Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Meld. St. 19 (2015–2016)

Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Abrahamsen, G. (2015): Tilknytningsbaserte barnehager. Oslo: Universitetsforlaget.

Alasuutari, M. og Markström, A.-M. (2011): «The Making of the Ordinary Child in Preschool», Scandinavian Journal of Educational Research 55(5), 517–535.

Andersen, C.E., Engen, T.O., Gitz-Johansen, T., Kristoffersen, C.S., Obel, L.S., Sand, S. og Zachrisen, B. (2011): Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder. Nasjonal surveyundersøkelse om minoritetsspråklige barn i barnehager utenfor de store byene. Rapport nr. 15/2011, Høgskolen i Hedmark.

Aukrust, V.G. (2005): Tidlig språkstimulering og livslang læring – en kunnskapsoversikt. Rapport utarbeidet for Utdannings- og forskningsdepartementet, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Aukrust, V.G. og Rydland, V. (2011): «Preschool classroom conversations as long-term resources for second language and literacy acquisition», Journal of Applied Developmental Psychology 32 (2011) 198–207.

Baker, C. (2006): Foundations of bilingual education and bilingualism, 4. utgave, Clevedon: Multilingual Matters.

Bakken, A. (2009): Ulikhet på tvers. Har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler? Rapport 8/09, NOVA.

Bakken, A. og Elstad, J.I. (2012): For store forventninger? Kunnskapsløftet og ulikhetene i grunnskolekarakterer. Rapport 7/12, NOVA.

Barac, R. og Bialystok, E. (2012): «Bilingual Effects on Cognitive and Linguistic Development: Role of Language, Cultural Background, and Education», Child Development 83(2), 413–422.

Barne- og familiedepartementet (2005): Klar, ferdig, gå! Tyngre satsing på de små. Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren.

Barnett, W.S. og Nores, M. (2015): «Investment and productivity arguments for ECEC» i Marope, P.T.M. og Kaga, Y. (red.): Investing against Evidence. The Global state of Early Childhood Care and Ecucation. UNESCO Publishing 2015.

Barth, E. (2005): Den samfunnsmessige avkastning av utdanning. Utdanning 2005, SSB.

Bergrem, O.K, Goodchild, S., Henriksen, E.K., Kolstø, S.D., Nordtvedt, G.A. og Reikerås, E. (2015): REALFAG. Relevante – Engasjerende – Attraktive – Lærerike. Rapport fra Ekspertgruppa for realfagene, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 2014.

Bhuller, M., Mogstad, M. og Salvanes, K.G.(2011): Life-cycle bias and the returns to schooling in current and lifetime earnings. Discussion Papers No. 666, October 2011, Statistics Norway.

Bialystok, E. og Craik, F.I.M. (2010): «Cognitive and Linguistic Processing in the Bilingual Mind», Current Directions in Psychological Science 19(1), 19–23.

Birkelund, G.E. og Mastekaasa, A. (red.) (2009): Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Oslo: Abstrakt forlag 2009.

Bjerkestrand, M., Fiske, J., Hernes, L., Samuelson, I.P., Sand, S., Simonsen, B., Stenersen, B., Storjord, M.H. og Ullmann, R. (2014): Frå førskulelærar til barnehagelærar. Den nye barnehagelærarutdanninga – muligheiter og utfordingar. Rapport frå Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning til Kunnskapsdepartementet. Senter for utdanningsforskning ved Høgskolen i Bergen: BLU Rapport nr. 1, 2014.

Bjerkestrand, M., Fiske, J., Hernes, L., Samuelson, I.P., Sand, S., Simonsen, B., Stenersen, B., Storjord, M.H. og Ullmann, R. (2015): Barnehagelærerutdanninga. Meir samanheng, betre heilskap, klarare profesjonsretning? Rapport frå Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning til Kunnskapsdepartementet. Senter for utdanningsforskning ved Høgskolen i Bergen: BLU Rapport nr. 2, 2015.

Bjørnestad, E., Gulbrandsen, L., Johansson, J.-E. og Os, E. (2013): «Metodiske idealkrav og nødvendige tilpasninger». Foreløpig tilstandsrapport fra prosjektet Better provision for Norway’s children in ECEC: A study of Children’s well-being and Development in ECEC, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Bjørnestad, E. og Os, E. (2015) (upublisert): Presentasjon av foreløpige resultater fra GoBaN-prosjektet på Høgskolen i Oslo og Akershus. https://blogg.hioa.no/betterprovision/2015/ 10/27/bra-nok-konferanse-pa-kvalitet- 26-27-oktober/.

