Historisk arkiv

Arbeidet med ny rammeplan for barnehage

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Stortingsmelding nr. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring- Bedre innhold i barnehagen legger føringer for innholdet i ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

En arbeidsgruppe i Kunnskapsdepartementet utformet tre utkast til ny rammeplan som ble lest og kommentert av fagspesialister, fagmiljøer og medlemmer i departementets referansegruppe. Referansegruppen bestod av representanter for sentrale aktører i sektoren: Utdanningsforbundet, KS, PBL, Fagforbundet, Foreldreutvalget for barnehagen, Storbynettverket og Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU). I tillegg ble utkastene lest og kommentert av Sametinget og fagavdelinger i Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

I løpet av utviklingsperioden arrangerte departementet møter og fagseminarer med fagpersoner, fagmiljøer og sektorrepresentanter som bistod med kvalitetssikring av tekst og innhold generelt.

Gjeldende rammeplan, forslag fra en ekstern rammeplangruppe som leverte sitt forslag til Utdanningsdirektoratet våren 2014, og Meld. St. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring er viktige grunnlagsdokumenter for departementets arbeid.

Målet var å utforme et forslag til ny rammeplan med et kunnskapsbasert, fremtidsrettet og relevant innhold og som blir et godt pedagogisk verktøy og et tydelig styringsdokument for sektoren.

Endelig forslag til ny rammeplan – som er en forskrift til barnehageloven -  ble sendt på bred offentlig høsten 2016 og deretter og fastsatt 24. april 2017. Det ble arrangert regionale høringskonferanser i løpet av høringsperioden.

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å utforme og gjennomføre en bredt anlagt strategi for implementering av ny rammeplan i sektoren.