Historisk arkiv

–For store forskjeller i barnehage-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Norske barnehager har mange styrker, men OECD mener for få ansatte med relevant utdannelse gir barna et for ujevnt tilbud.

Det går frem av en fersk rapport som Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) presenterte 18. juni. I rapporten er det en rekke anbefalinger for barnehagepolitikken i Norge, og organisasjonen mener mangelen på kompetente ansatte er den viktigste utfordringen.

 –OECD peker på at vi har lykkes med å få tilnærmet full barnehagedekning, men at kvaliteten og innholdet i barnehagene varierer for mye. Spesielt er de opptatte av at vi trenger flere ansatte med pedagogisk kompetanse. Det er en bekymring jeg deler, og derfor satser vi stort på å gi flere av dem som allerede jobber i barnehagen mulighet til å bli barnehagelærere eller å ta fagbrev, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen bruker i år 275 millioner kroner på kvalitetstiltak i barnehagen. Det meste av pengene går til ulike satsinger som gjør at de som allerede jobber i barnehagen kan få økt barnefaglig kompetanse. 420 ansatte er i gang med en utdanning som gjør at de blir barnehagelærere, fra høsten opprettes det ytterligere 370 plasser. 

Satser på kvalitet og innhold
I rapporten analyserer OECD tilgangen til barnehageplasser, tilsynsordningen, finansieringen av private barnehager, forskning og kvalitet og innhold i norske barnehager.

–Organisasjonen løfter blant annet frem at det både er behov for endringer av tilsynet i barnehagene og av finansieringen av private barnehager. Det har vi allerede tatt tak i. Vi har nå forslag til nytt finansieringssystem ute på høring, og vi vil foreslå at fylkesmannsembetene får en rolle i tilsynet med barnehagene når vi legger frem våre endringer til barnehageloven, sier Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren mener analysen til OECD bekrefter at det viktigste arbeidet med barnehagen fremover blir å satse på innhold og kvalitet.

–Det er nyttig for oss å få en analyse av barnehagen sett utenfra. OECD har mye kunnskap og erfaring som vi kan benytte oss av. Vi tar med oss rapportens anbefalinger inn i arbeidet vi har startet med en stortingsmeldingen om barnehagen, sier Torbjørn Røe Isaksen. 

Oppsummering av OECDs vurdering og anbefalinger:

 • Finansiering av private barnehager
  Finansieringssystemet er for komplisert og det er store forskjeller i hvor mye kommunene bruker på barnehage. OECD mener Norge kan styrke sin styring med sektoren ved å knytte økonomiske ytelser til valgte mål og forenkle finansieringssystemet.

 • Tilgjengelighet
  OECD mener Norge bør gjøre mer for å nå ut til sårbare grupper som fortsatt ikke bruker barnehagen. I områder av landet som fortsatt sliter med lav dekning, bør det vurderes å gi ekstra økonomisk støtte fra statens side for å øke antall barnehageplasser.  OECD mener også at vi bør ha et mer fleksibelt system for opptak slik at barn som fyller ett år fra og med 1. september lettere kan få plass.

 • Kvalitet og innhold
  Selv om OECD roser strategier som er satt i verk for å øke andelen pedagoger i barnehagen, påpeker de at det fortsatt er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft og at det å arbeide i barnehage ikke gir nok status, lønn eller karrieremuligheter.
  De mener det bør være et obligatorisk krav at alle ansatte har relevant utdannelse. OECD peker på at Norge bør ha en nasjonal strategi med klare mål for å redusere antallet ufaglærte. Ordningen med å gi dispensasjon fra utdanningskravet for styrere og pedagogiske ledere, bør fases ut for å sikre lik kvalitet for alle barn.
  OECD roser mye av det norske regelverket på barnehageområdet, men påpeker også at regelverket er for lite presist når det gjelder krav til bemanning og minimumskrav til personalets faglige kvalifikasjoner.

 • Tilsyn
  OECD mener at kommunene står overfor en interessekonflikt ved å ha dobbeltrollen som barnehageeier for halvparten av barnehagene og samtidig være barnehagemyndighet med tilsynsansvar for alle barnehager. De mener at kommuner mangler tilstrekkelig kapasitet til at tilsynet bidrar til høyere kvalitet.

 • Forskning
  OECD ser en positiv utvikling i omfang og kvalitet på forskning om og for barnehager, men anbefaler videreføring og styrking av forskning som ser på hvordan barnehagen påvirker barnas trivsel og utvikling. OECD mener at Utdanningsdirektoratet (Udir) bør satse ytterligere på å spre forskningsresultater til de ansatte i barnehagen slik at kunnskapen om beste praksis blir større. Organisasjonen mener Udir og Forskningsrådet bør ta et større ansvar for å spre og koordinere forskningen.

OECD rapport om norske barnehager.pdf