Høringsmøte om å endre navn på Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.06.2013

Vår ref.: 13/3913 - TRH

Høringsmøte om å endre navn på Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

 

Vi innbyr til høringsmøte torsdag 13.6 kl. 13.30 til 15.00 på møterom 2403 i Justis- og beredskapsdepartementets lokaler Gullhaug Torg 4 A, Nydalen, for å få berørte instansers syn på forslag til lovvedtak om å endre navn på «Kriminalomsorgens sentrale forvaltning» til «Direktoratet for kriminalomsorg». Utkastet til proposisjon følger vedlagt. Departementet presenterer også et alternativ «Direktoratet for straffegjennomføring».

Bakgrunnen er regjeringens beslutning om å flytte Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) fra Justis- og beredskapsdepartementet til Lillestrøm. Samtidig innlemmes Kriminalomsorgens IT-forvaltning (KITT) i direktoratet som er operativt fra 17. juni 2013.

Som følge av utflyttingen og innlemmingen av KITT, foreslår Justis- og beredskapsdepartementet å endre navnet på virksomhetens øverste faglige og administrative ledelse for å tydeliggjøre at KSF er et ordinært direktorat. Navnebytte innebærer endringer i straffegjennomføringsloven § 5 første og annet ledd, § 7 bokstav g, § 19, § 37 fjerde ledd og § 38 tredje og ferde ledd.

Lovforslaget gjelder en teknisk navneendring og vil ikke bli sendt på alminnelig høring. 

Hvis du ikke har mulighet til å møte på høringsmøte, kan du i stedet gi skriftlig innspill innen utløpet av torsdag 13.juni 2013. Eventuelle skriftlige innspill må sendes departementet elektronisk til torkell-roar.hoel@jd.dep.no

Velkommen til høringsmøtet!

Med hilsen

Unni Gunnes e.f.
kst. ekspedisjonssjef

Sissel Kofoed
avdelingsdirektør

HØRINGSINSTANSER

 

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Domstoladministrasjonen
Politidirektoratet

Fylkesmannen i Hordaland
Riksadvokaten
Sivilombudsmannen

Kriminalomsorgsregionene
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT)

Akademikerne
Den Norske Advokatforening
Fellesorganisasjonen (FO)
For Fangers Pårørende (FFP)
Forsvarergruppen av 1977
Juss-Buss
Kriminalomsorgens Lederforbund
Kriminalomsorgens Yrkesforbund
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Stine Sofies Stiftelse
WayBack

Til toppen