Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klage på avslag om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Prosjekt 171168 Mogard - Låve i Skjåk kommune, Oppland

Saken gjelder en laftet låve fra rundt 1700-tallet. Det ble søkt om midler til flytting, gjenoppbygning og restaurering av låven. Norsk kulturminnefond avslo søknaden med henvisning til at fondet har en stor søknadsmasse og begrensede midler. Fondet måtte dermed foreta en streng prioritering. Kulturminnefondet prioriterer normalt ikke prosjekter som innebærer flytting av ett objekt til et annet. Kulturminnefondet fant ikke grunnlag for å prioritere søknaden. Departementet tok ikke klagen til følge.

Klima- og miljødepartementet viser til klage mottatt 20. april 2017, på Norsk kulturminnefonds vedtak av 24. mars 2017. Klagen gjelder avslag på søknad om støtte til flytting, gjenoppbygging og restaurering av en laftet låve. Låven skal flyttes fra Uppigard i Bøje til bruket i Mogard i Bismo.

Styret i Norsk kulturminnefond behandlet klagen den 8. desember 2017. Klagen ble ikke tatt til følge. Klagen ble med brev av 18. desember 2017 oversendt Klima- og miljødepartementet til endelig behandling.

Klager fikk med brev av 18. desember 2017 oversendt kopi av oversendelsesbrevet til Klima- og miljødepartementet med vedlegg. Det var her opplyst om klagers mulighet til å kommentere oversendelsesbrevet, med en frist på 3 uker. Klager har ikke kommentert klageoversendelsen.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider ved saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved rettsanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til fondets skjønnsutøvelse. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 24. mars 2017.
Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder en laftet låve, trolig fra slutten av 1700-tallet. Den 27. oktober 2016 ble det søkt om midler til flytting, gjenoppbygging og restaurering av låven. Låven skal flyttes fra Uppigard i Bøje til bruket i Mogard i Bismo.

Av totale kostnader beregnet til kr 1 250 0000, ble det søkt om 40 % - kr 500 000, privatandelen utgjorde 60 %.

Ved vurderingen av søknaden uttalte fondet at det er positivt at låven er planlagt brukt i næringssammenheng. Det foreligger imidlertid ingen antikvarfaglig vurdering av flyttingen. Fondet har heller ikke mottatt kopi av tillatelse på rivning av låven. Kulturminnefondet prioriterer normalt ikke prosjekter som innebærer flytting av ett objekt fra et sted til et annet. I tillegg viste fondet til at det mottar en mengde søknader om tilskudd og må foreta en streng prioritering mellom de store søkermassene. Søknaden ble med dette avslått.

Klagers anførsler etter brev datert 20. april 2017

  • Løyve til rivning ble gitt av kommunen i 2006. Låven var forfalt såpass mye at det måtte settes inn tiltak. Låven ble tatt ned i 2007 og lagt på lager for senere oppføring i Mogard. Dette var den beste fremgangsmåten for å få reddet låven.
  • Selv om låven blir tatt ut av sin opprinnelige tilstand så mener klager at dette er den beste løsning for å få reddet bygget.

Norsk kulturminnefonds vurderinger etter brev av 18. desember 2017

  • Fondet gir normalt ikke tilskudd til flytting av et bygg da dette kan få innvirkning på bygningens kulturminneverdi. Det er også uheldig at bygget blir tatt ut av sin opprinnelige sammenheng. Virkningene må således vurderes og drøftes før demontering velges som løsning.
  • Fondet har mottatt dokumentasjon fra klager på at kommunen har gitt rivningstillatelse.
  • Avgjørende for kulturminnefondets vurdering er at det har en innarbeidet praksis for å ikke prioritere saker hvor bygninger blir flyttet og tatt ut av sin opprinnelige sammenheng.
  • På grunn av stor søkermasse og begrenset med midler til disposisjon må fondet hvert år foreta en streng prioritering blant den store søknadsmassen.
  • Etter en ny gjennomgang av alle sider av saken mener fondet at det ikke er grunnlag for en høyere prioritering.

Klima- og miljødepartementets merknader

I vurderingen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl § 34 andre ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse.

Norsk kulturminnefond har begrenset med midler til rådighet blant en stor søkermasse. Departementet forstår at fondet må foreta vanskelige avveininger og valg.

De begrensede tilskuddsmidlene fører til at det må tas en streng prioritering blant de ulike søknadene. Søknader om flytting av kulturminner prioriteres som hovedregel ikke. Begrunnelsen for dette er at flytting av et bygg kan få innvirkning på bygningens kulturminneverdi. Departementet har ingen merknader til fondets skjønnsutøvelse i denne saken.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

Mathys Truyen (e.f.)
avdelingsdirektør

Amalie Jota
førstekonsulent

Kopi: Kulturminnefondet