Kunnskapsoversikt om forskning på kvalitet og innhold i norske barnehager

Barnehagen får stadig tidligere innflytelse på barns liv, og siden årtusenskiftet har andelen barn i barnehagen økt kraftig. Dette forteller at barnehagens innhold og kvalitet er viktige forskningsfelt. NOVA har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet laget en kunnskapsoversikt om forskning på kvalitet og innhold i norske barnehager.

NOVA har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet laget en kunnskapsoversikt om forskning på kvalitet og innhold i norske barnehager.

Rapporten gir en oversikt over empirisk forskning som belyser temaområdene: læring og språkstimulering, IKT og matematikk, kjønn og likestilling, inkludering, de minste barna, medvirkning, og barnehagens rom og fysiske miljø. Et hovedfunn er at det er stort behov for videre forskning, som i større grad bør resultere i doktorgrader og internasjonal publisering.

Fremtidig forskning bør satse mer på spesifikke temaområder innenfor feltet, med mulighet for å gå i dybden i større grad enn det som har vært gjort til nå. I tillegg bør det vurderes å sette i gang større og mer omfattende prosjekter, dels i form av stort anlagte og godt planlagte kvalitative studier.

Les rapporten her