Iverksetting, organisering og finansiering av et integrert løp for dobbelkompetanseutdanning i odontologi

Med grunnlag i rapport av 3.7.2008 fra en arbeidsgruppe som hadde utredet dobbelkompetanseutdanning i odontologi, og påfølgende høringsprosess, iverksettes nå ordningen fra 19.1.2010.

Den 3. juli 2008 mottok Kunnskapsdepartementet rapport fra en arbeidsgruppe som hadde utredet dobbelkompetanse­utdanning i odontologi.

Arbeidsgruppen foreslo hvordan spesialistutdanning og forskerutdanning kunne gjennomføres i et avkortet og parallelt utdanningsløp. Utredningen ble sendt på høring.

På bakgrunn av utredningen og høringsuttalelsene utarbeidet Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet et forslag til organisering og finansiering av ordningen samt mandat for en nasjonal koordineringskomité.

Forslaget ble sendt til universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø for kommentarer 23. oktober 2009. På bakgrunn av tilbakemeldingene fra universitetene iverksetter vi nå ordningen.