Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd til Jøssingfjordsenteret, Sokndal kommune, Rogaland

Klima- og miljødepartementet har ingen merknader til Norsk kulturminnefonds skjønnsutøvelse i saken og har opprettholdt fondets vedtak om avslag da det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

Klima- og miljødepartementet viser til Deres brev datert 14.7.2014 med klage på Norsk kulturminnefonds vedtak av 28.5.2014 om avslag på søknad om tilskudd til Jøssingfjordsenteret, Sokndal kommune, Rogaland.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan har virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41. Departementet har heller ikke merknader til fondets skjønnsutøvelse i saken. Klima- og miljødepartementet har derfor ikke funnet grunn til å omgjøre Norsk kulturminnefonds vedtak av 28.5.2014.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

Søknaden gjelder en kraftstasjon fra 1907 og et verkstedbygg fra 1918, som har vært en del av den industrielle virksomheten i Jøssingfjorden. Eier av kulturminnene er det private firmaet The Jøssingfjord Manufacturing Co. Kulturminnene inngår i prosjektet Jøssingfjordsenteret som Sokndal kommune har prosjektansvaret for. Sokndal kommune søkte den 28.10.2013 om kr 650 000 til restaureringsarbeider på kraftstasjonene og verkstedbygget. Fondet bad i brev av 24.1.2014 om å få eierskapet klarlagt, men mottok ikke de etterspurte opplysningen innen søknaden ble behandlet. Styret i Norsk kulturminnefond avslo søknaden i vedtak datert 28.5.2014.  I avslaget skriver fondet at kommuner i følge forskrift for Kulturminnefondet kun kan søke for egne eide kulturminner. Sokndal kommune v/prosjektleder Bess Grantveit (klager) har klaget på vedtaket i brev datert 14.7.2014. Klagen er behandlet av Norsk kulturminnefond som har opprettholdt vedtaket om avslag. Klagen er oversendt Klima- og miljødepartementet for behandling i brev datert 4.3.2015. Klager har ikke kommentert oversendelsen.

Klagers anførsler, jf. brev datert 14.7.2014

Klager viser til at begrunnelsen for avslaget er at Kulturminnefondet har bedt om å få eierskapet klarlagt, men har ikke mottatt de etterspurte opplysningene. Klager skriver at verken kommunen eller eier av kulturminnene kjenner til nevnte henvendelse fra Fondet. Klager redegjør deretter for eierskapet. Sokndal kommune er ansvarlig for prosjektet Jøssingfjordsenteret. Eierne har hele tiden vært The Jøssingfjord Manufacturing Co (JM). Det er inngått leieavtale mellom Dalane Folkemuseum og JM. Dalane Folkemuseum leier Nedre Helleren kraftstasjon med rørgate, trallebane og spelhus, men skal drifte og eie Jøssingfjordsenteret (nybygg), når det står ferdig. Klager viser til at Fondet var på befaring, sammen med alle involverte parter i juni 2013, og at det da ikke ble stilt spørsmål om eierskapet.

Klager viser til at prosjektet Jøssingfjordsenteret er et sammensatt prosjekt, og at det var naturlig at vertskommunen Sokndal overtok prosjektansvaret da Dalanerådet ble lagt ned. Klager ber om forståelse for at Sokndal kommune søker på vegne av prosjektet.

Norsk kulturminnefonds merknader, jf. brev datert 15.1.2015

I direktørens vurdering av klagesaken vises det til at Kulturminnefondet kun har vurdert søker/eierforholdet i behandlingen av saken og at søknaden er avslått fordi kommunen søker for et privat eid objekt. Fordi Kulturminnefondet verken har en klar praksis, eller har vedtatt noe prinsipp, for behandling av slike tilfeller, mener direktøren at søker/eierforholdet ikke bør tillegges avgjørende vekt i denne saken.

Fondets styre viser til at fondet bare har midler til å støtte en del av de søknadene som mottas og derfor må foreta en grundig prioritering mellom søkere. Styret har derfor vedtatt å ikke prioritere kulturminner som eies eller forvaltes av institusjoner eller organisasjoner som mottar statlig driftsstøtte.

Klima- og miljødepartementets merknader         

I vurderingen av klagen kan departementet prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter jf. forvaltningslovens § 34 annet ledd. Departementet skal i klagesaksbehandlingen vurdere de synspunkter klager fremmer.

I henhold til gjeldende forskrift for Norsk kulturminnefond § 14 kan vedtak i saker om fordeling av midler fra fondet påklages til Klima- og miljødepartementet på grunnlag av feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. Departementet kan også overprøve fondets skjønnsutøvelse iht. revidert forskrift gjeldende fra 1.10.2013.

I vedtak av 28.5.2014 begrunner fondet avslaget med at Sokndal kommune søker på vegne av det private firmaet JM, med henvisning til fondets forskrift. Klima- og miljødepartementet vil bemerke at forskriften ikke regulerer hvem som kan søke, men hvem som kan motta tilskudd fra fondet. Det er derfor ingenting i veien for at en kommune kan søke på vegne av andre.  Etter departementets oppfatning er vedtak om avslag av 28.5.2014 derfor basert på feil forståelse av fondets forskrift.

I klagesaken er begrunnelsen for avslag at kulturminnet forvaltes av Dalane Folkemuseum som mottar statlige driftstilskudd. Departementet forstår saken slik at fondet først ble klar over leieavtalen, som er inngått mellom Dalane Folkemuseum og Jøssingfjordsenteret, under behandlingen av klagesaken. Fondets styre har på generelt grunnlag vedtatt å ikke prioritere kulturminner der forvalter mottar statlige driftsstøtte.

Departementet legger vekt på at fondet i sin behandling av klagen har forholdt seg til sitt eget prinsippvedtak, og har vedtatt ikke å gjøre et unntak i dette tilfellet. Denne vurderingen er gjort på grunnlag av nye opplysninger som fremkom i forbindelse med behandling av klagen.  Klima- og miljødepartementet finner ikke grunn til å overprøve denne prioriteringen, og legger vekt på at fondet nødvendigvis må foreta en streng prioritering mellom de omsøkte prosjektene, sett i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler.

Klima- og miljødepartementet kan for øvrig ikke se at det er feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

                                                                   

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Bengta Ryste
rådgiver

Kopi til:
Norsk kulturminnefond Bergmannsgata 17 7374 RØROS