Bjørnestad, E. og Samuelsson, I.P. (2012): Hva betyr livet i barnehagen for barn under tre år. En forskningsoversikt. Høgskolen i Oslo.

Björnsson, M. og Hörnqvist, B. (2015): Analys av kompetenser i styrdokument för barnehagen i Norge. Ett uppdrag för Kunnskapsdepartementet.

Blair, C. og Raver, C.C. (2015): «School Readiness and Self-Regulation: A Developmental Psychobiological Approach», Annual Review of Psychology 66(1), 711–731.

Bloom, L. og Lahey, M. (1978): Language Development and Language Disorders. New York, John Wiley & Sons.

Borgonovi, F., Phair, R. og Piacentini, M. (2015): Helping immigrant students to succeed in school – and beyond. Paper based on a forthcoming report, OECD 2015.

Brandlistuen, R.E., Helland, S.S., Evensen, L., Schjølberg, S., Tambs, K., Aase, K. og Wang, M.V. (2015): Sårbare barn i barnehagen – betydningen av kvalitet. Rapport 2/2015, Folkehelseinstituttet.

Bratland, K., Giæver, K., Syed, B.F. og Sandvik, M. (2012): Hvilken betydning har tospråklig assistanse for barns flerspråklige utvikling? En rapport på oppdrag fra NAFO, høsten 2012.

Bratterud, Å., Sandseter, E.B.H. og Seland, M. (2012): Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver. Rapport 21/2012 Skriftserien fra Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge, NTNU og DMMH.

Bråten, B., Drange, N., Haakestad, H. og Telle, K. (2014): Gratis kjernetid i barnehager. Sluttrapport. Fafo-rapport 2014:44.

Bråten, B. og Sandbæk, M.L. (2014): Å være seg sitt ansvar bevisst. Språktilbud til 3–5-åringer med minoritetsspråklig bakgrunn som ikke går i barnehage. Fafo-rapport 2014:23.

Bråten, B., Hovdenak, I.M., Haakestad, H. og Sønsterudbråten, S. (2015): Har barn det bra i store barnehager? Fafo-rapport 2015:48.

Bråten, M. og Tønder, A. H. (2014): Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet. En kunnskapsstatus. Fafo-notat 2014:10.

Bush, E.S., Ladd, G.W. og Herald, S.L. (2006): «Peer Exclusion and Victimization: Processes That Mediate the Relation Between Peer Group Rejection and Children’s Classroom Engagement and Achievement?», Journal of Educational Psychology 90(1), 1–13.

Børhaug, K. og Lotsberg, D.Ø. (2010): «Barnehageledelse i endring», Nordisk barnehageforskning 3 (2010) 79–94.

Castro, M., Exposito-Casas, E., Lopez-Martin, E., Lizasoain, L., Navarro-Asencio, E. og Gaviria, J.L. (2015): «Parental involvement on student academic achievement: A meta-analysis», Educational ResearchReview 14 (2015) 33–46.

Chambers, B., Cheung, A. og Slavin, R.E. (2015): Literacy and Language Outcomes of Balanced and Developmental Approaches to Early Childhood Education: A Systematic Review. Baltimore, MD: Johns Hopkins University, Center for Research and Reform in Education.

Christoffersen, M.N., Højer-Sørensen, A.-K. og Laugesen, I. (2014): Daginstitutionens betydning for børns udvikling. En forskningsoversigt. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 14:23.

Cunha, F. og Heckman. J.J. (2007): «The Economics of Human Development: The Technology of Skill Formation», American Economic Review Papers and Proceedings 97, 31–47.

Dickinson, D.K. og Tabors, P.O. (red.) (2001): Beginning Literacy with Language: Young Children Learning at Home and School. Baltimore: Paul H. Brookes.

Direktoratet for forvaltning og IKT (2015): Innbyggerundersøkelsen 2015. Hva mener brukerne? Difi-rapport 2015:6.

Drange, N. og Havnes, T. (2015): Child care before age two and the development of language and numeracy. Evidence from a lottery. Discussion Papers No. 808, Statistics Norway.

Drugli, M.B. (2012): Relasjonen lærer og elev: avgjørende for elevenes læring og trivsel. Oslo: Cappelen Damm.

Drugli, M.B. (2014): Liten i barnehagen. Forskning, teori og praksis. Oslo: Cappelen Damm.

Duncan, G.J., Dowsett, C.J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A.C., Klebanov, P., Pagani, L.S., Feinstein, L., Engel, M., Brooks-Gunn, J., Sexton, H., Duckworth, K. og Japel, C. (2007): «School readiness and later achievement», Developmental Psychology 43(6), 1428–1446.

