Klage på Norsk kulturminnefonds avslag om tilskudd til istandsetting av et stabbur på Lyngneset, gnr. 26 bnr. 6, i Breivik, Ulstein kommune i Møre og Romsdal fylke

Saken gjelder et gammelt stabbur med behov for istandsetting. Eier av eiendommen søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd til en rekke istandsettingstiltak på bygget. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere gjeldende søknad i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget av søker. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres brev av den 16.6.2014 vedr klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 28.5.2014 om avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av stabburet på Lyngneset i Breivik, Ulstein kommune i Møre og Romsdal fylke.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan har virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41. Departementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 28.5.2014.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder et gammelt stabbur som er i dårlig forfatning med behov for istandsetting. Frøydis Kjøde (heretter kalt klager) søkte om tilskudd den 18.6.2013 på kr 32 813,- til istandsetting av stabburet. Istandsettingen omfatter blant annet nytt tak, reparasjon av vegger, gulv og dører. Totalkostnadene i prosjektet utgjør kr 65 625,-. Fondet manglet nødvendige opplysninger i saken og sendte mangelbrev til klager den 29.1.2014. Klager supplerte søknaden med etterspurt dokumentasjon den 6.2.2014. Søknaden om tilskudd ble avslått av Norsk kulturminnefond den 28.5.2014. Avslaget er begrunnet med at fondet har valgt ikke å prioritere gjeldende søknad i konkurranse med andre prosjekter. Vedtaket ble påklaget av søker i brev av 16.6.2014. Klagen ble behandlet i styremøtet i Norsk kulturminnefond den 28.11.2014 der styret opprettholdt vedtaket om avslag. Klagen ble oversendt Klima- og miljødepartementet for behandling i brev datert 14.1.2015. Klager har ikke sendt inn ytterligere merknader til departementet.

Klagers anførsler, jf. brev av 16.6.2014

Klager henviser til mangelbrev fra kulturminnefondet av 29.1.2014 og har vedlagt et bilde som viser at stabburet tidligere har hatt torvtak. Hun redegjør for tilstanden til stabburet pr. i dag, og oppgir hvilke istandsettingsarbeider som er tenkt utført på stabburet. Klager opplyser at hun har arvet eiendommen av sine besteforeldre.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. brev av 28.11.2014

Norsk kulturminnefond viser til at stabburet er en verdifull bygning og det er ønskelig at mest mulig av de originale bygningsdelene blir bevart under restaureringen av bygget. Et gammelt bilde viser at stabburet tidligere har hatt torvtak. Klager ønsker å tilbakeføre taket til slik det opprinnelig var med torv. Tilbakeføringen innebærer at hele taket skiftes ut med ny tak konstruksjon, nye sperrer etc.

Norsk kulturminnefondet mener bilder vedlagt søknaden viser at eksisterende tak er helt i orden. Fondet prioriterer ikke støtte til tilbakeføringer når dette ikke er påkrevd på grunn av bygningstekniske forhold. Kulturminnefondet mener det ikke foreligger et behov for omsøkte arbeider med taket og anbefaler ikke støtte til dette.

På grunn av en stor søkermasse i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler må fondet, hvert år, foreta en streng prioritering blant omsøkte prosjekter. Det foreligger ikke særlige grunner for å prioritere gjeldende søknad og omgjøre vedtaket.

Klima- og miljødepartementets merknader

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter jf. forvaltningslovens § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse iht. revidert forskrift gjeldende fra 1.10.2013. 

Klima- og miljødepartementet viser til vedtaket av 28.5.2014 om avslag. Vedtaket er i hovedsak begrunnet i at fondet ikke har prioritert gjeldende prosjekt i konkurranse med andre. Fondet har begrenset med økonomiske midler som skal fordeles med hensyn til geografi, type kulturminne og ulike målgrupper blant søkerne. Grunnet en stor søkermasse må fondet nødvendigvis foreta en streng prioritering. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse.

Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

Med hilsen                                                                        

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Zubair Ali Syed
rådgiver

Kopi til:

Norsk kulturminnefond    Pb 253 Røros     7361    RØROS