Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt 171043 Stabbur - Lykkja husmannsplass, Søndre Land kommune, Oppland

Saken gjelder et stabbur på en husmannsplass, fra sent 1700-tallet/tidlig 1900-tallet. Det ble søkt om midler fra fondet til å få stabburet opp på hjørnefundament samt reparasjon av råteskader på tømmer og gulv. Etter en samlet vurdering, hvor Norsk kulturminnefond blant annet la vekt på regional fordeling av tilskuddene fra fondets begrensede midler, ble ikke søknaden prioritert i denne søknadsrunden. Departementet tok ikke klagen til følge.

Klima- og miljødepartementet viser til klage av 31. mars 2017, på Norsk kulturminnefonds vedtak av 6. februar 2017. Klagen gjelder avslag på søknad om støtte til istandsetting av et stabbur på en husmannsplass i Søndre Land kommune, Oppland.

Styret i Norsk kulturminnefond behandlet klagen i styremøtet 6. september 2017. Klagen ble ikke tatt til følge, og er med brev av 22. september 2017 oversendt Klima- og miljødepartementet til endelig behandling.

Klager fikk med brev av 22. september 2017 oversendt kopi av oversendelsesbrevet til Klima- og miljødepartementet med vedlegg. Det var her opplyst om klagers mulighet til å kommentere innholdet i klageoversendelsen, med en frist på 3 uker.
Klager har ikke kommentert klageoversendelsen.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider ved saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved rettsanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til fondets skjønnsutøvelse. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 6. februar 2017.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder et stabbur på en husmannsplass, fra sent 1700-tallet/tidlig 1800-tallet. Stabburet har i lengre tid stått rett på grunnen. Det ble søkt om midler fra fondet til i å få stabburet opp på hjørnefundament samt reparasjon av råteskader på tømmer og gulv. I 2016 fikk klager støtte fra fondet på kr 27 000 til våningshuset på husmannsplassen.

Av totale kostnader beregnet til kr 128 625, ble det søkt om 66,1 % - kr 85 000, privatandelen utgjorde 33,9 %.

Ved vurderingen av søknaden uttalte Kulturminnefondet at det er prisverdig at søker ønsker å ta vare på stabburet på husmannsplassen. Bygningen har høy verneverdi og forfallet er godt i gang. Søker er imidlertid ikke i mål med tiltakene det ble gitt tilskudd for i 2016, det er ikke rapportert noen fremgang på dette prosjektet. Fondet foretrekker at tiltak det tidligere er gitt tilskudd til ferdigstilles før eventuelle nye tilsagn gis samme bygningsmiljø. Etter en konkret vurdering fant fondet ikke grunnlag for å prioritere søknaden. Søknaden ble med dette avslått.

Klagers anførsler etter brev av 31. mars 2017

Klager viser til at de er veldig takknemlige for at de mottok tilskudd fra fondet i 2016 for sikring av grunnmur på stua på husmannsplassen. Klager beklager at de har vært sene med å levere rapport på utført arbeid og informerer om at rapporten nå er blitt sendt inn. Arbeidet ble utført i oktober 2016.
Klager viser videre forståelse for at fondet må foreta en streng prioritering blant den store mengder søknader. Klager ber om at søknaden blir vurdert på nytt.

Norsk kulturminnefonds vurderinger etter brev av 22. september 2017

Fondet ga støtte til utbedring av våningshuset i 2016. Tiltaket er ferdigstilt, men rapport om arbeidet ble først mottatt 3. april 2017. Rapporten ble oversendt etter fondets purringer.

Fondets begrensede midler og mange søkere fører til at det må foretas en streng prioritering. Kulturminnefondet har allerede gitt støtte til et prosjekt på samme sted. Det er som hovedregel ønskelig at tidligere prosjekter er avsluttet og rapportert inn før det gis ytterligere midler. Ved søknadsfristens utløp har fondet en mengde søknader som må gjennomgås, og det må holdes et høyt arbeidstempo. Selve stabbursprosjektet var greit dokumentert, men fondet er avhengige av at rapporter og liknende som er avgjørende for vurderingen, mottas innen vedtak må fattes.

Etter en samlet vurdering, hvor det ble blant annet ble lagt vekt på regional fordeling av tilskuddene og fondets begrensede midler, ble ikke denne søknaden prioritert i denne runden.

Klima- og miljødepartementets merknader

I vurderingen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl § 34 andre ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse.

Norsk kulturminnefond har begrenset med midler til rådighet og må foreta en streng prioritering blant en stor søkermasse. Departementet forstår at fondet må foreta vanskelige avveininger og valg. Denne gangen har geografi, type kulturminne, regional fordeling, og ulike målgrupper blant søkerne vært utslagsgivende for at søknaden i denne runden ikke nådde opp i konkurranse med andre prosjekter.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen


Mathys Truyen (e.f.)
avdelingsdirektør

Amalie Jota
førstekonsulent

Kopi
Kulturminnefondet