Høring - Utredning av dobbelkompetanseutdanning i odontologi

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte i felleskap en arbeidsgruppe for å utrede et utdanningsprogram for dobbelkompetanse i odontologi. Utdanningsprogrammet skal kombinere forskerutdanning og spesialistutdanning for tannleger i et parallelt løp. Arbeidsgruppen leverte sin rapport til Kunnskapsdepartementet den 3. juli 2008. Departementet sendte rapporten på høring den 9. juli 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2008

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte i felleskap en arbeidsgruppe for å utrede et utdanningsprogram for dobbelkompetanse i odontologi. Utdanningsprogrammet skal kombinere forskerutdanning og spesialistutdanning for tannleger i et parallelt løp. Arbeidsgruppen leverte sin rapport til Kunnskapsdepartementet den 3. juli 2008, og denne sendes nå på høring.
(09.07.2008)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Rapport fra arbeidsgruppe (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


-------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Med grunnlag i arbeidsgruppens utredning av dobbelkompetanseutdanning i odontologi og høringsuttalelsene til denne utarbeidet Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet et forslag til organisering og finansiering av ordningen samt mandat for en nasjonal koordineringskomité. Forslaget ble sendt til universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø for kommentarer 23. oktober 2009. På bakgrunn av tilbakemeldingene fra universitetene iverksettes nå ordningen. Se lenke i høyre meny for nærmere informasjon om dette.