Forsiden

Høringsnotat samordning av offentlig tjenestepensjon - nødvendige endringer som følge av etterlattereformen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om samordning av offentlig tjenestepensjon - nødvendige endringer som følge av etterlattereformen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 26.01.2023

Vår ref.: 22/4814

Stortinget vedtok ved lov 18. desember 2020 nr. 139 en omlegging av regelverket for etterlatteytelser i folketrygden. Endringene i ytelsene fra folketrygden gjør det nødvendig med endringer i regelverket for offentlig tjenestepensjon og personskadetrygd siden disse ytelsene bygger på ytelsene fra folketrygden. Som en del av regelverket inngår reglene i samordningsloven om reduksjon av offentlig tjenestepensjon og personskadetrygd som følge av blant annet folketrygdens ytelser.

Det foreslås i høringsnotatet regler for samordning av brutto tjenestepensjon med den nye omstillingsstønaden fra folketrygden, og hvordan samordningen skal gjennomføres når omstillingsstønaden bortfaller. Personer som har en etterlatteytelse i folketrygden på omleggingstidspunktet, skal beholde denne i en overgangsperiode. Det foreslås i høringsnotatet her samordningsregler når disse ytelsene faller bort. Gjenlevende personer som har egen uføretrygd eller alderspensjon fra folketrygden, får etter reformen kun sin egenopptjente pensjon årlig regulert. Det må derfor gjøres tilpasninger i samordningsregelverket som tar høyde for endringene.

Dette høringsnotatet er ett av flere som er nødvendige for å kunne iverksette etterlattereformen fra 1. januar 2024. Det første høringsnotatet ble sendt på høring 13. juli 2022 og gjaldt hovedsakelig forskriftsbestemmelser til utfylling av den nye omstillingsstønaden.  Vi viser også til departementets høringsnotat som er sendt på høring parallelt med dette høringsnotatet, og som omhandler blant annet enkelte tilpasninger i regelverk som henviser til eller på annen måte bygger på de reglene som endres med reformen. Sistnevnte høringsnotat inneholder også forslag til enkelte justeringer og presiseringer i regelverket som ble vedtatt med reformen, i tillegg til folkerettsmarkører.

Departementet har lagt til grunn at etterlattereformen trer i kraft 1. januar 2024. Det er viktig at endringer i samordningsreglene er vedtatt av Stortinget og kjent for pensjonsleverandørene i god tid før denne datoen. Det er lagt opp til at lovforslag skal fremmes og nødvendige lovendringer vedtas av Stortinget før sommeren 2023. For å rekke dette må følgelig den alminnelige høringsfristen forkortes.

Fristen for høringssvar er derfor satt til 26. januar 2023

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar under «send inn høringssvar» på regjeingen.no.

Alle innspill er offentlig etter offentleglova og blir publisert på vår nettside

med hilsen 

Bjørn Bogstad 

Avdelingsdirektør

Anders Korsbakken Olsen 

Seniorrådgiver 

 

Høringsinstanser

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Konkurransetilsynet

Likestillings- og diskrimineringsomburdet

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet

Pensjonsordningen for sykepleiere

Pensjonstrygden for fiskere

Pensjonstrygden for sjømenn

Regelrådet

Skattedirektoratet

Statens pensjonskasse

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå

Trygderetten

Oslo kommune

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den Norske Aktuarforening

Den Norske Opera & Ballett

Fellesforeningen for AFP

Finans Norge

Forsvar offentlig pensjon

Forsvarets seniorforbund

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gabler

Hovedorganisasjonen Virke

Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

KS – Kommunesektorens organisasjon

Landsforbundet for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LO Kommune

LO Stat

NITO

Norsk Pensjon AS

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Oslo Pensjonsforsikring AS

Pensjonistforbundet

Pensjonskasseforeningen

Pensjonskontoret

Regnskap Norge

Samarbeidsforumet av funksjonshemmendes organisasjoner (SAFO)

Samfunnsbedriftene

Senior Norge

Seniorenes Fellesorganisasjon

Senter for seniorpolitikk

Uføres Landsorganisasjon

Unio

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS