Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd til restaureringstiltak, Høyset seter i Vestre Slidre kommune, Oppland fylke

Saken gjelder en verneverdig hytte på en gammel setereiendom, som pr. i dag benyttes som feriested. Eier av eiendommen søkte Norsk kulturminnefond om tilskudd med formål å istandsette bygget. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at fondet har valgt ikke å prioritere gjeldende søknad i konkurranse med andre prosjekter. Avslaget ble påklaget. Fondet opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres e-post av 7.7.2014 vedr klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 28.5.2014 om avslag på søknad om tilskudd til gjenstående restaureringstiltak på seterbu/hytte på Høyset seter i Vestre Slidre kommune.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til kulturminnefondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 28.5.2014.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder en gammel setereiendom som pr. i dag benyttes som feriested. På eiendommen ligger en verneverdig seterbu/hytte som er under restaurering.

Einar Tyssen søkte om tilskudd, den 22.8.2013, på kr 95.375,- til gjenstående tiltak i restaureringsprosjektet. Søker har tidligere fått til sammen kr 166.000,- av fondet til restaureringen av seterbua. Arbeidene bestod bl.a. i terrengbehandling, oppjekking, utbedring av fundamenter, laftestokker og vinduer. Under utførelsen ble det oppdaget større skader på bygget enn tidligere antatt. Gjeldende søknad omfatter merarbeider som ble oppdaget under restaureringen. Arbeidene ble utført før søknadstidspunktet for å unngå merskader.

Søknaden om tilskudd ble avslått av Norsk kulturminnefond den 28.5.2014. Avslaget ble begrunnet med at tiltakene allerede er utført og at noen av de omsøkte tiltakene inngår i tidligere søknader. Videre har fondet også lagt til grunn at søker ikke har privat medfinansiering i prosjektet. Vedtaket ble påklaget av søker (heretter kalt klager) pr. e-post datert den 7.7.2014. Klagen ble behandlet av Norsk kulturminnefond den 21.10.2014. Vedtak om avslag ble opprettholdt. Klagen ble deretter oversendt Klima- og miljødepartementet for behandling i brev datert 27.11.2014. Klager har pr. e-post av 18.1.2015 oversendt sine kommentarer til kulturminnefondets oversendelse.

Klagers anførsler, jf. e-post av 7.7.2014

Klager viser til at søknaden gjelder et tilleggsprosjekt med ramme på kr 92.375,- for arbeider som var helt nødvendige for å ferdigstille prosjektet på en tilfredsstillende måte. Klager håpet at fondet ville støtte prosjektet med i overkant av 40 % finansiering slik de har gjort tidligere. Klager viser videre til at prosjektet er gjennomført med løpende orientering til fondet, stor nøkternhet, dugnader og lave budsjetter. Han anmoder fondet om å revurdere avslaget.

Norsk kulturminnefonds merknader jf. oversendelse av 27.11.2014

Norsk kulturminnefond viser til at de som hovedregel ikke gir tilskudd til tiltak som er påbegynt på vedtakstidspunktet, jf. forskrift for Norsk kulturminnefond § 11. I gjeldende sak har søker vært i kontakt med fondet under arbeidene og diskutert løsninger. Fondet har derfor i sin avgjørende vurdering ikke lagt vekt på at tiltaket er påbegynt før søknaden ble behandlet.

Fondet viser til at de omsøkte tiltakene allerede inngår i to tidligere tildelinger. Videre fremgår det ikke av søknaden om og hvor mye den private medfinansieringen utgjør. På grunn av en stor søkermasse og begrenset med midler til disposisjon må fondet hvert år foreta en streng prioritering blant omsøkte prosjekter. Det er ikke kommet nye momenter som gir grunnlag for å endre avgjørelsen. Fondet har derfor etter en ny skjønnsmessig konkret vurdering av alle sider av saken funnet at det ikke er grunnlag for å prioritere søknaden. Fondet kan ikke se at det er feil i saksbehandlingen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket.

Klagers kommentarer til oversendelsesbrevet fra Norsk kulturminnefond jf. e-post av 18.1.2015

Klager viser til at det ikke var et alternativ å stoppe arbeidene i prosjektet. Fundamenteringen av pipe og de andre fundamenteringsarbeidene måtte utføres for videre fremdrift i prosjektet. Prosjektet var allerede blitt ett år forsinket fordi Slidre Bygg og Prosjektering hadde lang ventetid og laftebygget var i svært dårlig stand. Dersom prosjektet hadde blitt stoppet ville dette gå utover fristen for ferdigstillelse som ble satt av fondet. Videre var det viktig å ferdigstille bygget før vinteren da det forelå en risiko for at bygget ville rase sammen som følge av snø.

Klima- og miljødepartementets merknader         

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter jf. forvaltningslovens § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse iht. revidert forskrift gjeldende fra 1.10.2013. 

Klima- og miljødepartementet viser til at Norsk kulturminnefond i hovedsak har begrunnet avslaget med at fondet ikke har kunnet prioritere prosjektet i konkurranse med andre søknader. På bakgrunn av en stor søkermasse i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler må fondet hvert år foreta en streng prioritering blant omsøkte prosjekter. Gjeldende sak er vurdert opp mot kriterier og prioriteringer som fondet tillegger vekt i behandlingen av innkomne søknader. Det er bl.a. blitt tillagt vekt at prosjektet tidligere har fått innvilget tilskudd. Departementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse.

Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas derfor ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Zubair Ali Syed
rådgiver

Kopi til:

Norsk kulturminnefond   Pb 253 Røros   7361   RØROS