Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknad om tilskudd. Prosjekt 170651 Gubhage seter i Lom kommune, Oppland

Saken gjelder et gammelt laftet seterhus. Det ble søkt om midler til å flytte seterhuset fra Klomsroa til Breistulen i Finnvikdalen. Norsk kulturminnefond avslo søknaden med henvisning til at fondet har en stor søknadsmasse og begrensede midler. Fondet måtte dermed foreta en streng prioritering. Tilskudd fra kulturminnefondet forutsetter minimum 30 % medfinansiering i det enkelte prosjekt, jf. forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond § 11 tredje ledd. I denne saken var den private medfinansieringen på 17,7 %. Kulturminnefondet fant ikke grunnlag for å prioritere søknaden. Departementet tok ikke klagen til følge.

Klima- og miljødepartementet viser til klage datert 24. april 2017, på Norsk kulturminnefonds vedtak av 24. mars 2017. Klagen gjelder avslag på søknad om støtte tilå flytte et laftet seterhus fra Klomsroa til Breistulen i Finndalen.

Styret i Norsk kulturminnefond behandlet klagen i styremøtet den 8. desember 2017. Klagen ble ikke tatt til følge, og er med brev av 18. desember 2017 oversendt Klima- og miljødepartementet til endelig behandling.

Klager fikk med brev av 18. desember 2017 oversendt kopi av oversendelsesbrevet til Klima- og miljødepartementet med vedlegg. Det var her opplyst om klagers mulighet til å kommentere innholdet i klageoversendelsen, med en frist på 3 uker.
Klager har ikke kommentert klageoversendelsen.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider ved saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved rettsanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven (fvl) § 41. Departementet har heller ikke merknader til fondets skjønnsutøvelse. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 24. mars 2017.
Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Saken gjelder et gammelt laftet seterhus. Den 31. oktober 2017 ble det søkt om midler til å flytte seterhuset fra Klomsroa til Breistulen i Finnvikdalen. Nåværende eier har ikke interesse av å gjøre noe med seterhuset. Søker har behov for bygninger som kan benyttes til overnatting og foredling av det som produseres på setra, seterhuset vil bli benyttet til dette formål.

Av totale kostnader beregnet til kr 729 0000, ble det søkt om 71,3 % - kr 300 000, privatandelen utgjorde 17,7 % - resten dekkes av offentlige tilskudd.

Ved vurderingen av søknaden uttalte fondet at seterhuset har klare antikvariske verdier og det er positivt at huset skal brukes til overnatting og foredling. Privat medfinansiering lå under minimumskravet på 30 %. Kulturminnefondet prioriterer normalt ikke prosjekter som innebærer flytting av ett objekt fra et sted til et annet. I tillegg viste fondet til at det mottar en mengde søknader om tilskudd og må foreta en streng prioritering mellom de store søkermassene. Søknaden ble med dette avslått.

Klagers anførsler etter brev datert 24. april 2017

  • Seterhuset er gammelt og nåværende eier kommer ikke til å ta vare på huset. Det vil dermed forfalle dersom det blir værende i Klomsroa.
  • Dersom seterhuset flyttes og restaureres vil det bli brukt og tatt vare på.
  • Klager har forståelse for at huset burde stå der det er, men det har gjennom tidene blitt flyttet mer enn en gang.

Norsk kulturminnefonds vurderinger etter brev av 8. desember 2017

  • Fondet mener prinsipielt at når en bygning tas ned for å laftes opp på nytt, så er det fare for at vesentlige kulturminner tapes. Det er også uheldig at bygningen blir fjernet fra sin plassering i kulturlandskapet.
  • Det er positivt at bygningen skal benyttes til å produsere produkter på seteren og til overnatting.
  • Det opplyses videre om at kulturminnefondet setter krav om minimum 30 % medfinansiering.
  • Etter en ny gjennomgang av alle sider av saken mener fondet at det ikke er grunnlag for en høyere prioritering.

Klima- og miljødepartementets merknader

I vurderingen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl § 34 andre ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse.

Norsk kulturminnefond har begrenset med midler til rådighet blant en stor søkermasse. Departementet forstår at fondet må foreta vanskelige avveininger og valg. De begrensede tilskuddsmidlene fører til at det må tas en streng prioritering blant de ulike søknadene. Flytting av kulturminner prioriteres som hovedregel ikke. Begrunnelsen for dette er at flytting av et kulturminne fjerner det fra dets opprinnelige kontekst, noe som kan innebære tap av kulturminneverdier.

Tilskudd fra Kulturminnefondet forutsetter minimum 30 % privat medfinansiering i det enkelte prosjekt, jf. forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond § 11 tredje ledd. I denne saken er den private medfinansieringen oppgitt til å være på 17,7 %. Forskriften åpner ikke opp for å gjøre unntak fra minimumskravet til privat medfinansiering i denne saken.  

Etter å ha vurdert alle sider av saken har departementet kommet frem til at klagen ikke tas til følge.

 

Med hilsen

 

Mathys Truyen (e.f.)
avdelingsdirektør

Amalie Jota
førstekonsulent

Kopi: Kulturminnefondet