Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 170107 Fyringsanlegg, Erdal skulehus, Stryn kommune, Sogn og Fjordane

Saken gjelder et skolehus for Erdal skolekrets som ble tatt i bruk i 1902. Det ble søkt om midler til utbedring av mangler på skorstein og utskiftning av ildsted. Søknaden ble avslått med henvisning til at fondet har begrenset med midler og mottar en mengde søknader. De begrensede midlene fører til at det må foretas en streng prioritering av de ulike søknadene, hvor istandsetting med tradisjonelle teknikker og materialer står sentralt. Hoveddelen av tiltaket det ble søkt om støtte til innebar en modernisering av fyringsenheten som ikke faller innenfor kjerneområdet til fondet. Departementet tok ikke klagen til følge.

Klima- og miljødepartementet viser til klage av 14.03.2017, på Norsk kulturminnefonds vedtak av 06.02.2017. Klagen gjelder avslag på søknad om støtte til utbedring av mangler på skorstein og utskiftning av ildsted.

Styret i Norsk Kulturminnefond behandlet klagen i styremøte 21.06.2017. Klagen ble ikke tatt til følge, og er med brev av 23.06.2017 oversendt Klima- og Miljødepartementet til endelig behandling.

Klager fikk med brev fra Norsk Kulturminnefond av 23.06.2017 oversendt kopi av oversendelsesbrevet til Klima- og Miljødepartementet med vedlegg. Det var her opplyst om klagers mulighet til å kommentere innholdet i klageoversendelsen, med en frist på 3 uker. Klager har ikke kommentert klageoversendelsen.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider ved saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved rettsanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til fondets skjønnsutøvelse. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk Kulturminnefonds vedtak av 06.02.2017. Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder et skolehus for Erdal skolekrets som ble tatt i bruk i 1902. Det ble 20.10.16 søkt om midler til utbedring av mangler på skorstein og ildsted. Herunder ble det søkt om midler til montering av stålrør (foringsrør) i eksisterende pipe og til reparasjon av pussen på utvendig pipe over tak. 
Vedkomfyren på loftet skulle fjernes, og ovnen i skolestua skiftes ut.

Av totale kostnader beregnet til kr 39 405, ble det søkt om 70 % - 27.600 kr, privatandelen utgjorde 30 %. Søker har tidligere fått tilsagn om kr 30.000 i støtte til sliping av gulvet i skolestua.

Ved vurdering av søknaden uttalte Norsk Kulturminnefond at Sameiet Erdal skulehus har vist både vilje og evne til å ta vare på, og ikke minst skape liv i det gamle skolehuset. Det omsøkte prosjektet måtte imidlertid betraktes som en modernisering. Selv om tiltakene ansås som nødvendige, falt de likevel utenom Kulturminnefondets virkeområde.

Norsk Kulturminnefond viste også til at fondet har begrenset med økonomiske midler, som skal fordeles med hensyn til geografi, typer kulturminner og ulike målgrupper blant søkerne. Grunnet stor søkermasse må det derfor foretas en streng prioritering, og etter en konkret vurdering av saken fant ikke kulturminnefondet grunnlag for å prioritere Erdal skulehus.

Klagers anførsler etter brev av 14.03.2017

Klager viser i sin klage av 14.03.2017 til deler av begrunnelsen for avslaget og imøtegår denne. Herunder hevder klager at utskiftning av ovn ikke kan betraktes som en modernisering da det skal settes inn en eldre etasjeovn enn den som står der nå.

Når det kommer til selve utbedringen av skorsteinen kan klager si seg enig i at dette kan kalles for modernisering, men dersom de ikke kan benytte vedfyring, blir opplevelsen av den gamle skolestua redusert, og den kan bare brukes om sommeren. Vedfyring beskrives som en viktig del av den gamle skolestua.

Norsk Kulturminnefonds vurderinger og vedtak i klagesaken, jf. brev av 23.06.17

Norsk kulturminnefond bemerker Erdal skolehus positive virkning for bygda. Det var på denne bakgrunn den tidligere søknaden om støtte ble innvilget.

Utbedringen av pipen ved å sette inn et stålrør blir ansett som en moderne måte å utbedre piper, ikke en kulturhistorisk korrekt måte å bevare pipen. Moderniseringer og innkjøp av nye gjenstander prioriteres som hovedregel ikke. Fondet viser forståelse for at branntekniske krav må etterkommes, men på grunn av begrensede midler må det foretas en streng prioritering av søknadene.

Klima- og miljødepartementets merknader

I henhold til forskrift for Norsk Kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse. I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager har fremmet.

Utbedringen ved innsetting av et stålrør i det eksisterende pipeløpet innebærer en modernisering av fyringsenheten, som ikke faller innenfor kjerneområdet til fondet. Denne delen av tiltaket vurderes å utgjøre hoveddelen av prosjektet. Moderniseringer prioriteres ikke. Departementet merker seg også at egenfinansieringen utgjør kun 30 %, noe som innebærer avvik fra hovedprinsippet om at det bør tilstrebes at fondets finansiering ikke overstiger 50 % av prosjektkostnadene.

Norsk Kulturminnefond mottar en mengde søknader om støtte og har begrensede tilskuddsmidler. De begrensede tilskuddsmidlene fører til at det må foretas en streng prioritering av de ulike søknadene, hvor også istandsetting med tradisjonelle teknikker og materialer står sentralt.

Klima- og miljødepartementet ser ikke at det er feil ved saksbehandlingen eller rettsanvendelsen i denne saken, jf. forvaltningsloven § 41. Departementet har heller ingen merknader til fondets skjønnsutøvelse.

Klagen tas dermed ikke til følge.Med hilsen

 

Jan Mathys Truyen (e.f.)
avdelingsdirektør

Amalie Jota
førstekonsulent

Kopi
Norsk kulturminnefond