Dønnestad, J. og Strandmyr, A. (2014): Folkehelseprosjekt i barnehager. August 2013 – januar 2014. Avdeling for barn og unge, bydel Grorud, Oslo.

Egge-Hoveid, K. og Sandnes, T. (2015): Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Rapporter 2015/26, SSB.

Elango, S., García, J.L, Heckman, J.J. og Hojman, A. (2015): Early Childhood Education. Discussion Paper No. 9476, November 2015, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn.

Engen, T.O. og Kulbrandstad, L.A. (2008): Tospråklighet, minoritetsspråk og minoritetsundervisning. Oslo: Gyldendal.

Engvik, M., Evensen, L., Gustavson, K., Fufen, J., Johansen, R., Lekhal, R., Schjølberg, S., Wang, M.V. og Aase, H. (2014): Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år. Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Rapport 2014:1 Folkehelseinstituttet.

European Commission (2014): Study on the effective use of early childhood education and care (ECEC) in preventing early school leaving. Final report. No. EAC/17/2012, European Union 2014.

Evertsen, C., Tveitereid, K., Plischewski, H., Hancock, C. og Størksen, I. (2015): På leit etter læringsmiljøet i barnehagen. En synteserapport fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Fabian, H. og Dunlop, A.-W. (2006): Outcomes of good practice in transition processes for children entering primary school. Papercommissioned for the EFA Global Monitoring Report 2007, Strong foundations: early childhood care and education.

Felfe, C. og Lalive, R. (2014): Does early child care help or hurt children’s development? Working paper 2014:22, Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU), Sweden.

Fornyings-, admininstrasjons- og kirkedepartementet (2011): Handlingsplan for samiske språk – status 2010 og videre innsats 2011.

Gabrielsen, E. (2013): «Leseferdigheten til minoritetsspråklige elever» i Gabrielsen, E. og Solheim, R.G. (red.): Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv. Oslo: Akademika.

Gjems, L. (2013): «Teaching in ECE: Promoting children’s language learning and cooperation on knowledge construction in everyday conversations in kindergarten», Teaching and Teacher Education Vol. 29, January 2013, 39–45.

Gjervan, Marit (red.) (2006): Temahefte om språklig og kulturelt mangfold. Kunnskapsdepartementet.

Gotvassli, K.-Å. (2010): «Førskolelærere som styrere – utvikling av lederidentitet» i Hoel, T.L., Engvik, G. og Hanssen, B. (red.) (2010): Ny som lærer – sjansespill og samspill. Trondheim: Tapir Akademiske Forlag.

Gravaas, B.C., Hægeland, T., Kirkebøen, L.J. og Steffensen, K. (2008): Skoleresultater 2007. En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge. SSB-notat 2008/24, Statistisk sentralbyrå.

Greve, A. (1995): Førskolelærerens historie: på vei mot yrkesidentitet, Oslo: Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, L. (2005): Data og statistikk i barnehagesektoren. Vedlegg 3 i Klar, ferdig, gå: tyngre satsing på de små, rapport fra en arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren, Barne- og familiedepartementet, 2005.

Gulbrandsen, L. (2015): Barnehagelærerne. Yrkesgruppen som sluttet å slutte. Notat nr. 1/15, NOVA.

Gulbrandsen, L. og Eliassen, E. (2013): Kvalitet i barnehager. Rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012. Rapport 1/2013, NOVA.

Gulløv, E. og Bundgaard, H. (2008): Forskel og fællesskab. Minoritetsbørn i daginstitution. København: Hans Reitzels Forlag.

Gunnes, T. og Knudsen, P. (2015): Tilbud og etterspørsel for ulike typer lærere mot 2040: Framskrivinger basert på LÆRERMOD. Rapporter 2015/41, Statistisk sentralbyrå.

Gunnes, H. og Rørstad, K. (2015): Utdanningsforskning i Norge 2013. Ressurser og resultater. Nifu-rapport 2015:8.

Haakestad, H., Bråten, M., Jensen, R.S. og Svalund, J. (2015): Tidsbruk i barnehager. Rapportering, organisering og ledelse. Fafo-rapport 2015:43.

Hagen, Å., Melby-Lervåg, M. og Lervåg, A. (2014): «Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker?», Norsk Tidsskrift for Logopedi 4/2014.

