Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 160809 Kontoret på Zinken, Fredrikstad kommune, Østfold

Norsk Zinkvalseverk AS fikk tilskudd fra Norsk kulturminnefond til istandsetting av pilarer og kasser ved inngangspartiet, istandsetting av 13 vinduer og produksjon og innsetting av varevinduer i disse. Det ble ikke gitt støtte til skraping og maling, samt eventuelt bytting av utvendig kledning og detaljer. Norsk kulturminnefond viste til at maling og skraping kan forstås som ordinært vedlikehold. Klima- og miljødepartementet har kommet til at Norsk kulturminnefond sitt vedtak er bygget på uriktige faktiske forhold. Den delen av vedtaket som gjelder avslag på søknaden oppheves, jf. forvaltningsloven § 34, og saken sendes tilbake til Norsk kulturminnefond for ny behandling.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres klage på Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 18. mars 2016 om avslag på del av de omsøkte tiltakene (skraping og maling av bygningen). De øvrige tiltakene i søknaden er det gitt tilsagn for.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider ved saken og har etter en samlet

vurdering kommet til at Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 18. mars 2016 om avslag på en del av de omsøkte tiltakene, er bygget på uriktige faktiske forhold. Den delen av vedtaket som gjelder avslag på søknaden oppheves, jf. forvaltningsloven § 34, og saken sendes tilbake til Norsk kulturminnefond for ny behandling.

Klagen tas til følge.

Bakgrunn

Norsk Zinkvalseverk AS ved Espen Halvorsen (heretter omtalt som klager) søkte Norsk kulturminnefond den 31. oktober 2015 om kr 601 500 (av et budsjett på kr 859 500) i tilskudd til skraping og maling av kontorbygningens fasade mot øst. Videre ble det søkt om tilskudd til skraping, maling og restaurering av vinduer, samt montering av varevinduer på samme fasade, samt skraping og maling av listverk og detaljer på utsiden av fasaden.

Ved kulturminnefondets vedtak 18.03.16 fikk klager tilsagn om tilskudd med inntil kr 270 000 til istandsetting av pilarer og kasser ved inngangspartiet, istandsetting av 13 vinduer og produksjon og innsetting av varevinduer i disse. Det ble ikke gitt støtte til skraping og maling, samt eventuelt bytting av utvendig kledning og detaljer. Norsk kulturminnefond viste til at maling og skraping kan forstås som ordinært vedlikehold.

Klagers anførsler av 19. april og 16. mai 2016

Klager viser i brev av 19. april 2016 til at bygget ble malt som sent som i 2007, men at fasaden er i dårlig forfatning. Det er brukt moderne plastmaling, høvlete panelbord og utført dårlig grunnarbeid. Klager presiserer at det som nå må gjøres er et omfattende restaureringsarbeid for å redde fasadene på bygget.

Klager viser til uttalelse fra Østfold fylkeskommune, fylkeskonservatoren, i epost datert 12. april 2016, som støtter klagers synspunkter. Fylkeskonservatoren er enig i at skraping og maling normalt regnes som ordinært vedlikehold, men mener at det å fjerne den moderne malingstypen for å kunne male med linoljemaling vanskelig kan ses som vanlig vedlikehold i dette tilfellet.

I brev av 16. mai 2016 aksepterer klager vilkårene for det innvilgede tilskuddet og viser for øvrig til klagen. Klager gjentar at de øvrige arbeidene det er søkt om tilskudd til ikke er ordinært vedlikehold, men omfattende restaureringsarbeid som må utføres for at fasaden skal kunne reddes.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf oversendelse av 28. juni 2016, vedlagt styrets vedtak av 7. juni 2016

Norsk kulturminnefond viser til at styret har behandlet saken i møte den 7. juni 2016, der  styret har opprettholdt vedtaket om ikke å gi støtte til skrape- og malearbeidene.

I styrets behandling vises det til at begrepet vedlikehold kan drøftes. På grunn av stor søkermasse og begrensete midler til disposisjon må Norsk kulturminnefond foreta en streng prioritering blant søknadene. Norsk kulturminnefond viser til at de søker å finne frem til kriterier som kan benyttes i prioritering av søknadene. Etter dette gis det ikke tilskudd til vedlikehold. Norsk kulturminnefond viser til at det var riktig å prioritere støtte til vinduene og inngangspartiet. For å redusere beløpet som ble tildelt prosjektet ble støtte til vinduene og inngangspartiet prioritert, mens malearbeidene ble tatt ut for å redusere beløpet som ble tildelt. Samtidig bemerker fondet at bygningens størrelse gjør skrape- og malearbeidene til en omfattende jobb, og at det er mulig fondets vedlikeholdsbegrep ikke er dekkende for arbeidene i dette tilfellet.

Klagers anførsler til Norsk kulturminnefonds merknader, jf brev av 13. juli

Klager understreker at malearbeidet på fasaden er betydelig mer omfattende enn ordinært vedlikehold. Klager viser videre til at oppfatningen er støttet av fylkeskonservatoren i Østfold. Tilstanden på fasaden er ifølge klager så elendig at det må gjennomføres et omfattende skrape-, restaurerings- og malearbeid for å redde fasadene. Klagers anførsler er dokumentert med vedlagte bilder.

Klima- og miljødepartementets merknader

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14, kan vedtak i saker om tildeling av tilskudd påklages til Klima- og miljødepartementet. I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf forvaltningsloven § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter som klager fremmer.

Klima- og miljødepartementet viser til begrunnelsen for avslaget, jf vedtak og oversendelsesbrev fra Norsk kulturminnefond av 28. juni 2016. Departementet viser videre til sakens dokumenter og klagers anførsler. Etter departementets syn er det arbeidet som klager tenker å få utført på hovedbygningens fasade istandsetting av alvorlige skader og går ut over hva man normalt oppfatter som ordinært vedlikehold. Dette synet er lagt til grunn av utførende håndverker og støttet i fylkeskonservatorens uttalelse. I redegjørelsen av tiltaket fra Norsk kulturminnefond vises det også til at det er snakk om en omfattende jobb og at begrepet vedlikehold kan drøftes. Departementet legger til grunn at Norsk kulturminnefonds vedtak bygger på at de omsøkte tiltakene oppfattes som ordinært vedlikehold og at dette har vært avgjørende for vedtaket. Norsk kulturminnefond har i sitt vedtak begrunnet at de delene av søknaden som er avslått, er tiltak som er tatt ut for å redusere beløpet som er tildelt prosjektet.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider ved saken og har etter en samlet vurdering kommet til at Norsk kulturminnefond sitt vedtak av 18. mars 2016 om avslag på en del av de omsøkte tiltakene, er bygget på uriktige faktiske forhold. Den delen av vedtaket som gjelder avslag på søknaden oppheves, jf. forvaltningsloven § 34, og saken sendes tilbake til Norsk kulturminnefond for ny behandling.

Klagen tas til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Ronny Henriksen
seniorrådgiver

Kopi til:
Norsk kulturminnefond