Meld. St. 13 (2014-2015)

Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Klima- og miljødepartementet

tilrår:

Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 6. februar 2015 om ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside