International Maritime Exchange ASA gis tillatelse til å ha datterselskap i Italia

Finansdepartementet har 26. august 2008 gitt tillatelse til International Maritime Exchange ASA - IMAREX - til å ha et datterselskap i Italia som skal markedsføre og legge til rette for fjernmedlemskap og fjernhandel på Imarex. Tillatelsen er blant annet gitt på vilkår om at det italienske selskapet ikke skal utøve egen virksomhet som regulert marked, yte investeringstjenester, opptre som OTC-megler eller drive med analysevirksomhet for finansielle instrumenter, eller annen virksomhet som er egnet til å svekke tilliten til International Maritime Exchange ASA som markedsplass.

International Maritime Exchange asa
Hieronymus Heyerdahls gate 1
0160  OSLO
 


       
Deres ref                                                  Vår ref                                         Dato
                                                              08/3301 FM ALB                            26.08.2008

Søknad om tillatelse til å ha datterselskap i ItaliaFinansdepartementet viser til brev fra International Maritime Exchage ASA, mottatt av departementet 3. juni 2008, med søknad om tillatelse til å ha datterselskap i Italia. Det vises videre til Kredittilsynets tilråding til departementet i brev 9. juli 2008.

Med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder § 8, gir Finansdepartementet International Maritime Exchange ASA tillatelse til å drive omsøkt virksomhet i utlandet gjennom det italienske selskapet Bravo Futures S.p.a.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:


            1. Bravo Futures S.p.a skal fra og med tidspunktet for tillatelsen
                ikke utøve virksomhet som regulert marked, yte
                investeringstjenester, opptre som OTC-megler eller drive med
                analysevirksomhet for finansielle instrumenter, eller annen
                virksomhet som er egnet til å svekke tilliten til International
                Maritime Exchange ASA som markedsplass.

            2. Bravo Futures S.p.a skal drives etter det regelverk som til en
                hver tid gjelder for handel på International Maritime Exchange
                ASA og de virksomhetsregler som er beskrevet i søknaden.

            3. Eventuelle pålegg fra Kredittilsynet om regulering av
                virksomheten til International Maritime Exchange ASA skal
                så langt det er praktisk mulig også gjennomføres for Bravo
                Futures S.p.a.

            4. Styre og ledelse i Bravo Futures S.p.a skal egnethetsvurderes
                av Kredittilsynet i samsvar med børsloven § 10.


            5. International Maritime Exchange ASA skal gi melding til
                Kredittilsynet dersom selskapets andel av stemmeberettigede
                aksjer i Bravo Futures S.p.a reduseres til 50 prosent eller
                mindre.

            6. Finansdepartementet kan endre eller sette nye vilkår.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                           Erling G. Rikheim 
                                                                                           avdelingsdirektør


Gjenpart: Kredittilsynet