntekt ved salg av overskuddsstrøm i privat bolig

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om særregler for beskatning av inntekt ved salg av overskuddsstrøm fra produksjonsanlegg av fornybar energi tilknyttet egen bolig eller egen fritidsbolig.

Status: På høring

Høringsfrist: 14.08.2024

Vår ref.: 24/2798

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om særregler for beskatning av inntekt ved salg av overskuddsstrøm fra produksjonsanlegg av fornybar energi tilknyttet egen bolig eller egen fritidsbolig. 

Forslaget innebærer at det innføres en skattefri beløpsgrense kombinert med et sjablongfradrag i overskytende inntekt, for produksjonsanlegg som har til hovedformål å forsyne egen bolig eller fritidsbolig med strøm.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 14. august 2024. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen
Martin Børresen e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                        Mette Riise Marré
                                                                                        seniorskattejurist

Energidepartementet
Klima- og miljødepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
SMB Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bondelag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skatteetaten
Statistisk sentralbyrå
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Statkraft AS
Statnett SF
Landssamanslutningar av Vasskraftkommunar (Advokatfirmaet Lund & Co DA)
Norsk Bioenergiforening
Norsk Eiendom
Småkraftforeninga
Boligmentoren (Norges Huseierforbund)
Norges Hytteforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Huseiernes Landsforbund
Distriktsenergi
Fornybar Norge
Reguleringsmyndigheten for energi (RME)
Elmera Group ASA
NHO Elektro (Nelfo)
Norges Vel
Otovo ASA
Solcellekraft as
Solcellespesialisten
Solenergiklyngen
Forbrukerrådet