Høringer

Alminnelig høring - forskrift om kart, stedfestet informasjon, kommunalt planregister og arealformål

Miljøverndepartementet sender med dette på høring forskrift om kart, stedfestet informasjon, kommunalt planregister og arealformål.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.05.2009

Vår ref.: 200900459-5/MD

Last ned brevet i pdf.

Miljøverndepartementet sender med dette forskrift om kart, stedfestet informasjon, kommunalt planregister og arealformål på høring.

Frist for å uttale seg er fredag 22. mai 2009.

Plandelen av ny plan- og bygningslov skal etter planen iverksettes 1. juli 2009, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plandelen). Departementet foreslår at gjeldende forskrift 10. mai 2004 nr. 736 om kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen (kartforskriften) fra samme tidspunkt blir erstattet av en ny forskrift om kart, stedfestet informasjon, kommunalt planregister og arealformål. Den nye forskriften skal i det vesentlige viderefører innholdet i den gamle for så vidt gjelder kart og plankart, men den utvides til å omfatte nye bestemmelser om kommunalt planregister, samt bestemmelser om bruk av underformål i kommuneplanens arealdel og i reguleringsplaner, jf. §§ 2-1, 2-2, 11-1, 12-1 og 12-5 i den nye loven.

Vedlagt høringsnotat redegjør nærmere for forslaget. Høringsnotatet er også tilgjengelig på Miljøverndepartementets internettsider. 

Nasjonal arealplan-ID

Krav om en entydig nasjonal identifikasjon for arealplaner er påkrevet bl.a. for at informasjonen i kommunalt digitalt planregister skal kunne lastes ned via Internett og sammenstilles sammen med andre arealplaner på regionalt eller nasjonalt nivå. En slik identifikasjon er også nødvendig for effektivt å kunne utarbeide landsomfattende statistikker over ulike typer arealformål mv. Identifikasjonen bør i utgangspunktet ikke være bærer av egenskapsinformasjon som innebærer muligheten for å måtte endre identifikasjonen pga. endringer i tilknytning til planen.

Departementet anbefalte i 2004 et tisifret nummersystem som identifiserte plankartet. Det foreliggende forslaget knytter isteden identifikasjonen til planen. Identifikasjonen skal bestå av kommunenummeret (fire siffer) og et unikt løpenummer. Kommunen står fritt til å velge løpenummersystem slik at det best passer kommunens behov.
Hvis f.eks. en kommuneplan utformes som et oversiktskart over hele kommunen i en målestokk og ett eget detaljkart for kommunesenteret i større målestokk, skal hvert kart tilordnes hvert sitt sin nasjonale arealplan-ID selv om de eventuelt trykkes på samme arket. Plankartets identifikasjon er i prinsippet uavhengig av det saksnummeret kommunen har behandlet planen under.

Hvis planen endres, skal det føyes til en bindestrek bak løpenummeret og gis et eget unikt løpenummer for endringen. Også dette løpenummeret kan kommunen tilpasse eget behov. Systemet med bindestrek etterfulgt av løpenummer skal sikre oversikt over planer som er endret og referanse til endringen.

En alternativ identifikasjonsmåte kunne basere seg på å beholde planens identifikasjon selv om planen ble endret. Departementet ber om at høringsinstansene vurderer valg av identifikasjonsmetode.

Elektronisk signatur

Av hensyn til manglende praktiske løsninger knyttet til bruk av digitale signaturer og saksbehandlingen mellom forvaltningsnivåene, fant departementet det i den forrige forskriften nødvendig å fastholde at den endelige vedtatte planen fremdeles skulle være på papir. Det er imidlertid nå mulig å utstede digitale signatur basert på kvalifisert sertifikat utstedt av tredjepart. Departementet foreslår derfor å likestille elektronisk signatur med signatur på papir.

En elektronisk signatur kan fremstilles ved hjelp av et sertifikat som kan sammenlignes med en elektronisk legitimasjon. Man kan velge mellom tre typer norske sertifikater. To typer sertifikater som identifiserer personer (”person-standard” og ”person-høyt”) og en type sertifikat som identifiserer virksomheter (”virksomhet”). Miljøverndepartementet antar at det i forhold til digital arealplan er mest aktuelt for kommunen å benytte virksomhetssertifikat. Et slikt sertifikat utstedes til en juridisk person og garanterer at signaturen kommer fra den aktuelle juridiske personen. Det finnes flere leverandører av slike sertifikater i det norske markedet, jf. liste som er tilgjengelig på Post- og teletilsynets internettsider.

Departementet stiller likevel spørsmål ved om bruk av denne type sertifikater er nødvendig for kommunens interne autentisering. Departementet viser til reglene for offentlige arkiv der det i utgangspunktet ikke leges opp til rutiner med bruk av digitale signaturer i intern saksgang. Behovet for intern autentisering anses å bli tilfredsstillende ivaretatt ved krav til automatisert registrering av ansvarlige for utførte nøkkelaktiviteter og systemfunksjonene for aktivitetslogging. Departementet ber om synspunkter på behovet for signering.

