Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyring av forslag om deling av inntektsopplysningar frå Skatteetaten til pensjonsinnretningar og overføring av tilsynsmyndigheit etter OTP-loven til Skatteetaten

Finansdepartementet sender på høyring Skattedirektoratets forslag om deling av  inntektsopplysningar med private pensjonsinnretningar og om overføring av tilsynsmyndigheit etter OTP-loven frå Finanstilsynet til Skatteetaten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.07.2020

Vår ref.: 19-2089-23

Høyring av forslag om deling av inntektsopplysningar frå Skatteetaten til pensjonsinnretningar og overføring av tilsynsmyndigheit etter OTP-loven til Skatteetaten ​ 

Finansdepartementet sender på høyring Skattedirektoratets forslag om deling av  inntektsopplysningar med private pensjonsinnretningar og om overføring av tilsynsmyndigheit etter OTP-loven frå Finanstilsynet til Skatteetaten.

Vi ber om at adressatane vidaresender høyringsbrevet med vedlegg til aktuelle organisasjonar, underliggjande etatar og andre organ som kan ha interesse av saka, men som ikkje er oppførde på adressatlista.

Frist for å sende inn høyringssvar er 20. juli 2020. Høyringssvar sendast inn digitalt under «Send inn høyringssvar». Alle kan sende høyringssvar, men merk at svara som eit klart utgangspunkt er offentlege etter offentleglova og normalt blir publiserte på nettet saman med dei andre høyringssvara.

 

Med helsing
Henriette S. Hjort  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                     Bernhard Eggesbø
                                                                                     seniorskattejurist

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Aktuarkonsulenters forum

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bedriftsforbundet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Econa

Finansforbundet

Finans Norge

Finanstilsynet

Hovedorganisasjonen Virke

IKT-Norge

KLP

Kommunal Landspensjonskasse

Konkurransetilsynet

KS

Landsorganisasjonen i Norge

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Bank

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norske forsikringsmegleres forening

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Pensjonskasseforeningen

Regelrådet

Regnskap Norge

Riksrevisjonen

Sivilombudsmannen

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statens pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum

Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Verdipapirfondenes forening

Verdipairforetakenes forbund

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM

Økonomiforbundet