Historisk arkiv

Ny rammeplan for fremtidens barnehager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I dag presenterer kunnskapsministeren den nye «grunnloven» som bestemmer hva barn skal oppleve og lære i landets 6000 barnehager. – Alle barn fortjener å få et godt barnehagetilbud uansett hvor de bor, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nesten alle barn går i barnehage, men tilbudet varierer.
– En god barndom er viktig i seg selv og for resten av livet. Da må foreldre vite at barnehagen gir barna deres et godt grunnlag for fremtiden, sier Røe Isaksen.

Foreldrenes rettigheter blir klarere 

Store forskjeller i barnehagetilbudet gjør at en del barn ikke får den oppfølgingen de trenger. Det går særlig utover de mest sårbare barna.

Den nye rammeplanen som trer i kraft høsten 2017, blir tydeligere på barnehagens forpliktelser.
–Vi gjør det tydeligere hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg. Da blir det lettere for alle foreldre å vite hva de kan forvente av barnehagen og hvilke krav de kan stille, sier Røe Isaksen.

For eksempel blir det tydeligere at personalet skal forebygge og stoppe utestenging og mobbing. 

– Det skal være nulltoleranse for mobbing.  Foreldre skal kunne forvente samme oppfølging uavhengig av hvilken barnehage barnet går i, sier Røe Isaksen.  

Mangfold, språk og vennskap

Den nye rammeplanen bygger videre på den norske barnehagetradisjonen der leken har en sentral plass. Den tar samtidig hensyn til at barnehagehverdagen og foreldres forventninger har endret seg. Blant annet har andelen blant minoritetsspråklige barn som går i barnehage økt fra 58 prosent til 79 prosent de siste ti årene.

– Fremtidens barnehager skal være inkluderende arenaer. Mer systematisk arbeid med mangfold, språk og vennskap i barnehagen kan hjelpe alle barn til å delta i leken og få gode opplevelser, sier Røe Isaksen.

Mange barnehager jobber allerede godt med barns læring og utvikling. Over 100 kommuner deltar i regjeringens satsing på språk- og realfagskommuner. 

Mer oppmerksomhet om de yngste

Med den nye rammeplanen blir også arbeidet med de yngste barna styrket. I dag går 80 prosent av alle norske ett- og toåringer i barnehagen. For første gang blir det gitt overordnede føringer for hvordan barnehagen i samarbeid med foreldrene skal legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen.

– Det er en stor overgang både for barn og foreldre når barnet går fra å være hjemme med foreldrene til å tilbringe mesteparten av sin våkne tid med andre voksne og barn. Da må foreldre kunne forvente at personalet har gode rutiner og setter av nok tid til tett oppfølging, sier Røe Isaksen.

Bedre overgang til skolen

Den nye rammeplanen skal også bidra til at de eldste barna får en god overgang til skolen. I dag mangler én av fire barnehager rutiner for å sikre dette.

– Vi vil at barnehagen og skolen skal bli bedre til å samarbeide. De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen, og de skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen, sier kunnskapsministeren.

Regjeringen ønsker også at barnehagene skal bli mer bevisste på å bruke måltider og matlaging til å utvikle matglede og sunne helsevaner hos barna. 

Stort engasjement

Den nye rammeplanen er bredt faglig forankret. Arbeidet med ny rammeplan har foregått over flere år. Over 100 fagpersoner bidro med innspill til forslaget som ble sendt på høring. Nesten 4000 deltakere kom med innspill på 15 høringskonferanser over hele landet. Totalt kom det inn om lag 600 høringsuttalelser.

– Jeg glad for det store engasjementet. Samtidig er den nye rammeplanen bare ett av flere viktige skritt i retning av en god barnehage for alle barn. Skal barnehagetilbudet bli godt, trenger vi dyktige ansatte og aktive eiere som finner gode, lokale løsninger innenfor regelverket. Her spiller barnehagelærerne en nøkkelrolle, sier kunnskapsministeren.

Barnehagene må ha kompetente ansatte for å innfri kravene i ny rammeplan. Sammen med Krf og Venstre har regjeringen bevilget 172 millioner kroner til flere barnehagelærere i år. Helårseffekten på over 400 millioner kroner vil øke andelen barnehagelærere fra 38 til 44 prosent. Regjeringen vil på sikt øke andelen ytterligere. I løpet av våren vil regjeringen foreslå en styrking av pedagognormen, men også en bemanningsnorm som sikrer at alle barn får nok voksne rundt seg i barnehagen.

Les den nye rammeplanen for barnehagen her.