Innsyn i forvaltningen – Kompetanse, etterspørsel og makt

Evaluering av offentleglova

I tidsrommet desember 2014 til desember 2015 har Oxford Research AS gjennomført ei evaluering av offentleglova etter oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet.

Evalueringsrapporten vart oversendt til Justis- og
beredskapsdepartementet 31. desember 2015. Rapporten blir sendt på alminneleg høyring, og det blir i denne samanhengen høve til å kome med kommentarar og innspel knytt til rapporten og offentleglova.

Innsyn i forvaltningen – Kompetanse, etterspørsel og makt (PDF, 4 mb)