Hagtvet, B.E., Lyster, S.-A.H., Melby-Lervåg, M., Næss, K.-A.B., Hjetland, H.N., Engevik, L.I., Hølland, S., Karlsen, J., Klem, M. og Kruse, J. (2011):«Ordforråd i førskolealder og senere leseferdigheter – En metaanalytisk tilnærming», Spesialpedagogikk 01/2011, 34–49.

Hagtvedt, B.E, Rygg, R.F. og Skulstad, R.N. (2014):«Et vindu til barns språklige kompetanse: Oppdagende skriving i barnehage og skole», Bedre Skole 2/2014.

Hammer, A.S.E. (2012): «Undervisning i barnehagen?» i Ødegaard, E.E. (red.): Barnehagen som danningsarena. Bergen: Fagbokforlaget.

Hammer, C.S., Davison, M.D., Lawrence, F.R. og Miccio, A.W. (2009): «The Effect of Maternal Language on Bilingual Children’s Vocabulary and Emergent Literacy Development During Head Start and Kindergarten», Scientific Studies of Reading 13(2), 99–121.

Haugset, A.S., Nilsen, R.D. og Haugum, M. (2015): Spørsmål til Barnehage-Norge 2015. TfoU-rapport 2015:19, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Havnes, T. og Mogstad, M. (2009): No Child Left Behind: Universal Child Care and Children’s Long-Run Outcomes. Discussion Paper 582, Statistisk sentralbyrå.

Heckman, J.J. (2006): «Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children», Science 312(5782), 1900–1902.

Helsetilsynet (2014): Helsestasjonen – hjelp i rett tid? Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013. Rapport fra Helsetilsynet 4/2014.

Hogsnes, D.H og Moser, T. (2014): «Forståelser av gode overganger og opplevelse av sammenheng mellom barnehage, skole og skolefritidsordning», Tidsskrift for nordisk barnehageforskning 7(6), 1–24.

Huttenlocher, J., Vasilyeva, M., Cymerman, E. og Levine, S. (2002): «Language input and child syntax», Cognitive Psychology 45 (2002) 337–374.

Høigård, A., Mjør, I. og Hoel, T. (2009): Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Jensen, N.R., Petersen, K.E. og Wind, A.K. (2012): Daginstitutionens betydning for udsatte børn ogderes familier i ghetto-lignende boligområder. Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.

Johansson, E. og Samuelsson I.P. (2011): Lærerig leg – børns læring gjennem samspil. Fredrikshavn: Dafolo.

Johansson, E. (2012): «Læringskulturer i spenningsfeltet mellom ‘vi og de andre’» i Vist, T. og Alvestad, M. (red.): Læringskulturer i barnehagen: flerfaglige forskningsperspektiver. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Karlsen, J. (2014): Språk og lesing hos minoritetsspråklige barn i barnehage og skole. Faktorer som støtter språk og lesing på andrespråket hos barn med urdu/panjabi som morsmål: en longitudinell oppfølging fra barnehage til andre klasse. Ph.D.-avhandling, Universitetet i Oslo.

Killén, K., Klette, T. og Arnevik, E. (2006): «Tidlig mor-barn samspill i norske familier», Tidsskrift for norsk psykologiforening 43/2006, 694–701.

Kristoffersen, K.E., Simonsen, H.G., Eiesland, E.A. og Henriksen, L.Y. (2012): «Utvikling og variasjon i kommunikative ferdigheter hos barn som lærer norsk – en CDI-basert studie», Norsk tidsskrift for logopedi 58(1), 34–43.

Kunnskapsdepartmentet (2008): Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Veileder.

Kunnskapsdepartementet (2011a): Nasjonal rekrutteringsstrategi for samisk høyere utdanning. Strategi 2011–2014.

Kunnskapsdepartementet (2011b): Vurdering av verktøy som brukes til å kartlegge barns språk i norske barnehager. Rapport fra Ekspertutvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet 2010/2011.

Kunnskapsdepartementet (2013): Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014–2020.

Kunnskapsdepartementet (2015): REALFAG. Relevante – Engasjerende – Attraktive – Lærerike. Rapport fra Ekspertgruppa for realfagene.

Lekhal, R. (2013): The relationship between children’s attendance in Norwegian childcare centers and language and behavioral development during early childhood. Ph.D.-avhandling, Universitetet i Oslo.

Lekhal, R., Vartun, M., Gustavson, K., Helland, S.S., Wang, M.V., Schjølberg, S. (2013): Den norske mor og barn-undersøkelsen. Variasjon i barnehagekvalitet. Beskrivelser fra første datainnsamling fra barnehagene. Rapport, Folkehelseinstituttet, januar 2013.

