Tillatelse til erverv av samtlige aksjer i Bolig- og Næringsbanken ASA

Finansdepartementet gir Íslandsbanki tillatelse til å eie 100 prosent av aksjene i Bolig- og Næringsbanken ASA (BNbank ASA). Tillatelsen gis med hjemmel i lov 10. juni nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-2.

 

Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma

v/Per M. Christiansen

Postboks 1524 Vika

0117 Oslo

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

#602808-v1

05/451 FM CN

15.03.2005

 

Tillatelse til erverv av samtlige aksjer i Bolig- og Næringsbanken ASA

 

Det vises til Deres søknad på vegne av Íslandsbanki ved brev 22. november 2005, og Kredittilsynets tilråding i saken ved brev av 24. januar 2005. Det vises også til øvrig korrespondanse i saken.

 

Med hjemmel i lov 10. juni nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-2 gir Finansdepartementet Íslandsbanki tillatelse til å eie 100 prosent av aksjene i Bolig- og Næringsbanken ASA (BNbank ASA).

 

Ovennevnte tillatelse gis på følgende vilkår, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-3 første ledd siste punktum:

 

   1.    Íslandsbanki må innen 3 måneder etter at tillatelsen til ervervet er gitt, erverve mer enn 90 prosent av aksjene i BNbank ASA, og innen 6 måneder etter at tillatelse til ervervet er gitt, iverksette tvungen overføring av eventuelle øvrige aksjer i samsvar med lov 13. juni 1997 nr. 95 om allmennaksjeselskaper § 4-25. Íslandsbanki kan etter ervervet av de øvrige aksjene ikke uten ny tillatelse eie mindre enn 100 prosent av aksjene i BNbank ASA.      

 

2.       Hele eller deler av virksomheten i BNbank ASA skal ikke, verken formelt eller reelt, overføres til et annet foretak uten Finansdepartementets samtykke.

3.       Transaksjoner som foretas mellom Íslandsbanki hf med tilhørende datterselskaper og BNbank ASA skal skje i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.

 

4.       Kredittilsynet kan til enhver tid pålegge endringer i virksomheten til BNbank ASA og Kredittbanken ASA, herunder pålegge fusjon av disse to bankene, dersom Kredittilsynet finner at den samlede bankvirksomheten i de norske delene av Íslandsbanki-konsernet ikke drives på en hensiktsmessig og betryggende måte som følge av at virksomheten i Norge er organisert i to juridiske enheter. 

 

5.       Íslandsbanki kan ikke opprette filial i Norge.

 

6.       Det oppnås enighet om en tilfredsstillende samarbeidsavtale mellom norske og islandske tilsynsmyndigheter.

 

Finansdepartementet vil for ordens skyld nevne at Kredittilsynet har hjemmel etter kredittilsynsloven til å kunne pålegge BNbank ASA å ha en høyere ansvarlig kapital enn det som følger av de lovbestemte minstekravene dersom soliditetssituasjonen tilsier det.

 

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

 

Kopi:    Kredittilsynet (ref.: 04/12537)

                        Bolig- og Næringsbanken ASA

                        Norges Bank

                        Konkurransetilsynet

                        Fylkestinget i Sør-Trøndelag