Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - prosjekt 160654 Skjold forsamlingslokale, Løten kommune, Hedmark

Saken gjelder Skjold forsamlingslokale i Løten kommune. Norsk kulturminnefond avslo søknad om tilskudd til innvendig vask og maling av bygningen. Avslaget var begrunnet med at tiltakene var å anse som ordinært vedlikehold og at fondet ikke gir tilskudd til vedlikehold. Klima- og miljødepartementet oppretthold kulturminnefondets vedtak.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres klage på Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 02.03.2016, om avslag på søknad om tilskudd til vask og maling innvendig av Skjold forsamlingslokale i Løten kommune, Hedmark.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved rettsanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41. Klima- og miljødepartementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Departementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 02.03.2016.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Skjolds Venner (heretter kalt klager) søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til vask og maling av Skjold forsamlingslokale. Det er blitt innhentet et anbud for dette arbeidet på kr 105.000 og det ble søkt om tilskudd på kr 73.500, 70 prosent av kostnadene.

Skjold forsamlingslokale er et grendehus i Nordbygda på Løten. Dette er et av landets eldste og best bevarte arbeiderlokaler. Bygget har vært aktivt i bruk det siste århundret. Lokalet leies ut til møter, loppemarkeder, konserter m.m. og driftes av venneforeningen.

Forsamlingslokalet har en stor sal med dragere. Det er høyt under taket. Salen er blitt sotete etter bruk av en gammel vedovn, som nå er byttet ut. Det er også mange spikermerker og andre skader på vegger, dører og vinduer. Venneforeningen, som i all hovedsak består av pensjonister, mener at de omsøkte tiltakene er for krevende til dugnad og har innhentet anbud om vask og maling fra et malerfirma.

I søknaden ble det opplyst at arbeidet skulle starte i januar 2016 og avsluttes i februar. Da klager ble klar over at Norsk kulturminnefond som hovedregel ikke støtter tiltak som er igangsatt, ba de ved e-post av 03.12.2015, om å få sette i gang arbeidene som avtalt og begrunnet dette med hvenisning til avtale inngått med malerfirmaet.

Kulturminnefondet viste til at det normalt ikke gis tilskudd til prosjekter som er igangsatt før vedtak om tilskudd er fattet. Vask og maling av sal sees uansett på som ordinært vedlikehold som må legges inn i driften av et forsamlingslokale. Ordinært vedlikehold faller utenfor Kulturminnefondets virkeområde. Fondet fant ikke grunn til å fravike denne praksisen.

Klagers anførsler av 29.03.2016 og 21.04.2016

Klager viser til at prosjektet ikke er igangsatt. Klager mener at tiltakene ikke kan betraktes som ordinært vedlikehold og peker på; "Det har gjennom årene blitt veldig sotete i salen av en gammel vedovn, denne er nå byttet ut. Fjerning av denne soten er vanskelig for ukyndige. Samtidig er det uforsvarlig å utføre det nødvendige malingsarbeidet på dugnad av venneforeningas medlemmer som hovedsakelig består av pensjonister. Dette førte til at vi innhentet anbud fra et lokalt firma. Anbudet er ganske stort men da vi mener at arbeidet er nødvendig for å tilføre lokalet ett sårt tiltrengt ansiktsløft i forhold til bruk som selskapslokaler mm, håpet vi å få tilskudd fra kulturminnefondet.".

Norsk kulturminnefonds merknader, jf oversendelse av 18.11.2016, vedlagt styrets vedtak av 20.10.2016.

På grunn av stor søkermasse og begrensete midler til disposisjon må Norsk kulturminnefond foreta en streng prioritering blant søknadene. Norsk kulturminnefond viser til at de søker å finne frem til kriterier som kan benyttes i prioritering av søknadene. Etter dette gis det ikke tilskudd til vedlikehold.

Fondet konkluderer med at de beskrevne arbeidene er av en slik karakter og omfang at de må kategoriseres som vedlikehold. Det er ikke grunnlag for å prioritere søknaden. Klagen tas ikke til følge.

Klima- og miljødepartementets merknader

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14, kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet, på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse.

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf forvaltningslovens § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter som klager fremmer.

Klima- og miljødepartementet viser til begrunnelsen for avslaget, jf vedtak og oversendelsesbrev fra Norsk kulturminnefond datert 18.11.2016. Med en svært stor søknadsmengde og begrensete tilskuddsmidler, må Norsk kulturminnefond prioritere strengt. Det innebærer å prioritere ned noen søknader, blant annet søknader som faller utenfor det som er kjerneområdet for tildelinger over fondets budsjett, slik som tilskudd til ordinært vedlikehold av bygninger og anlegg. Departementet har ikke innvendinger mot fondets uttalte prioriteringer blant sakstyper, slik at vedlikehold ikke prioriteres i samme grad som for eksempel istandsetting. Selv om arbeidene i denne saken er krevende, er departementet enig med kulturminnefondet i at dette er å anse som vedlikehold.

Det er svært positivt at venneforeningen tar vare på Skjold forsamlingshus og skaper aktiviteter der i tråd med hvordan huset har blitt brukt gjennom årenes løp. Departementet ser imidlertid ikke at det er kommet nye momenter som begrunner et annet resultat i denne saken.

Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved rettsanvendelsen eller saksbehandlingen, feil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf forvaltningsloven § 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Elisabet Haveraaen
seniorrådgiver

Kopi til: Norsk kulturminnefond