Lervåg, A. (2012): «Å forebygge lesevansker i barnehagen». Foredrag på konferansen Forskning om utdanning 2012 – Kvalitet under lupen, 12. november 2012.

Lervåg, A. og Aukrust, V.G. (2010): «Vocabulary knowledge is a critical determinant of the difference in reading comprehension growth between first and second language learners», Journal of Child Psychology and Psychiatry 51(5) 612–620.

Lillejord, S., Børte, K., Halvorsrud, K., Ruud, E. og Freyr, T. (2015): Tiltak med positiv innvirkning på barns overgang fra barnehage til skole: En systematisk kunnskapsoversikt. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning.

Lund, I. (red), Godtfredsen, M., Helgeland, A., Nome, D.Ø., Kovac, B.V. og Cameron, D.L. (2015): Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen, Oslo: Foreldreutvalget for barnehager.

Løvgren, M. (2012): Meistring av førskulelærarrolla i eit arbeidsfelt med lekmannspreg (MAFAL) – En frekvensrapport, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus. Arbeidsnotat 1/2012.

McClelland, M.M., Acock, A.C., Piccinin, A., Rhea, S.A. og Stallings, M.C. (2013): «Relations between preschool attention span-persistence and age 25 educational outcomes», Early Childhood Research Quarterly 28(2), 314–324.

McClelland, M.M., Cameron, C.E., McDonald Connor, C., Farris, C.L., Jewkes, A.M., og Morrison, F.J. (2007): «Links Between Behavioral Regulation and Preschoolers’ Literacy, Vocabulary, and Math Skills», Developmental Psychology 43(4), 947–959.

Markström, A-M. og Simonsson, M. (2011): «Constructions of Girls in Preschool Parent–Teacher Conferences», International Journal of Early Childhood, 43(1), 23–41.

Meland, A.T., Kaltvedt, E.H. og Reikerås, E. (2015): «Toddlers Master Everyday Activities in Kindergarten: A Gender Perspective», Early Childhood Education Research Journal, published online: 26 June 2015.

Meld. St. 6 (2012–2013) En helhetlig intergeringspolitikk. Mangfold og fellesskap. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 24 (2012–2013) Framtidens barnehage. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 7 (2014–2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 19 (2014–2015) Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter. Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Helse- og omsorgsdepartementet.

Meld. St. 5 (2015–2016) Sametingets virksomhet 2014. Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Meld. St. 7 (2015–2016) Likestilling i praksis – Like muligheter for kvinner og menn. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Melby-Lervåg, M. (2011): «Effekten av språkstimulering i førskolealder på senere leseforståelse: hva kan forskning fortelle oss?», Spesialpedagogikk 02/2011, 41–51.

Melby-Lervåg, M. og Lervåg, A. (2009): «Muntlig språk, ordavkoding og leseforståelse hos tospråklige: En sammenfatning av empiriske studier», Norsk pedagogisk tidsskrift 04/2009.

Melby-Lervåg, M. og Lervåg, A. (2011a): «Cross-linguistic transfer of oral language, decoding, phonological awareness and reading comprehension: a meta-analysis of the correlational evidence», Journal of Research in Reading 34(1) 114–135.

Melby-Lervåg, M. og Lervåg, A. (2011b): «Hvilken betydning har morsmålsferdigheter for utviklingen av leseforståelse og dets underliggende komponenter på andrespråket?», Norsk pedagogisk tidsskrift 95(5), 330–341.

Melby-Lervåg, M. og Lervåg, A. (2014): «Reading Comprehension and its Underlying Components in Second Language Learners: A Meta-analysis of Studies Comparing First and Second Language Learners», Psychological bulletin 140(2), 409–433.

Mitchell, L., Wylie, C. og Carr, M. (2008): Outcomes of Early Childhood Education: Literature Review. New Zealand: Ministry of Education.

Moafi, H. og E.S. Bjørkli (2011): Barnefamiliers tilsynsordninger, Rapporter 34/2011, SSB.

Moffitt, T. E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R.J., Harrington, H., Houts, R., Poulton, R., Roberts, B.W., Ross, S., Sears, M.R., Thomson, W.M. og Caspi, A. (2011): «A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety», Proceedings of the National Academy of Sciences 108(7), 2693–2698.

Mogstad M. og Rege, M. (2009): «Tidlig læring og sosial mobilitet: Norske barns muligheter til å lykkes i utdanningsløpet og arbeidsliv», Samfunnsøkonomen nr. 5-09.

Moser, T. og Röthle, M. (red.) (2007): Ny rammeplan – ny barnehagepedagogikk? Oslo: Universitetsforlaget.

