Meld. St. 19 (2015–2016)

Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen

Regjeringen har klare ambisjoner om å utvikle innholdet i barnehagetilbudet slik at alle barn får et tilbud av god kvalitet. Foreldre skal føle seg trygge på at barna deres har det godt i barnehagen. Barnehagetilbudet skal fortsatt bygge på den nordiske tradisjonen med et helhetlig læringssyn og en integrert barnehage for alle under skolepliktig alder, og det skal være rom for ulike eiere og ulike barnehageprofiler. Samtidig er det viktig at barnehagens innhold videreutvikles for å møte en ny tid. Meldingen er primært konsentrert om barnehagens innhold og oppgaver, og den omfatter regjeringens forslag til overordnede føringer for ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, som skal tre i kraft fra høsten 2017.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget

Følg saken

 • 24.04.2017

  Ny rammeplan for fremtidens barnehager

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  I dag presenterer kunnskapsministeren den nye «grunnloven» som bestemmer hva barn skal oppleve og lære i landets 6000 barnehager. – Alle barn fortjener å få et godt barnehagetilbud uansett hvor de bor, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 • 20.10.2016

  Løfter barnehagens arbeid med mangfold og de yngste

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  I dag sender kunnskapsministeren forslag til ny rammeplan for barnehagen på høring. Han vil blant annet styrke barnehagens arbeid med de yngste barna, med mangfold, med måltider, med mobbing og med språk.

 • 12.07.2016

  Arbeidet med ny rammeplan for barnehage

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Stortingsmelding nr. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring- Bedre innhold i barnehagen legger føringer for innholdet i ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

 • 08.06.2016

  Gjennomslag for viktige kvalitetstiltak for barnehagen

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen fikk gjennomslag for viktige kvalitetstiltak da Stortinget behandlet barnehagemeldingen i går. Flertallet støtter at barnehagen skal være et sted for læring og lek, og at språkarbeidet skal styrkes.

 • 11.03.2016

  Meld. St. 19 (2015–2016) - Tid for lek og læring

  Melding til Stortinget | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har klare ambisjoner om å utvikle innholdet i barnehagetilbudet slik at alle barn får et tilbud av god kvalitet. Foreldre skal føle seg trygge på at barna deres har det godt i barnehagen. Barnehagetilbudet skal fortsatt bygge på den nordiske tradisjonen med et helhetlig læringssyn og en integrert barnehage for alle under skolepliktig alder, og det skal være rom for ulike eiere og ulike barnehageprofiler. Samtidig er det viktig at barnehagens innhold videreutvikles for å møte en ny tid. Meldingen er primært konsentrert om barnehagens innhold og oppgaver, og den omfatter regjeringens forslag til overordnede føringer for ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, som skal tre i kraft fra høsten 2017.

  Følg meldingen på Stortinget

 • 27.11.2015

  Prop. 33 L (2015–2016) - Endringer i barnehageloven (tilsyn m.m.)

  Proposisjon | Kunnskapsdepartementet

  Proposisjonen følger opp Sundvolden-platformen og foreslår at det innføres et uavhengig tilsyn i barnehagesektoren. Regjeringen vil endre barnehageloven slik at fylkesmannen får hjemmel til å føre tilsyn med at den enkelte barnehage i særlige tilfeller. Dette betyr at foreldre kan be om at fylkesmannen fører tilsyn dersom det viser seg at kommunens tilsyn ikke fungerer etter intensjonen. Kommunene beholder hovedansvaret for tilsyn med barnehagene. I tillegg til andre mindre lovendringer, presiserer proposisjonen også regelverket om barnehagens arbeid med dokumentasjon og vurdering. Denne presiseringen skal sikre at barnehagetilbudet er tilrettelagt for alle barn og at barnas personvern blir ivaretatt.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 27.11.2015

  Vil la fylkesmannen føre tilsyn med barnehagene

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen ønsker at fylkesmannen fører tilsyn med enkeltbarnehager. Det vil gi barn og foreldre en ekstra sikkerhet, hvis det kommunale tilsynet ikke er tilstrekkelig. Nå blir forslaget sendt til Stortinget.

 • 27.11.2015

  Bedre oppfølging i barnehagene

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  For å sikre at alle barn får et godt pedagogisk tilbud i barnehagen, vil regjeringen at alle barnehager vurderer og følger opp hvert barns trivsel, utvikling og læring i barnehagen. Forslaget blir nå sendt til Stortinget.

 • 07.10.2015

  Rekordsatsing på kvalitet i barnehagane

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa satsar meir på kvalitet i barnehagen enn noka tidlegare regjering. I 2016 føreslår regjeringa å bruke 440 millionar kroner for å styrke kvaliteten. Det er historisk at barnehagar får dei same økonomiske rettane, uavhengig av om dei er kommunale eller private.

 • 22.06.2015

  OECD - rapport om Norges barnehagepolitikk 2015

  Rapport | Kunnskapsdepartementet

  Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) sien anbefalinger for barnehagepolitikken i Norge.

 • 18.06.2015

  –For store forskjeller i barnehage-Norge

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Norske barnehager har mange styrker, men OECD mener for få ansatte med relevant utdannelse gir barna et for ujevnt tilbud.

 • 31.01.2015

  Trivsel og sosial kompetanse har høy prioritet i barnehagen

  Rapport | Kunnskapsdepartementet

  Spørreundersøkelse blant barnehagestyrere og barnehageeiere viser at 97 prosent av barnehagene arbeider systematisk med sosial kompetanse og barns trivsel.

 • 22.03.2013
 • 16.01.2012

  NOU 2012: 1 - Til barnas beste

  NOU | Kunnskapsdepartementet

 • 01.10.2010

  NOU 2010: 8 - Med forskertrang og lekelyst

  NOU | Kunnskapsdepartementet