Kunngjøring av konkurranse vedrørende juridiske tjenester til Prosjekt fremtidig kampflykapasitet

Forsvarsdepartementet inviterer til konkurranse vedrørende avtale om kjøp av juridiske tjenester i forbindelse med Prosjekt fremtidig kampflykapasitet. Prosedyren for anskaffelsen er konkurranse etter forhandling. Det avholdes et åpent møte om oppdraget torsdag 20. september kl 15 i Forsvarsdepartementets lokaler, Glacisgata 1, Oslo. Frist for å inngi tilbud er fredag 28. september 2007 kl. 0900.

Forsvarsdepartementet inviterer til konkurranse vedrørende avtale om kjøp av juridiske tjenester i forbindelse med Prosjekt fremtidig kampflykapasitet.

Stortinget vedtok ved behandlingen av St.prp. nr. 45 (2000-2001), jf. Innst. S. nr. 342 (2000-2001), at anskaffelsen av nye kampfly skulle forberedes. Regjeringen har igangsatt dette arbeidet, og Forsvarsdepartementet har i den forbindelse etablert en prosjektorganisasjon med ansvar for oppfølging av Prosjekt fremtidig kampflykapasitet.

De tre aktuelle flykandidatene som utredes er Eurofighter Typhoon, JAS Gripen og Joint Strike Fighter. I tillegg utredes alternativet om å levetidsforlenge dagens F-16. Arbeidet koordineres tett med Forsvaret, herunder Forsvarets logistikkorganisasjon, andre departementer og de tre aktuelle kampflyleverandørene: European Aeronautic Defence and Space Company, Saab AB og Lockheed Martin Corporation.

Oppdraget vil i hovedsak gjelde juridisk bistand til kvalitetssikring, strategiutvikling, prosessledelse, forhandlinger og kontraktsinngåelser i forbindelse med Prosjekt fremtidig kampflykapasitet. Det antas at oppdraget har et omfang på cirka 300 til 1.000 timer per kalenderår, og en varighet på vel tre år.

Det forutsettes at tilbydere har høye faglige kvalifikasjoner og forhandlingserfaring fra større anskaffelser.

Prosedyren for anskaffelsen er konkurranse etter forhandling, jf. forskrift om offentlige anskaffelser §§ 5-1 jf. 11-8. Det avholdes et åpent orienteringsmøte om oppdraget torsdag 20. september 2007 kl. 1500 i Forsvarsdepartementets lokaler, Glacisgata 1, Oslo. Det bes i den forbindelse om at interessenter melder sin ankomst til møtet innen 20. september kl. 0900.

Praktiske henvendelser om konkurransen bes rettet til Forsvarsdepartementet ved seniorrådgiver Bertil Møller Fyrileiv på telefon 23 09 61 51 eller e-post bfy@fd.dep.no.

Frist for å inngi tilbud er fredag 28. september 2007 kl. 0900.

Det vises for øvrig til kunngjøring i Database for offentlige innkjøp (Doffin).

Vedlegg til saken:
Konkurransegrunnlag
Vedlegg 1 – Avtale om kjøp av juridiske tjenester
Vedlegg 2 – FDs alminnelige kontraktsvilkår for konsulenttjenester
Vedlegg 3 – HMS erklæring
Vedlegg 4 – Prisskjema