Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt: 170216 Wrights gård, Porselensveien 46, Porsgrunn kommune, Telemark

Saken gjelder et våningshus fra 1776 på Wrights gård. Det ble søkt om midler til istandsettelse av taket og tekking med teglstein. Norsk kulturminnefond avslo søknaden med henvisning til at fondet har en stor søknadsmasse og begrensede midler. Fondet måtte dermed foreta en streng prioritering. Kulturminnefondet fant ikke grunnlag for å prioritere søknaden. Departementet tok ikke klagen til følge.

Klima- og miljødepartementet viser til klage av 30. mars 2017, på Norsk kulturminnefonds vedtak av 24. mars 2017. Klagen gjelder avslag på søknad om støtte til istandsettelse av tak og tekking med teglstein på våningshuset på Wrights gård i Porsgrunn.

Styret i Norsk kulturminnefond behandlet klagen i styremøtet 6. september 2017. Klagen ble ikke tatt til følge, og er med brev av 26. september 2017 oversendt Klima- og miljødepartementet til endelig behandling.

Klager fikk med brev av 26. september 2017 oversendt kopi av oversendelsesbrevet til Klima- og miljødepartementet med vedlegg. Det var her opplyst om klagers mulighet til å kommentere innholdet i klageoversendelsen, med en frist på 3 uker.
Klager har ikke kommentert klageoversendelsen.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider ved saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved rettsanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til fondets skjønnsutøvelse. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 24. mars 2017.
Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder et våningshus på Wrights gård. Huser er en empirebygning fra 1776 og er en typisk representant for Skiensfjordklassisismen. Bygningen ligger i et gammelt industrimiljø, som er oppført i Riksantikvarens NB!-register. Gården var innstilt til fredning, men fredningsarbeidet i Telemark er avsluttet uten at det ble fattet fredningsvedtak for anlegget, dette på grunn av kapasitetsproblemer i fylkeskommunen. Det ble 27. oktober 2016 søkt om midler til istandsettelse av taket og tekking med teglstein. Av tilbud fra håndverker fremgår det at det skal brukes trykkimpregnerte og andre moderne materialer.

Av totale kostnader beregnet til kr 850 000, ble det søkt om 35,3 % - kr 300 000, privatandelen utgjorde 64,7 %.

Ved vurderingen av søknaden uttalte fondet at anlegget har høy autensitet, det er gjort få endringer og fremstår i dag som godt bevart med mange originale detaljer. Det søkes om istandsetting av tak. Det som trakk ned søknaden noe er vektlegging av bruk med trykkimpregnerte materialer i tak, vindskier, rennebor og gesims. Dette gjaldt også for bygging av ny luftepipe i vannfast finer som skal kles utvendig med Litexplater eller tilsvarende og deretter pusses. Videre viste fondet til at det mottar et stort antall søknader og har begrenset med midler og må dermed foreta en streng prioritering. Selv om objektet har høy antikvarisk verdi, nådde ikke søknaden helt opp i denne søknadsrunden. Søknaden ble med dette avslått.

Klagers anførsler etter brev av 30. mars 2017

  • Wrights gård har vært innstilt til fredning, men fredningsarbeidet i Telemark fylkeskommune ble avsluttet på bakgrunn av alle pågående fredningssaker i fylket.
  • De tidligere eierne av gården hadde i 2016 søkt om støtte fra Kulturminnefondet om tilskudd til istandsetting av taket. Daværende eiere planla å bruke gården som næringsbygg. Fondet ga tilsagn på kr 235 000 i 2016. Klager som er den nye eieren av gården har ikke fått overtatt tilskuddet som ble innvilget i 2016 da disse midlene ble gitt spesifikt til tidligere eiere.
  • Klager kan endre valg av materialer dersom fondet ønsker det. 
  • Klager kan også ta bygging av pipe ut av søknaden dersom fondet ønsker det.

Norsk kulturminnefonds vurderinger etter brev av 26. september 2017

  • Selv om det ble gitt tilskudd fra fondet for istandsetting av taket i 2016 fører ikke dette automatisk til at fondet kan prioritere et liknende prosjekt året etter. I vurderingen av omsøkte prosjekt i 2016 (160385) ble det blant annet lagt vekt på at bygningen skulle benyttes i næringsvirksomhet. I søknaden fra de nyere eierne fremkommer det at bygningen skal benyttes til boligformål.
  • Årets søknad beskriver bruk av en del moderne materialer, mens tiltakenes virkning på bygningens antikvariske verdi er mindre vektlagt. Klager viser til at prosjektet godt kan gjennomføres med bruk av furu kjerneved, og at pipen kan tas ut av prosjektet. Dette vil gjøre langt mindre inngrep i bygningens kulturminneverdi. Det må i så fall lages nytt kostnadsoverslag og arbeidene må beskrives på nytt - dette tas med i en eventuell ny søknad.
  • Kulturminnefondet viser til at fondet har en stor søknadsmasse og begrensete økonomiske midler. Fondet må dermed foreta en streng prioritering. Fondet fant dermed ikke grunnlag for å prioritere Wrights gård.

Klima- og miljødepartementets merknader

I vurderingen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl § 34 andre ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse.

Norsk kulturminnefond har begrenset med midler til rådighet blant en stor søkermasse. Departementet forstår at fondet må foreta vanskelige avveininger og valg. De begrensede tilskuddsmidlene fører til at det må tas en streng prioritering av de ulike søknadene hvor også istandsetting med tradisjonelle materialer står sentralt. Denne gangen har geografi type kulturminne og ulike målgrupper blant søkerne vært utslagsgivende for at søknaden i denne runden ikke nådde opp i konkurranse med andre prosjekter.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Mathys Truyen (e.f.)
avdelingsdirektør

Amalie Jota
førstekonsulent

Kopi
Kulturminnefondet 
Arkitekt Olav Lundesgaard