Myrvold, H.B. (2014): Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere. En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering av roller og funksjoner i Kanvas-barnehagene. Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU), på oppdrag for Kanvas.

NICHD – National Institute of Child Health & Human Development (2000): «The relation of child care to cognitive and language development», Child development 71, 960–980.

Nielsen, A.A. og Christoffersen, M.N. (2009): Børnehavens betydning for børns udvikling. En forskningsoversigt. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Nielsen, T.K., Tiftikci, N. og Larsen, M. S. (2013): Virkningsfulde tiltag i dagtilbud. Et systematisk review av reviews. Clearinghouse – Forskningsserien 2013 nr. 16, Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning IUP, Aarhus Universitet.

NOKUT (2010): Evaluering av førskolelærerutdanning i Norge 2010. Del 1: Hovedrapport og Del 2: Institusjonsrapporter. NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Nordahl, T. (2012): «Kvalitet i barnehager vurdert ut fra resultater fra spørreundersøkelsene» i Sunnevåg, A-K. (red.): Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena. En artikkelsamling om forsknings og utviklingsarbeid i 17 barnehager i Hedmark. Høgskolen i Hedmark. Oppdragsrapport 9-2012.

Nordahl, T., Kostøl, A., Sunnevåg, A-K., Knudsmoen, H. og Johnsen, T. (2012): Kvalitet i dagtilbuddet – set med børneøjne. Rapport 1-2012 LSP, Aalborg.

Nordahl, T., Qvortrup, L., Skov Hansen, L. og Hansen, O. (2013): Resultater fra Kartleggingsundersøkelse i Kristiansand Kommune. Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP), Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Norges forskningsråd (2012): Funn i praksis. Ny kunnskap om barnehagen.

NOU 2007: 6 Formål for framtida. (Bostad-utvalget) Kunnskapsdepartementet.

NOU 2009: 10 Fordelingsutvalget. Finansdepartementet.

NOU 2009: 18 Rett til læring. (Midtlyng-utvalget) Kunnskapsdepartementet.

NOU 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. (Flatø-utvalget) Barne- og likestillingsdepartementet.

NOU 2010: 7 Mangfold og mestring – Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. (Østberg-utvalget) Kunnskapsdepartementet.

NOU 2010: 8 Med forskertrang og lekelyst. Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. (Brenna-utvalget) Kunnskapsdepartementet.

NOU 2011: 14 Bedre integrering – Mål, strategier, tiltak. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

NOU 2012: 1 Til barnas beste. Ny lovgivning for barnehagene. (Barnehagelovutvalget) Kunnskapsdepartementet.

NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole. Et kunnskapsgrunnlag. (Ludvigsen-utvalgets kunnskapsgrunnlag) Kunnskapsdepartementet.

NOU 2015: 2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. (Djupedal-utvalget) Kunnskapsdepartementet.

NOU 2015: 8 Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser. (Ludvigsen-utvalget) Kunnskapsdepartementet.

OECD (2010): Revised Litterature Review for the 7th Meeting of the Network on Early Childhood Education and Care. OECD Directorate for Education.

OECD (2012): Education at a Glance 2012: OECD Indicators, OECD.

OECD (2013): Quality matters in early childhood education and care: Norway. OECD.

OECD (2015a): Early Childhood Education and Care Policy Review, Norway.

OECD (2015b): Starting Strong IV: Monitoring Quality in Early Childhood Education and Care, OECD.

Ot.prp. nr. 68 (1993–1994) Om lov om barnehager (barnehageloven).

Ot.prp. nr. 72 (2004–2005) Om lov om barnehager (barnehageloven).

Ot.prp. nr. 97 (2005–2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (statleg tilsyn med kommunesektoren).

Palludan, C. (2005): Børnehaven gør en forskel. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

Petriwskyj, A., Thorpe, K. og Tayler, C. (2005): «Trends in construction of transition to school in three western regions», 1990–2004. International Journal of Early Years Education 13(1), 55–69.

Pianta, R. C., Howes, C., Burchinal, M., Bryant, D., Clifford, R., Early, D. (2005): «Features of pre-kindergarten programs, classrooms, and teachers: Do they predict observed classroom quality and childteacher interactions?», Applied Developmental Science 9(3),144–159.

Prop. 1 S (2015–2016) for Kunnskapsdepartementet.

Prop. 1 S (2015–2016) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Prop. 33 L (2015–2016) Endringer i barnehageloven (tilsyn m.m.).

