Klage på avslag på søknad om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - Tante Kaias kaffehus, Vågan kommune, Nordland

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at Norsk kulturminnefonds vedtak er ugyldig da det er begrunnet med utenforliggende forhold som kan ha hatt betydning for vedtaket. Saken sendes tilbake til Norsk kulturminnefond for ny behandling.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres brev datert 23.6.2014 med klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 28.5.2014 om avslag på søknad om tilskudd til Tante Kaias kaffehus, Vågan kommune, Nordland fylke.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at Norsk kulturminnefonds vedtak er ugyldig da det er begrunnet med utenforliggende forhold som kan ha hatt betydning for vedtaket. Vedtaket datert 28.05.2014 oppheves, jf. forvaltningsloven (fvl) § 34 og saken sendes tilbake til Norsk kulturminnefond for ny behandling.

Klagen tas til følge.

Bakgrunn

Søknaden gjelder hovedbygningen fra 1850 på Storvågan søndre gnr/bnr 11/44. Bygningen er eies av den private stiftelsen Lofotmuseet. Stiftelsen eier i alt 13 bygninger på området i Storvågan. 11 av bygningene disponeres av Museum Nord gjennom en leieavtale mellom Stiftelsen Lofotmuseet og Museum Nord. Gården Storvågan søndre omfattes ikke av leieavtalen.

Stiftelsen Lofotmuseet søkte den 30.10.2013 om kr 900 000 til en rekke tiltak på hovedbygningen på Storvågan søndre. Søknaden manglet opplysninger og fondet sendte søker mangelbrev datert 17.12.2013. Søker sendte supplerende informasjon til fondet i e-post datert 15.1.2014. Styret i Norsk kulturminnefond avslo søknaden i vedtak datert 28.5.2014. I avslaget skriver fondet at det normalt ikke støtter tiltak på kulturminner som eies eller forvaltes av konsoliderte museer eller foreninger knyttet til institusjoner som mottar statlig driftstilskudd. Stiftelsen Lofotmuseet v/Tone Rørtveit (klager) har klaget på vedtaket i brev datert 23.6.2014. Klagen er behandlet av Norsk kulturminnefond som har opprettholdt vedtaket om avslag. Klagen er oversendt Klima- og miljødepartementet for behandling i brev datert 15.1.2015. Klager har ikke kommentert oversendelsen.

Klagers anførsler, jf brev datert 23.6.2014

Klager viser til Fondets vurdering i avslaget og mener denne må bero på en misforståelse omkring eierskapet til Storvågan søndre. Klager redegjør for forholdet mellom Stiftelsen Lofotmuseet og Museum Nord. Stiftelsen er eier av husene i Storvågan og har inngått leieavtale med Museum Nord om museal drift av 11 av husene. Storvågan søndre, gnr/bnr 11/4, er ikke leid ut til museal drift, og mottar ikke støtte fra det offentlige.

Klager skriver at Stiftelsen Lofotmuseet ser det som et klart ansvar å ta vare på kulturarven og har et ønske om å berge bygningen og ta den i bruk som Tante Kaias kaffehus. De har fått tilsagn om støtte fra Nordland fylkeskommune og fra Stiftelsen UNI.

Med klagen følger en uttalelse fra administrerende direktør i Museum Nord Geir Are Johansen. Han bekrefter at eiendommen Storvågan søndre ikke omfattes av konsolideringsavtalen mellom Museum Nord og Stiftelsen Lofotmuseet, at den eies og drives av Stiftelsen, som ikke mottar noen form for offentlig støtte.   

Klager ber om at styrets avslag oppheves og at direktørens innstilling tas til følge.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. brev datert 15.1.2015

I direktørens vurdering av klagesaken vises det til at til begrunnelsen for avsalget i vedtak av 28.5.2014 var knyttet til uklarheter omkring hvilket eierforhold og tilknytning Stiftelsen Lofotmuseet hadde til Museum Nord. Ved at det er klargjort at stiftelsen ikke er tilknyttet virksomheten i Museum Nord må det, ifølge direktøren, vurderes om det er grunnlag for å opprettholde avslaget.

