Overgang til ny plandel av plan- og bygningsloven

Ny plandel av plan- og bygningsloven (Lov 2008-06-27 nr. 71) ble vedtatt av Stortinget 5. juni 2008 og vil bli iverksatt fra 1. juli 2009. I perioden fram til iverksetting bør en ved planlegging i kommuner og fylkekommuner være oppmerksom på følgende:

Ny plandel av plan- og bygningsloven (Lov 2008-06-27 nr. 71) ble vedtatt av Stortinget   5. juni 2008 og vil bli iverksatt fra 1. juli 2009. I perioden fram til iverksetting bør en ved planlegging i kommuner og fylkekommuner være oppmerksom på følgende:

1. Planer som blir lagt ut til offentlig ettersyn før ny lov er trådt i kraft.
Her har kommunene og fylkeskommunene en valgmulighet:

A. Planer kan ferdigbehandles etter gammel lov, selv om planvedtak fattes etter at ny lov har trådt i kraft. Det betyr at saksbehandlingsregler og planframstilling skal følge gammel lov. Dette er ikke til hinder for at kommunene eller fylkeskommunene benytter seg av elementer fra den nye loven (for eksempel planstrategier, planbeskrivelse, risiko- og sårbarhetsanalyser mv.), så lenge de ikke er i strid med bestemmelser i gammel lov.

Når det gjelder private reguleringsforslag har kommunen en frist på 12 uker etter at planforslaget er mottatt til å ta stilling til, og evt. legge det ut til offentlig ettersyn. Innsendte planer som ikke legges ut til offentlig ettersyn før loven trer i kraft skal behandles etter reglene i ny lov, jf. pkt. 1 foran. For private planforslag som kan forventes å bli oversendt kommunen etter 1. april 2009, bør kommunen avklare om disse kan regne med å bli tatt stilling til før ny lov trer i kraft.

B. Planer som vil bli vedtatt etter at ny lov er trådt i kraft kan behandles etter bestemmelsene i ny lov. Forutsetningene er de samme som under pkt. 2 nedenfor.

2. Planer som er påbegynt, og som vil bli lagt ut til offentlig ettersyn etter at ny lov er trådt i kraft.
Slike planer skal behandles etter bestemmelsene i ny lov. Det innebærer at bestemmelsene i ny lov skal følges når det gjelder saksbehandlingsregler og planinnhold. Det gjøres spesielt oppmerksom på de nye kravene om risiko- og sårbarhetsanalyser ved alle planer for utbygging (§ 4-3) og kravet om planbeskrivelse (§ 4-2).

Det vil bli gitt en egen forskrift om hvordan de reglene i plan- og bygningsloven av 1985 som foreløpig ikke er endret skal virke sammen med de nye bestemmelsene i loven, jf. § 34- 2 siste ledd.

Når det gjelder private reguleringsplanforslag viser vi til at det etter den nye loven (kapittel 12) ikke vil være adgang for private til å fremme områderegulering uten at kommunen har gitt anledning til dette gjennom vedtak av oppstart og rammer for planarbeidet. For detaljreguleringer skal det holdes oppstartsmøte.

Den nye loven inneholder andre arealformålsbetegnelser enn dagens lov. Det vil bli utarbeidet en forskrift som fastlegger nærmere hvordan planer skal framstilles etter den nye loven. Denne vil foreligge når loven trer i kraft. Forslaget til forskrift vil bli sendt ut om kort tid. Inntil forskriften er fastsatt anbefales det å legge kodeverket i forslag til forskrift til grunn.

3. Veiledning
Departementet arbeider med veiledning om de nye planbestemmelsene som vil foreligge på departementets internettside før loven trer i kraft. Vi viser også til at det vil bli gjennomført samlinger i det enkelte fylke i samarbeid mellom fylkesmannen og fylkeskommunen for å gi ytterligere informasjon om den nye loven.

 

Med hilsen


Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef


 Hans Jacob Neumann
 avdelingsdirektør

Kopi: Kommunal- og regionaldepartementet