Iverksettingsrundskriv N-2/2020 - Ny havne- og farvannslov og oppheving av Iverksettingsrundskriv: Ny havne- og farvannslov av 9.12.2009

Lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann trådte i kraft 1. januar 2020 og har erstattet lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann og lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen. Dette iverksettingsrundskriv redegjør for hovedinnholdet i loven, med vekt på de viktigste endringene. Rundskrivet erstatter tidligere iverksettingsrundskriv om ny havne- og farvannslov av 9.12.2009.

Les rundskriv N-2/2020 med redegjøring for hovedinnholdet i loven (pdf)

Dette rundskrivet erstatter tidligere iverksettingsrundskriv om ny havne- og farvannslov av 9.12.2009.