Høring - utredning knyttet til valgfri protokoll om individuell klagerett til FN-­konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.09.2015

Vår ref.: 15/1307

Norge ratifiserte FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 3. juni 2013. Det ble ikke i den forbindelse tatt stilling til spørsmalet om eventuell norsk tilslutning til den valgfrie protokollen til konvensjonen. Protokollen etablerer en individklageordning til FN-komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og en undersøkelsesmekanisme knyttet til alvorlige eller systematiske krenkelser av rettigheter i konvensjonen.

På oppdrag fra Utenriksdepartementet har professor Kjetil Mujezinovic Larsen foretatt en ekstern utredning av konsekvenser ved eventuell norsk tilslutning til protokollen. Larsen leverte sin rapport til departementet 28. juli 2015.

Rapporten sendes med dette på høring med frist mandag 14. september 2015. Det vil ikke bli gitt fristutsettelse. Høringsuttalelsene bes sendt til Utenriksdepartementet via elektronisk skjema på regjeringen.no.
Adressatene bes sørge for at eventuelle berørte underliggende instanser, medlemsorganisasjoner mv. blir hørt. Høringsdokumentene er tilgjengelige på regjeringen.no.

Med vennlig hilsen
Sidsel Bleken
Seksjon for menneskerettigheter og demokrati

Departementene

Akademikerne

Amnesty International Norge 

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Atlas-alliansen

AURORA – Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Barneombudet

Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling

Den Norske Advokatforening

Den norske Helsingforskomité

Den norske legeforening

Domstoladministasjonen

Fellesorganisasjonen (FO)

Folkehelseinstituttet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Helsetilsynet

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

KS - Kommunesektorens organisasjon

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Menneskerettsalliansen

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Norsk organisasjon for asylsøkere

Norsk Pasientforening

Norsk psykologforening (Psykologforeningen)

Norsk senter for menneskerettigheter – UiO

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Sykepleierforbund

NOVA

Næringslivets Hovedorganisasjon

Redd Barna

Regjeringsadvokaten

Røde Kors

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Sivilombudsmannen

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen SEPREP – Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering av psykoser

Stopp diskrimineringen

Tvangsforsk

Unge funksjonshemmede

UNICEF Norge

Unio

Utdanningsforbundet

YS

Til toppen