Direktøren viser til at bygningen er definert som verneverdig og er regulert til bevaring/hensynssone vern. Videre vises det til at prosjektet har potensial for økonomisk verdiskaping, at Stiftelsen Lofotmuseet vil bevare huset gjennom vern og bruk, at prosjektet har som mål å gjenskape noe av den tidligere næringsdriften og at det vil bli lagt til rette for mange målgrupper. Direktøren mener at prosjektet ivaretar formålet med fondets tilskuddsordning på en god måte og anbefaler at styret innvilger et skjønnsmessig fastsatt beløp på kr 300 000.

Fondets styre viser til at fondet bare har midler til å støtte en del av de søknadene som mottas og derfor må foreta en grundig prioritering mellom søkere. Fondets styre har derfor vedtatt å ikke prioritere kulturminner som eies eller forvaltes av institusjoner eller organisasjoner som mottar statlig driftsstøtte. Norsk kulturminnefond finner ikke å kunne prioritere søknaden fra Stiftelsen Lofotmuseet fordi staten yter midler til å ivareta Stiftelsen Lofotmuseets eiendom og samlinger gjennom statlig driftstilskudd til Museum Nord. Fondet legger til at søknaden ikke prioriteres selv om Stiftelsen Lofotmuseet har ervervet en eiendom som holdes utenfor Stiftelsens avtale med Museum Nord.

Klima- og miljødepartementets merknader         

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter jf. forvaltningslovens § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse iht. revidert forskrift gjeldende fra 1.10.2013.

I vedtak av 28.5.2014 begrunner fondet avslaget i eier- og forvaltningsforholdene knyttet til Storvågan søndre. Fondet skriver at det ”… normalt ikke prioriterer støtte til tiltak på kulturminner som eies eller forvaltes av konsoliderte museer eller foreninger knyttet til institusjoner som mottar statlig driftstilskudd”. Klima- og miljødepartementet mener dette må forstås dit hen at fondet har lagt til grunn at Storvågan søndre forvaltes av Museum Nord og dermed mottar driftsstøtte. Etter departementets vurdering har fondet lagt feil faktum til grunn for vedtaket om avslag på søknad om tilskudd. Det vises til at det i søknaden informeres om at Stiftelsen Lofotmuseet er eier av Storvågan søndre og at gården ikke inngår i leieavtalen mellom Stiftelsen Lofotmuseet og Museum Nord. Fondet sendte i tillegg mangelbrev til søker datert 17.12.2013, der det ble bedt om eieropplysninger, og søker svarte med supplerende informasjon til fondet i e-post datert 15.1.2014.

I vedtak i klagesaken erkjenner fondet at Storvågan søndre holdes utenfor avtalen mellom Stiftelsen Lofotmuseet og Museum Nord. Fondet finner likevel ikke å kunne prioritere søknaden fra Stiftelsen Lofotmuseet fordi staten gjennom ”… driftstilskuddet til Museum Nord yter … betydelige midler til å ivareta Stiftelsen Lofotmuseets eiendom og samlinger”. Fordi verken Stiftelsen Lofotmuseet eller Storvågan søndre mottar statlig støtte mener Klima- og miljødepartementet at denne begrunnelsen viser at fondet har lagt vekt på utenforliggende hensyn som kan ha hatt innvirkning på utfallet i saken. Etter en helhetsvurdering er departementet derfor kommet til at vedtaket må oppheves, jf. fvl § 34 og saken blir sendt tilbake til Norsk kulturminnefond for ny behandling.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at Norsk kulturminnefonds vedtak er ugyldig da det er begrunnet med utenforliggende forhold som kan ha hatt betydning for vedtaket. Vedtaket datert 28.05.2014 oppheves, jf fvl § 34, og saken sendes tilbake til Norsk kulturminnefond for ny behandling.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Bengta Ryste
rådgiver

Kopi til:
Norsk kulturminnefond Pb 253 Røros 7361RØROS