Meld. St. 19 (2015–2016)

Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen

Regjeringen har klare ambisjoner om å utvikle innholdet i barnehagetilbudet slik at alle barn får et tilbud av god kvalitet. Foreldre skal føle seg trygge på at barna deres har det godt i barnehagen. Barnehagetilbudet skal fortsatt bygge på den nordiske tradisjonen med et helhetlig læringssyn og en integrert barnehage for alle under skolepliktig alder, og det skal være rom for ulike eiere og ulike barnehageprofiler. Samtidig er det viktig at barnehagens innhold videreutvikles for å møte en ny tid. Meldingen er primært konsentrert om barnehagens innhold og oppgaver, og den omfatter regjeringens forslag til overordnede føringer for ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, som skal tre i kraft fra høsten 2017.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no

Følg saken Saksgang: Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

 • Bedre tilrettelegging for elever med stort læringspotensial

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  En ny veileder skal gjøre det tydeligere for skolene hvordan de kan tilrettelegge for elever med stort læringspotensial. – Det er rom for å tilpasse undervisningen for at spesielt evnerike elever kan utnytte potensialet sitt i større grad, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Regjeringen satser på utdanning og integrering for fremtiden

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  – For å nå målet om et grønnere og mer bærekraftig samfunn øker regjeringen satsingen på kunnskap. Vi vil at elevene skal lære mer og at voksne skal få faglig påfyll gjennom hele livet. Derfor satser vi på tidlig innsats, nye læremidler i skolen, bedre gjennomføring i videregående opplæring og kompetansereform. Vi fortsetter også integreringsløftet slik at enda flere innvandrere kan ta utdanning og komme i jobb, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

 • Færre unge står utenfor utdanning og jobb

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Andelen ungdom mellom 16 og 25 år som verken har bestått eller går på videregående skole, har gått gradvis nedover siden 2010. – Det går i riktig retning. Men fortsatt er for mange unge utenfor utdanning og arbeid, og det er store forskjeller mellom fylkene. For å hindre frafall forsterker regjeringen nå tidlig innsats i hele skoleløpet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • For sen og for dårlig hjelp

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Det er bred enighet om at mange barn med behov for tilrettelagt pedagogisk tilbud og undervisning ikke får god nok hjelp. Det viser høringsuttalelsene til rapporten fra ekspertgruppen ledet av Thomas Nordahl. – Høringen viser at det er bred enighet om Nordahl-rapportens konklusjon om at dagens tilbud til de som trenger ekstra hjelp er for dårlig. Vi må gjennomføre endringer for å sikre at alle barn får den hjelpen de trenger. Det arbeidet er vi i gang med, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Høsten 2019 vil regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole.

 • Inkluderende fellesskap for barn og unge

  Rapport | Kunnskapsdepartementet

  Rapport fra ekspertutvalget for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

 • Det spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge er for dårlig

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Mange barn og unge får hjelp altfor sent, og annenhver elev med spesialundervisning får det av ufaglærte, viser ny rapport. – Det spesialpedagogisk tilbudet må bli bedre. Barn og unge som trenger ekstra oppfølging må bli sett tidlig, og de må raskt få et godt, tilpasset og inkluderende tilbud, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Meld. St. 21 (2016–2017) - Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen

  Melding til Stortinget | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskap er nøkkelen til fremtiden, både for hvert enkelt menneske og for samfunnet som helhet. For at barn og unge skal ha lyst til å lære, være motiverte og oppleve mestring må alle som har en rolle i utdanningssystemet være preget av lærelyst. Alle, fra den enkelte lærer til departementet og politikerne må ønske å lære noe nytt, ønske å lære av hverandre og ha rom og mulighet til å prøve, feile og få til noe.   Tidlig innsats er avgjørende for å gi alle barn og unge en opplæring som ruster dem for fremtiden. Regjeringen foreslår derfor å gi kommunene en plikt til å tilby intensiv opplæring til elever som henger etter i lesing, skriving eller regning på 1. – 4. trinn.   For at kvalitetsforskjeller mellom skoler og innad på skoler skal bli mindre, vil regjeringen definere tydelige krav og forventninger til lokale myndigheter. Regjeringen vil legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner skal få handlingsrom til å drive kvalitetsutvikling, slik at de kan finne løsninger som er tilpasset lokale behov. Lærere og skoleledere skal få gode muligheter til å bygge og videreutvikle profesjonelle fellesskap.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

 • Meld. St. 19 (2015–2016) - Tid for lek og læring

  Melding til Stortinget | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har klare ambisjoner om å utvikle innholdet i barnehagetilbudet slik at alle barn får et tilbud av god kvalitet. Foreldre skal føle seg trygge på at barna deres har det godt i barnehagen. Barnehagetilbudet skal fortsatt bygge på den nordiske tradisjonen med et helhetlig læringssyn og en integrert barnehage for alle under skolepliktig alder, og det skal være rom for ulike eiere og ulike barnehageprofiler. Samtidig er det viktig at barnehagens innhold videreutvikles for å møte en ny tid. Meldingen er primært konsentrert om barnehagens innhold og oppgaver, og den omfatter regjeringens forslag til overordnede føringer for ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, som skal tre i kraft fra høsten 2017.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

Meld. St. 19 (2015–2016) er også brukt som underlag i flere saker