Historisk arkiv

Løfter barnehagens arbeid med mangfold og de yngste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I dag sender kunnskapsministeren forslag til ny rammeplan for barnehagen på høring. Han vil blant annet styrke barnehagens arbeid med de yngste barna, med mangfold, med måltider, med mobbing og med språk.

– Når 97 prosent av alle barn går i barnehage før de går i skolen, må vi sørge for at de får et godt barnehagetilbud. Med den nye rammeplanen blir barnehagens forpliktelser tydeligere, og det vil redusere kvalitetsforskjeller som finnes mellom barnehagene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Viktig verktøy for foreldre og ansatte

Dagens rammeplan er ti år gammel, den er omfattende, og den er ikke oppdatert på flere områder. Blant annet sier den lite om de yngste barna og de minoritetsspråklige barna.  

– Den nye rammeplanen bygger videre på det beste i norsk barnehagetradisjon der leken har en helt sentral plass. Rammeplanen er blitt betydelig kortere og mer konsis i formen, og den er tydeligere på hva barnehageansatte skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg. For foreldre blir det lettere å vite hva de kan forvente for barna sine, men også lettere for ansatte å gjøre en god jobb, sier Røe Isaksen. 

Tilvenningsfasen viktig

Den nye rammeplanen tar hensyn til at andelen ett- og toåringer som går i barnehage har økt fra 54 prosent til 81 prosent i perioden 2005-2015. De yngste barnas behov er ivaretatt gjennomgående i hele rammeplanen. For første gang er det en egen del om tilvenningsfasen.

– God tilvenningsfase er viktig for barnets videre utvikling og trivsel i barnehagen. Da må foreldre kunne være trygge på at ansatte ser behovet til det enkelte barn, og at de finner gode løsninger lokalt, sier Røe Isaksen.

Styrker arbeidet med språk og mobbing

Den nye rammeplanen er tydelig på at barnehagen skal forebygge og stoppe mobbing og krenkelse. Leken skal være en inkluderende arena der alle får delta.
– Forskning viser at barnehageansatte kan være usikre på hvordan de skal håndtere mobbing, og derfor ikke gjør nok. Derfor er rammeplanen helt tydelig på at det er et klart ansvar å stoppe mobbing, sier Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren styrker også føringene for språkarbeidet. I den nye rammeplanen trekkes det frem at barnehager skal legge til rette for at alle barn involveres i språkstimulende aktiviteter, og personalet skal fange opp barn som sliter. Rammeplanen er også tydeligere på de yngste barnas behov når det gjelder språkutvikling. 


Styrker mangfoldet i barnehagen
Den nye rammeplanen tar også hensyn til at andelen minoritetsspråklige barn som går i barnehage har økt fra 54 til 78 prosent i perioden 2015-2015. Blant annet blir mangfold løftet som en sentral del av barnehagens verdigrunnlag.

– Barnehagen skal løfte frem de positive sidene ved at vi er forskjellige, og samtidig skal barn få erfare at de er del av et fellesskap. Barnehagene skal også fremme minoritetsspråklige barns norskspråklige kompetanse samtidig som barnehagen skal løfte mangfoldet frem som ressurs i det pedagogiske arbeidet, sier Røe Isaksen.

Bedre måltider

Helse og livsmestring er viet mer plass i forslaget til ny rammeplan. Blant annet er måltider omtalt for første gang. Forskning viser at i noen barnehager sitter barn over en time til bords uten at personalet er tilstede i samspill eller samtaler.

– Vi ønsker at barnehagene bruker måltidene mer aktivt til å gi barna sunne matvaner, men også gjøre måltidene til gode sosiale arenaer for samtale og språkstimulering, sier Røe Isaksen.

Bredt faglig forankret

Forslaget til ny rammeplan er bredt og faglig forankret. Over 100 fagpersoner fra barnehager, fagmiljøer og organisasjoner har vært invitert til å gi innspill til utkast og i fagseminarer. Blant annet har Utdanningsforbundet, forskere, barnehageeiere og foreldrerepresentanterbidratt.Nå blir det høring i tre måneder, og det blir arrangert høringskonferanser over hele landet. Kunnskapsministeren håper mange vil bidra med gode innspill.  

 

Rammeplan til barnehagen

En rammeplanen for barnehage er en forskrift til barnehageloven. Den har utdypende bestemmelser om barnehagens formål og innhold. Den er barnehagens og personalets viktigste pedagogiske arbeidsdokument. Personalet ser til rammeplanen når de skal utforme arbeidet sitt med barn i barnehagen.

Rammeplanen er også et sentralt styringsverktøy som synliggjør hvilke krav samfunnet stiller til kvaliteten på barnehagetilbudet, og som brukes til å føre tilsyn med at eier oppfyller sine forpliktelser og sitt juridiske ansvar.