I-9/2005

Om forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten

I-9/2005

Om forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten

1. Innledning
Helse- og omsorgsdepartementet vil med dette rundskrivet informere om at forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS-registerforskriften) ble fastsatt 17. juni 2005 med ikrafttredelse 1. juli 2005.

Det er utarbeidet merknader til bestemmelsene i forskriften som er inntatt etter forskriftteksten i rundskrivet. Merknadene er i seg selv ikke bindende men skal tjene som rettledning. Forskriften og merknadene bør leses i sammenheng for å få en best mulig forståelse av forskriftens bestemmelser.

Det er også fastsatt en ny forskrift om smittevern i helsetjenesten som erstatter forskrift 5. juli 1996 nr. 699 om smittevern i helseinstitusjoner – sykehusinfeksjoner, se departementets rundskriv I- 10/05.

2. Hovedinnholdet i ny forskrift
Forskriften etablerer et overvåkingssystem med avidentifiserte helseopplysninger om personer som følges opp under og etter et opphold i sykehus eller dagkirurgiske klinikker, for å avgjøre om de under oppholdet har fått en infeksjon. Registeret vil inneholde avidentifiserte helseopplysninger om personer som i visse perioder har vært til behandling for visse diagnoser, eller som har undergått visse inngrep ved sykehus eller dagkirurgiske klinikker. Systemet vil basere seg på å måle hyppigheten (insidensen) av infeksjonene. NOIS er følgelig bygd opp med overvåkingsperioder der visse pasientgrupper skal følges opp, men vil ikke være et fullstendig register over sykehusinfeksjoner.

Sosial- og helsedirektoratet gir nærmere bestemmelser om hvilke sykehus og klinikker og hvilke pasientgrupper som skal omfattes i hver overvåkingsperiode. Nasjonalt folkehelseinstituttet kan frita enkeltsykehus og –klinikker for deltaking. Databehandlingsansvarlig for NOIS er Nasjonalt folkehelseinstituttet. Det er helsepersonellet ved virksomhetene som etter forskriften har meldeplikt. Forskriften regulerer innsamling og behandling av opplysninger i registeret og har bestemmelser om informasjonssikkerhet og internkontroll. Datatilsynet og Statens helsetilsyn skal føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften etterleves.

Overvåkingssystemet vil blant annet legge grunnlag for å beskrive forekomsten av infeksjoner i virksomhetene over tid, bidra i oppklaring av utbrudd og evaluere virkninger av smitteverntiltak. Forskning har vist at overvåking i seg selv er et smitteverntiltak. Sykehus som har slik overvåking kan redusere infeksjonsforekomst med opp til 30 %.

Første overvåkingsperiode starter 1. september 2005 og skal vare i tre måneder. Da skal pasienter som gjennomgår visse operasjoner inkluderes. Folkehelseinstituttet sender om kort tid ut en mal for gjennomføringen. I malen beskrives metoden for datainnsamling og dataelementene. Se også www.fhi.no/smittevern.

3. Bestilling

Rundskriv I- 9/2005 med forskrift og merknader er også tilgjengelig på lovdata. Den kan også bestilles hos Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseavdelingen, telefon 22 24 87 01/04 eller på postmottak@hod.dep.no.

Forskriften finner du her i pdf.format.