Klage på Kulturminnefondets avslag på søknaden om tilskudd til prosjektet Nedre Eiker kapell - tak og veggmalerier, Nedre Eiker kommune, Buskerud

Saken gjelder Nedre Eiker kapell, et trekapell fra 1916. Kirkelig fellesråd søkte Kulturminnefondet om støtte til å sette i stand tak- og veggmaleriene i kapellet. Kulturminnefondet avslo søknaden. Begrunnelsen var at fondet normalt ikke prioriterer å støtte kirkebygninger.

Klima- og miljødepartementet viser til klagen datert 19. april 2016 på Kulturminnefondets vedtak datert 28. november 2015 om å avslå søknaden om tilskudd til Nedre Eiker kapell.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sidene ved saken og har, etter en samlet vurdering, kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha hatt innvirkning på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven paragraf 41. Departementet har heller ingen merknader til Kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Kulturminnefondets vedtak av 28. november 2015.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder Nedre Eiker kapell, et trekapell fra 1916. Kirkelig fellesråd søkte om støtte til å konsolidere tak- og veggmaleriene i kapellet, rense malerienes overflate og retusjere dem.

Kapellet er et gravkapell i tilknytning til gravlunden, som tilhører og omkranser Nedre Eiker kirke. Opprinnelig hadde ikke kapellet malt dekor, men da det ble pusset opp på 1950-tallet, ble det besluttet å la kunstneren Carsten Lien utsmykke hele kapellrommet innvendig. Videre ble det satt inn glassmalerier i alle vinduene i kapellet i 1957.

Nedre Eiker kirkelige fellesråd eier kapellet som brukes til begravelser, bisettelser, vielser og konserter.

I behandlingen av søknaden viste Kulturminnefondet til at det er positivt at eieren ønsker å ta vare på bygningen, men la vekt på at fondet normalt ikke prioriterer å støtte denne kategorien bygninger. Fondet mottar hvert år en stor mengde søknader, samtidig som det har begrensete midler til disposisjon. Det må derfor hvert år prioritere strengt blant søknadene som har kommet inn. I denne saken finner Kulturminnefondet ikke grunn til å fravike den normale prioriteringen og har, etter en samlet vurdering, kommet fram til at søknaden bør avslås.

Klagerens anførsler, datert 19. april 2016

Klageren mener at begrunnelsen for avslaget er feil, da fellesrådet ikke søker støtte til selve bygningen, men til å bevare de innvendige dekorasjonene, slik det går fram av rapporten "Tilstandsvurdering og behandlingsforslag, vegg- og takmalerier i Nedre Eiker kapell", datert 3. juni 2015.

Videre redegjør klageren for bakgrunnen til kunstneren som utsmykket kapellet på 1950-tallt og nevner noen av hans mest betydelige arbeider. Til slutt viser klageren til at kapellet ikke bare var tenkt til begravelser og bisettelser, men at det også skulle kunne brukes til ulike gudstjenestelige handlinger, slik som høymesser, bryllup og dåp.

Kulturminnefondets merknader, jf. oversendelsen datert 24. juni 2016

Kulturminnefondet viser til at det er kirkelig fellesråd som eier kapellet, som brukes til kirkelige handlinger. Kulturminnefondet er først og fremst opprettet som en tilskuddsordning for verneverdige bygninger og anlegg i privat eie. Fondet vil bare unntaksvis prioritere søknader som gjelder støtte til kirkeprosjekter. Denne praksisen bunner i at fondet bare har begrensete midler, og derfor normalt ikke har midler til å prioritere kirkebygninger.

I behandlingen av søknaden har Kulturminnefondet ikke nærmere vurdert tiltakene det her blir søkt om støtte til, men har lagt vekt på hvem som eier kulturminnet og da vist til den innarbeidete praksisen.

Fondet får hvert år inn en stor mengde søknader, og det samlete beløpet det søkes støtte til, overgår midlene fondet rår over. Kulturminnefondet må derfor hvert år prioritere strengt mellom de prosjektene det blir søkt om støtte til. Utfra dette fant fondet ikke å kunne prioritere denne søknaden og omgjøre vedtaket. Fondet kan heller ikke se at det har kommet inn nye momenter som gir grunnlag for å endre avgjørelsen. Avslaget blir opprettholdt.

Klageren har ikke kommentert Kulturminnefondets oversendelsesbrev.

Klima- og miljødepartementets merknader

I henhold til gjeldende forskrift for Kulturminnefondet paragraf 14, kan vedtak i saker om tildeling av tilskudd påklages til Klima- og miljødepartementet.

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sidene av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven paragraf 34, andre ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere synspunktene klageren fremmer.

Med en svært stor søknadsmengde og begrensete tilskuddsmidler, må Kulturminnefondet prioritere strengt. Det innebærer å prioritere ned noen søknader, blant annet søknader som faller utenfor det som er kjerneområdet for tildelinger over Kulturminnefondets budsjett, slik som støtte til bygninger og anlegg som ikke er i privat eie. Nedre Eiker kapell er eid av kirkelig fellesråd og således ikke privateid.

Klima- og miljødepartementet støtter Kulturminnefondets avgjørelse. Departementet har ingen merknader til fondets skjønnsutøvelse i denne saken og kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, feil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven paragraf 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Marianne Moltke-Hansen
seniorrådgiver

Kopi til Norsk kulturminnefond