Rambøll (2010): Kartlegging av det pedagogiske innholdet i i skoleforberedende aktiviteter i barnehager.

Rambøll (2011): Kartlegging av spesialpedagogisk hjelp i barnehagen etter opplæringsloven § 5-7.

Rambøll (2014a): Evaluering av tilskuddsordningen ‘Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder’. Sluttrapport januar 2014 til Utdanningsdirektoratet.

Rambøll (2014b): Kunnskapsgrunnlag – Realfag i barnehagen. Rapport desember 2014 til Utdanningsdirektoratet.

Rambøll (2015): Evaluering av veiledningsordningen for nyutdannede pedagoger i barnehage og skole. Delrapport, 31. oktober 2015.

Reikerås, E., Moser, T. og Tønnessen, F.E. (2015): «Mathematical skills and motor life skills in toddlers: do differences in mathematical skills reflect differences in motor skills?», European Early Childhood Education Research Journal 24. juli 2015.

Roth, A.-C.V. (2014): Bedömning i förskolans dokumentationspraktiker: fenomen, begrepp och reglering. Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.

Sametinget/Sámediggi (2013): Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud/Sámediggedieđáhus sámi mánáidgárdefálaldaga birra.

Sandberg, A. og Ottosson, L. (2010): «Pre-school teachers, other professionals, and parental concerns on cooperation in pre-school – all around children in need of special support: the Swedish perspective», International Journal of Inclusive Education 14:8, 741–754.

Sandseter, E.B.H. (2014): «Boblende glede og sug i magen: Risikofylt lek i barnehagen» i Sandseter, E.B.H. og Jensen, J. (red.): Vilt og farlig – om barn og unges bevegelseslek. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sandseter, E.B.H og Seland, M. (2015): Barns trivsel i Oslobarnehagen, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Trondheim desember 2015.

Sandvik, M. og Spurkland, M. (2012): Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og kartlegging i den flerkulturelle barnehagen. Cappelen Damm akademisk.

Sandvik, M., Garmann, N.G. og Tkachenko, E. (2014): Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006–2014, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Schjølberg, S., Lekhal, R., Vartun, M., Helland, S.S. og Mathiesen, K.S. (2011): Barnepass fram til 18 måneder. Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år. Rapport 2011:5, Folkehelseinstituttet.

Schweinhart, L.J., Montie, J., Xiang, Z., Barnett, W.S., Belfield, C.R., og Nores, M. (2005): Lifetime effects: The High/Scope Perry Preschool Study through Age 40. Ypsilanti, MI: High/Scope Press.

Seeberg, M.L. (2010): Siste skanse: En undersøkelse om 3–5-åringer som ikke går i barnehage. Rapport 7/10, NOVA.

Simonsson, M. (2006): «Pedagogers möte med bilderböcker i förskolan», Skapande vetande nr. 48, 2006.

Simonsson, M. (2007): «Barndom och kulturella artefakter: platsen som skapas runt bilderboken» i Halldén, G. (red.) (2007): Den moderna barndomen och barns vardagsliv. Stockholm: Carlssons.

SINTEF (2014): Rapport. Ledelse i barnehage og skole. En kunnskapsoversikt. SINTEF A26525.

Sivertsen, H., Haugum, M., Haugset, A.S., Carlsson, E., Nilsen, R.D. og Nossum, G. (2015): Spørsmål til Barnehage-Norge 2014. Rapport 1/2015, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Skolverket (2010): Läroplan för förskolan (Lpfö 98). Reviderad 2010. Stockholm 2011.

Smeby, J.-C. (2011): «Profesjonalisering av førskolelæreryrket?» Arbetsmarknad & Arbetsliv 17(4).

Solheim, E. (2013): Effects of Childcare on Child Development: Time in Care, Group Size, and the Teacher – Child Relationship. Ph.D.-avhandling, NTNU, Trondheim.

Solstad, K.J. (2012): Samisk språkundersøkelse. NF rapport nr. 7/2012, Nordlandsforskning.

Solstad, M. og Nylund, I. (2015): Samisk i barnehagen? Ei evaluering av Sametingets tilskuddsordning til barnehager. NF rapport nr. 2/2015, Nordlandsforskning.

Solstad, M. og Dankertsen, A. (2015): «Språk må inn ørene og ut munnen». Ei evaluering av Fylkesmannen i Nordlands språktiltak i sør-, lule- og markasamiske områder. NF rapport nr. 5/2015, Nordlandsforskning.

Sommersel, H.B., Vestergaard, S. og Larsen, M.S. (2013): Kvalitet i barnehager i skandinavisk forskning 2006–2011. En systematisk forskningskartlegging. København: Danish Clearinghouse for Educational Research.

