Klage på avslag om tilskudd fra norsk kulturminnefond - Prestegaten 10, Tønsberg kommune, Vestfold

Saken gjelder Prestegaten 10, en tømmerbygning fra ca. 1860. Norsk kulturminnefond avslo søknad om tilskudd til reparasjon av taket på bygningen, til å skifte sandstein med teglstein, samt å skifte ut alle beslag og takrenner. Avslaget var begrunnet med at fondet normalt ikke prioriterer tilbakeføringer. Klima- og miljødepartementet opprettholdt kulturminnefondets vedtak.

Vi viser til deres brev av 1. mai 2016 med klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 18. mars 2016. I vedtaket avslås søknad om tilskudd til å skifte tak på tømmerbygningen i Prestegaten 10, Tønsberg kommune, Vestfold.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken, og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41. Vi har heller ingen merknader til fondets skjønnsutøvelse i saken. Departementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 18. mars 2016.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder Prestegaten 10, en tømmerbygning fra ca. 1860. Bygningen er et av de eldste husene i Tønsberg sentrum, og er en del av en mindre bygård bestående av hovedhus, sidehus og uthus.

Liv Emly Jarmot Hvatum og Gaute Tjøm (heretter kalt klager) søkte den 30. november 2015 om kr. 170 000,- til reparasjon av taket og til å skifte sandstein med teglstein, samt å skifte ut alle beslag og takrenner.

Søknaden ble avslått av Norsk kulturminnefond i vedtak av 18. mars 2016. Klager ble meddelt avslaget i brev av 6. april 2016. Avslaget var begrunnet med at kulturminnefondet normalt ikke prioriterer tilbakeføringer, og at det er usikkert i hvilken grad kulturminneverdiene blir ivaretatt gjennom håndverksteknikk og materialvalg.

Avslaget ble påklaget i brev av 1. mai 2016. Kulturminnefondet behandlet klagen i styremøte 20. oktober 2016. I møtet opprettholdt fondet avslaget. I brev av 22. november 2016 ble klagen oversendt til Klima- og miljødepartementet for endelig behandling.

Klagers anførsler, jf. brev av 1. mai 2016

Klager viser til at deres prosjekt er tilsvarende likt det som eierne av deres nærmeste naboer i Gråbrødregaten 14 og 16 nylig har ferdigstilt, og som fikk tilskudd på nærmere 50% av kostnadene av kulturminnefondet.

Klager fremholder videre at det er svært viktig for dem at bygningen nå tilbakeføres så nær opp til opprinnelig utseende og forfatning som mulig, og ber på denne bakgrunn om at fondet revurderer sitt avslag.

Norsk kulturminnefonds merknader jf. oversendelsen til departementet av 22. november.

Fondet har begrensede økonomiske midler og må prioritere strengt mellom mange gode prosjekter. I prosjektet skal takets papp, lekter og slisser i sin helhet skiftes ut. Fondet prioriterer normalt ikke slike tilbakeføringer. I den grad de gjør det, prioriteres søknader hvor behovet for tilbakeføring er begrunnet i at kulturminnet har står i fare for å gå tapt eller bli skadet hvis det ikke settes inn tiltak. I denne saken fremstår ikke de omsøkte tiltakene som presserende for å hindre at kulturminnet går tapt eller blir skadet, og søknaden ble derfor ikke prioritert.

De to naboeiendommene klager viser til fikk ca. 30 % støtte til takarbeider i 2013 og 2014. Siden Kulturminnefondet hvert år må foreta en streng prioritering vil det ikke være automatikk i at tilsynelatende like saker får samme behandling, når søknadene behandles i ulike søknadsrunder.

Departementets merknader

I henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet, på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse.

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter som klager fremmer.

Departementet viser til begrunnelsen for avslaget. Departementet har ingen innvendinger mot fondets praksis der rene tilbakeføringsprosjekter som hovedregel ikke prioriteres.

Departementet viser videre til at Kulturminnefondet har begrensede midler, og må foreta en streng prioritering i en stor søkermasse. Dette innebærer å prioritere ned noen søknader, selv om objektet har klar kulturminneverdi, og tiltaket ivaretar denne. De begrensete midlene skal søkes fordelt i samsvar med målet om å tilgodese et representativt utvalg kulturminner, hvor den geografiske, sosiale, etniske, næringsmessige og tidsmessige bredden skal ivaretas. Ivaretagelsen av representativitet kan i denne sammenheng innebære at ikke alle likeartede tiltak gis samme prioritet.

Vi kan for øvrig ikke se at det foreligger feil ved lovanvendelsen eller saksbehandlingen, feil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Kristine Oftedal Nicolaisen
rådgiver

Kopi til: Norsk kulturminnefond