Imarex kan drive som atuorisert markedsplass for varederivater

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet gir tillatelse til at International Maritime Exchange ASA kan drive autorisert markedsplass for varederivater med maritime fraktkontrakter som underliggende. Tillatelsen gis med hjemmel i børsloven § 2-1 første ledd.

International Maritime Exchange ASA
Hieronymus Heyerdahls gate 1
0160 Oslo

   
       

Deres ref

Vår ref

Dato

 

06/3059 FM IF/MW

29.08.2006

 

Konsesjonssøknad International Maritime Exchange ASA (etter fusjon mellom Imarex 1 ASA og Imarex 2 ASA og deretter navnebytte)

Det vises til søknad om konsesjon til å drive autorisert markedsplass datert 2. juni 2006, Kredittilsynets tilrådning i saken datert 22. juni 2006 samt annen korrespondanse i sakens anledning.

Finansdepartementet gir, i medhold av lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet § 2-1 første ledd, International Maritime Exchange ASA (Imarex 2 ASA etter navnebytte) tillatelse til å drive autorisert markedsplass for varederivater med maritime fraktkontrakter som underliggende.

Tillatelse gis på følgende vilkår:

  • Selskapet skal etablere internrevisjon jf forskrift 20. juni 1997 nr. 1057 om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av den interne kontroll.
  • Kredittilsynet kan stille krav til størrelsen på selskapets ansvarlige kapital, og hva denne kapitalen kan bestå i.
  • Selskapet skal utarbeide en intern instruks vedrørende taushetsplikt som også regulerer forholdet til de andre selskapene i konsernet. Instruksen skal godkjennes av Kredittilsynet.

Med hilsen

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet og Thommessen Krefting Greve Lund AS