Imarex kan drive som atuorisert markedsplass for varederivater

Finansdepartementet gir tillatelse til at International Maritime Exchange ASA kan drive autorisert markedsplass for varederivater med maritime fraktkontrakter som underliggende. Tillatelsen gis med hjemmel i børsloven § 2-1 første ledd.

International Maritime Exchange ASA
Hieronymus Heyerdahls gate 1
0160 Oslo

   
       

Deres ref

Vår ref

Dato

 

06/3059 FM IF/MW

29.08.2006

 

Konsesjonssøknad International Maritime Exchange ASA (etter fusjon mellom Imarex 1 ASA og Imarex 2 ASA og deretter navnebytte)

Det vises til søknad om konsesjon til å drive autorisert markedsplass datert 2. juni 2006, Kredittilsynets tilrådning i saken datert 22. juni 2006 samt annen korrespondanse i sakens anledning.

Finansdepartementet gir, i medhold av lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet § 2-1 første ledd, International Maritime Exchange ASA (Imarex 2 ASA etter navnebytte) tillatelse til å drive autorisert markedsplass for varederivater med maritime fraktkontrakter som underliggende.

Tillatelse gis på følgende vilkår:

  • Selskapet skal etablere internrevisjon jf forskrift 20. juni 1997 nr. 1057 om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av den interne kontroll.
  • Kredittilsynet kan stille krav til størrelsen på selskapets ansvarlige kapital, og hva denne kapitalen kan bestå i.
  • Selskapet skal utarbeide en intern instruks vedrørende taushetsplikt som også regulerer forholdet til de andre selskapene i konsernet. Instruksen skal godkjennes av Kredittilsynet.

Med hilsen

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet og Thommessen Krefting Greve Lund AS