Høyringsnotat - forslag om å oppheve lov om ferie for fiskere og forslag om endring i lov om ferie (ferieloven)

Departementet foreslår i dette høyringsnotatet å oppheve lov om ferie for fiskere. Departementet foreslår dessutan ei endring i ferieloven. Hovudformålet med lovforslaget er å forenkle regelverket. Det er også eit mål å gi fiskarar som utfører arbeid i andre si teneste dei same rettane som andre arbeidstakarar.

Status: På høring

Høyringsfrist: 19.11.2015