Regulering i flere høydenivåer

Departementet legger ikke fram forslag til utfyllende regler om lagdelte arealplaner. Vi ber likevel høringsinstansene vurdere behovet for slike regler, og eventuelle forslag til slike regler.

SOSI produktspesifikasjon for digitalt planregister og arealplan

Høringsforslaget viser flere steder til ”SOSI produktspesifikasjon for digitalt planregister og arealplan”. Spesifikasjonen vil bli fastsatt av Statens kartverk på grunnlag av et pågående standardiseringsarbeid. Departementet legger til grunn at spesifikasjonen foreligger senest i juni 2009.

Spesifikasjonen vil innholde nærmere veiledning og retningslinjer for hvordan digitalt planregister og arealplan skal utformes, bl.a. om bruk av farger, skravur og symboler for arealformål og hensynssoner. Spesifikasjonen vil også inneholde en datamodell for hvordan plandata skal realiseres i henhold til SOSI. Denne modellen skal være et grunnlag for systemleverandørene og andre som skal oppgradere programvare for digitalt planregister og også for brukere som skal lage planer i henhold til ny lov.
Mer informasjon om standardiseringsarbeidet og forslag til ny datamodell med beskrivelse av endringer og nye objekttyper, egenskaper og kodelister i SOSI finnes på internettsidene til Statens kartverk under Norge digitalt. Siden vil bli holdt løpende oppdatert om fremdriften i standardiseringsarbeidet.

Utforming av planer som skal fremmes i henhold til ny lov

Det anbefales at kommunene og private forslagsstillere for planforslag som skal fremmes etter at den nye plan- og bygningsloven er trådt i kraft, allerede nå utformer planforslagene og bruker de kodene for arealformål og hensynssoner mv. som foreslås i høringsnotatet, jf. departementets brev datert 27. januar 2009 til kommunene m.fl. Brevet finnes på internettsidene til departementet.

Departementet understreker likevel at det kan bli gjort justeringer i den endelige forskriften og SOSI-produktspesifikasjonen, og at det vil kunne medføre behov for oppdatering av det endelige planforslaget.

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Magnar Danielsen, tlf. 22 24 59 58. 

Kontaktperson for standardiseringsarbeidet er sjefsingeniør Morten Borrebæk, tlf. 33 37 12 08.

Med hilsen

Jarle Jensen (e.f)
ekspedisjonssjef

Dag Høgvard (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
          


Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Arkitektenes fagforbund
Avinor as
Bygg- og tømrermesternes forening
Byggeindustriens landsforening
Byggforsk
Den Norske Advokatforening
Den Norske Turistforening
Det Kgl. Selskap for Norges vel
Energiforsyningens Fellesorganisasjon
Energiverkenes landsforening
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
Fellesforbundet
Forbrukerrådet
Fortidsminneforeningen
Friluftslivets fellesorganisasjon
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
GeoForum
Geomatikkbedriftenes landsforening
Handelen og Servicenæringens Hovedorg.
Husbanken
Huseiernes landsforbund
Høgskolen i Bergen
Jernbaneverket
Kgl. Selskapet for Norges Vel
Kommunenes sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Maskinentrepenørenes forbund
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Bygg og eiendomsforening
Norges Byggforskningsinstitutt
Norges Byggmesterforbund
Norges Byggstandardiseringsråd
Norges geologiske undersøkelse
Norges Golfforbund
Norges handikapforbund
Norges ingeniørorganisasjon NITO
Norges Jeger- og fiskerforbund
Norges Jordskiftekandidaters forening
Norges Praktiserende arkitekter ANS
Norges Skogeierforbund
Norges Velforbund
Norsk Byggtjeneste AS
Norsk Elvarmeforening
Norsk forening for bolig- og byplanlegging c/o Den polytekniske forening
Norsk forening mot Støy
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk Kommuneforbund
Norsk Naturforvalterforbund
Norske Arkitekters Landsforbund
Norske Boligbyggerlags Landsforbund
Norske fiskeoppdretteres forening
Norske jordskiftekandidaters forening
Norske landskapsarkitekters forening
Norske reindriftssamers landforbund
Norske Samers Riksforbund
Norske Sivilingeniørers forening
NSB AS
Næringslivets hovedorganisasjon
Oslo og Omland Friluftsråd
Oslofjorden friluftsråd
Prosessindustriens landsforbund
Pukk- og grusleverandørenes landsforbund
Reindriftsforvaltningen
Rådgivende ingeniørers forening
Samenes landsforbund
Sametinget
Statens bygningstekniske etat
Statens kartverk
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Statsbygg
Statsnett
Tekna