Statped og Gol kommune (2015): Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal – steg 2 overgang barnehage – skole. Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2015.

Steinnes, G.S. (2014): Profesjonalitet under press? Ein studie av førskulelærarar si meistring av rolla i lys av kvalifiseringa til yrket og arbeidsdelinga med assistentane, Høgskolen i Oslo og Akershus, avhandlinger 2014 nr. 2.

Steinnes, G. S. og Haug, P. (2013): «Consequences of staff composition in Norwegian kindergarten», Nordic Early Childhood Education Research Journal 6 (13), 1–13.

St.meld. nr. 41 (2008–2009) Kvalitet i barnehagen. Kunnskapsdepartementet.

St.meld. nr. 16 (2006–2007) … og ingen sto igjen — Tidlig innsats for livslang læring. Kunnskapsdepartementet.

Storjord, M.H. (2008): Barnehagens liv i en samisk kontekst. En arena for kulturell meningsskaping. Ph.D.-avhandling, Universitetet i Tromsø.

Støren, L.A. (2006): «Nasjonalitetsforskjeller i karakterer i videregående opplæring», Tidsskrift for ungdomsforskning 6(2) 59–86.

Sylva, K., Ereky-Stevens, K. og Aricescu, A.-M. (2015): Overview of European ECEC curricula and curriculum template, ECEC-CARE, http://ecec-care.org/resources/publications/.

Utdanningsdirektoratet (2015a): Statistikk fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI)

Utdanningsdirektoratet (2015b): Gjennomføringsbarometeret 2015. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene.

Valvatne, H. og Sandvik, M. (2008): Barn, språk og kultur. Språkutvikling fram til sjuårsalderen. Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Vibe, N. (2012): Spørsmål til Skole-Norge 2011. Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere. Rapport 5/2012. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Oslo.

Wendelborg, C., Caspersen, J., Kittelsaa, A.M., Svendsen, S., Haugset, A.S., Kongsvik, T. og Reiling, R.B. (2015): Barnehagetilbudet til barn med særlige behov. Undersøkelse av tilbudet til barn med særlige behov under opplæringspliktig alder. NTNU Samfunnsforskning, Trøndelag Forskning og Utvikling og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Wichstrøm. L., Belsky, J., Jozefiak, T., Sourander, A. og Berg-Nielsen, T.S. (2013): «Predicting Service Use for Mental Health Problems Among Young Children», Pediatrics 133, 1054–1060.

Wilhelmsen, M., Holth, B.A., Kleven, Ø. og Risberg, T. (2013): Minoritetsspråk i Norge. En kartlegging av eksisterende datakilder og drøfting av ulike fremgangsmåter for statistikk om språk. Notater 8/2013, SSB.

Winsvold, A. og Gulbrandsen, L. (2009): Kvalitet og kvantitet. Kvalitet i en barnehagesektor i vekst. Rapport 2/09, NOVA.

Winther-Lindqvist, D., Ringsmose, C. og Allerup, P. (2012): «Kvaliteter ved det sproglige læringsmiljø i børnehaven» i Svinth, L. og Ringsmose, C. (red.): Læring og udvikling i daginstitutioner. Viborg: Dansk Psykologisk Forlag.

Wollscheid, S. (2010): Språk, stimulans og læringslyst. Tidlig innsats og tiltak mot frafall i videregående opplæring gjennom hele oppveksten. En kunnskapsoversikt. Rapport 12/10, NOVA.

Zambrana, I.M (2015): Betydningen av barnehage for barns språkutvikling og betydningen av overgangen fra barnehage for barns tilpasning på skolen, innlegg på FINNUT-konferanse 17.09.15, foreløpig upublisert artikkel basert på den norske studien Barns sosiale utvikling (BONDS).

Ødegaard, E.E., Aukland, S., Gjems, L., Pålerud, T., Seland, M. og Røys, H.G. (2014): Tekstforslag til revidert rammeplan for barnehagen, levert til Utdanningsdirektoratet 14. februar 2014.

Østrem, S., Bjar, H., Føsker, L.R., Hogsnes, H.D., Jansen, T.T., Nordtømme, S. og Tholin, K.R. (2009): Alle teller mer. En evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart. Rapport 1/2009, Høgskolen i Vestfold.

Aagre, W. (2011): «Hva slags innsikt om barnets språk formidles i foreldresamtaler?» i Gjems, L. og Løkken, G. (red.): Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm.

Til toppen
Til dokumentets forside