Høring - Utredning av dobbelkompetanseutdanning i odontologi

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte i felleskap en arbeidsgruppe for å utrede et utdanningsprogram for dobbelkompetanse i odontologi. Utdanningsprogrammet skal kombinere forskerutdanning og spesialistutdanning for tannleger i et parallelt løp. Arbeidsgruppen leverte sin rapport til Kunnskapsdepartementet den 3. juli 2008. Departementet sendte rapporten på høring den 9. juli 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2008

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte i felleskap en arbeidsgruppe for å utrede et utdanningsprogram for dobbelkompetanse i odontologi. Utdanningsprogrammet skal kombinere forskerutdanning og spesialistutdanning for tannleger i et parallelt løp. Arbeidsgruppen leverte sin rapport til Kunnskapsdepartementet den 3. juli 2008, og denne sendes nå på høring.
(09.07.2008)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Rapport fra arbeidsgruppe (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


-------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Med grunnlag i arbeidsgruppens utredning av dobbelkompetanseutdanning i odontologi og høringsuttalelsene til denne utarbeidet Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet et forslag til organisering og finansiering av ordningen samt mandat for en nasjonal koordineringskomité. Forslaget ble sendt til universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø for kommentarer 23. oktober 2009. På bakgrunn av tilbakemeldingene fra universitetene iverksettes nå ordningen. Se lenke i høyre meny for nærmere informasjon om dette.

Vår ref.: 200804400

Høring: Utredning av dobbelkompetanseutdanning i odontologi – rapport fra arbeidsgruppeKunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte den 22. januar 2008 en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å utrede et utdanningsprogram i odontologi som kombinerer forskerutdanning og spesialistutdanning i et parallelt løp. Arbeidsgruppen leverte sin rapport den 3. juli. Rapporten er vedlagt.

Bakgrunnen for utredningen er å finne i Stortingets behandling av St.meld. nr. 35 (2006–2007) om framtidas tannhelsetjenester hvor man foreslo å effektivisere det lange studieløpet for å oppnå dobbelkompetanse ved å opprette et forkortet løp på 6 år. Stortinget bevilget så midler over statsbudsjettet for 2008 til slik dobbelkompetanseutdanning, jf. budsjettproposisjonene fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Arbeidsgruppen foreslår
- to alternative studieløp på seks år (åtte år for oralkirurgi)
- at fagleder ved det kliniske fagområdet skal være hovedansvarlig for veiledningen
- å etablere en nasjonal opptakskomité som skal behandle både dimensjonering av utdanningen og opptak til utdanningen
- at kandidatene tilsettes i utdanningsstillinger
- at det etableres en overgangsordning for tannleger med doktorgrad som pr. i dag er under spesialistutdanning.

Rapporten sendes med dette på høring til berørte parter. Vi ber om generelle synspunkter og eventuelle kommentarer til forslagene i rapporten.

I tillegg ber vi særskilt om eventuelle synspunkter på to forhold. For det første foreslår arbeidsgruppen at departementene skal fastsette mandat for den nasjonale opptakskomiteen. Vi ber om eventuelle synspunkter på innholdet i mandatet og prosessen for å utarbeide mandatet. For det andre mener arbeidsgruppen at selv om hovedansvaret for veiledning bør ligge ved et universitet, er dette ikke til hinder for at hele eller deler av den kliniske delen av utdanningen kan foregå desentralisert utenfor universitetet, på kompetansesenter eller i annen spesialistklinikk. Vi ber om eventuelle synspunkter på hvordan en slik organisering vil kunne fungere.

Høringsuttalelser sendes Kunnskapsdepartementet innen 1. oktober 2008. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til: postmottak@kd.dep.no

Utredningen er tilgjengelig på departementets nettsider: http://odin.dep.no/kd/norsk/dok/hoering/bn.html
Høringsuttalelsene vil bli lagt ut fortløpende på samme nettside.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Finn-Hugo Markussen i Kunnskapsdepartementet (fhm@kd.dep.no, tlf. 22 24 77 28), eller Hanne Lundemo i Helse- og omsorgsdepartementet (hanne-christine.lundemo@hod.dep.no, tlf 22 24 82 82).


Med vennlig hilsen

Finn-Hugo Markussen (e.f.) Kjell Røynesdal (e.f.)
fung. avdelingsdirektør  avdelingsdirektør
Kunnskapsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet


 

 

 


 

Liste over høringsinstanser:

Den norske tannlegeforening
Forskerforbundet
Helsedirektoratet
Landets fylkeskommuner
Norges forskningsråd
Norsk tjenestemannslag
Regionale helseforetak
Regionalt odontologisk kompetansesenter i Arendal
Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge
Universitets- og høyskolerådet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø

Til toppen