AI - 69/08 - Instruks om forståelsen av statsborgerforskriften §§ 5-8 og 5-9

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 OSLO 

 

Nr.                                                 Vår ref                               Dato
AI - 69/08                                      200800488-/MAR                16.12.2008

 

AI - 69/08 - Instruks om forståelsen av statsborgerforskriften §§ 5-8 og 5-9

Det vises til brev fra Utlendingsdirektoratet (UDI) datert 27. juni 2008. Brevet inneholdt en redegjørelse for UDIs praksis etter statsborgerforskriften §§ 5-8 og 5-9.

Departementet har myndighet til å instruere UDI om tolkning av statsborgerforskriften, jf. statsborgerloven § 28.

Departementet instruerer UDI om å legge til grunn følgende forståelse av statsborgerforskriften §§ 5-8 og 5-9:

Ordet "reaksjon" skal forstås ulikt i forhold til statsborgerforskriften § 5-8 og § 5-9. I forhold til statsborgerforskriften § 5-9 skal "reaksjon" forstås som dom eller forelegg. I forhold til statsborgerforskriften § 5-8 skal "reaksjon" forstås som de ulike straffetiltakene innad i en og samme dom.

 

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh e.f
fungerende ekspedisjonssjef                                   Mari Aam
                                                                            rådgiver   

                                                                         

Saksbehandler: Knut Øyvind Aursnes

 

Kopi: Utlendingsnemnda, Justisdepartementet, Politidirektoratet, Utenriksdepartementet