Meld. St. 22 (2015–2016)

Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver

Til innholdsfortegnelse

Litteratur

Baldersheim, H., Haug, A.V. og Øgård, M. (Red.) (2009): The rise of the networking region: The challenges of regional collaboration in a globalized world, Nordic Council of Ministers Research Programme (Report 2009:10). Stockholm: Nordregio.

Brandt, E., Thune, T. og Ure, O. B. (2009): Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill (NIFU STEP rapport 6/2009). Oslo: NIFU STEP

Brastad, B., Horrigmo, A. M. J., Viblemo, T. E., og Flatnes, A. (2013): Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning. Arbeidsnotat. Oslo: Oxford Research

Dahle, E. (2011): Fylkeskommunens rolle i klimatilpasningsarbeidet – partner eller myndig dommer? Hva styrker kommunenes klimatilpasningskapasitet i arealplanleggingen? (Masteroppgave, Høgskolen i Østfold). Halden: Høgskolen i Østfold

Dok 8:26 S (2013–2014) Venstres representantforslag om utvikling av et nytt folkevalgt regionnivå til erstatning for fylkeskommunen. Dokument 8:26 S (2013–2014), Innst. 262 S (2013–2014)

Hansen, T., Hanssen, G. S., Heløe, L. A. og Stigen, I. M. (2006): Den regionale stat – enhet og Mangfold. Om den geografiske inndelingen av regional stat og konsekvensene av denne (NIBR-rapport 2006:9). Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Hanssen, G. S. (2015): Multi-level networks: Strengths and Weaknesses in promoting Coordinated and Innovative Water Governance, Chapter 7. Sørensen, E. mfl. (2015)Collaborative innovation in the public sector: European experiences and lessons. Sharjah: Bentham eBooks

Hanssen, G. S., Hofstad, H. og Hisdal, H. (2015): Manglende lokal tilpasning til klimaendringer: kan flernivånettverk øke tilpasningskapasiteten? Kart og Plan 1-2015.

Hanssen, G. S., Hovik, S. og Hundere, G. C. (2014): Den nye vannforvaltningen – nettverksstyring i skyggen av hierarki, Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 2014, 30(3), s. 155-177

Hofstad, H. og Hanssen, G. S. (2015): Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. Videreutvikling av rollen gjennom partnerskapsbasert regional utvikling og planlegging. (NIBR-rapport 2015:17). Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Ibenholt, K., Toftdahl, H., Kiil, K. og Grorud, C. (2012): Fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet (Rapport 2012/24). Oslo: Vista Analyse

ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Ratifisert av Norge 20. juni 1990

Innst. 13 S (2015–2016) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016, kapitler under Samferdselsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17)

Innst. 12 S (2015–2016) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016, kapitler under Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)

Innst. 333 S (2014–2015) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner

Innst. 57 S (2014–2015) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Sametingets virksomhet 2013

Innst. 300 S (2013–2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om kommuneproposisjonen 2015

Innst. 262 S (2013–2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Ketil Kjenseth og Trine Skei Grande om utvikling av et nytt folkevalgt regionnivå til erstatning for fylkeskommunen

Innst. S. nr. 209 (2002–2003) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om forslag fra Gunnar Skaug, Carl I. Hagen, Einar Steensnæs, Jan Petersen, Kristin Halvorsen og Lars Sponheim om endringer av Grunnloven §§ 50, 53, 57, 58, 59, 61, 62, 63 og ny § 82. (Valgordningen)

Innst. O. nr. 102 (2002–2003) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om lov om endringer i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Isdahl, B. (2012): Flere barnefamilier til sentrum? Eksempelet Kongsberg. Oslo: Norsk Form

Knudsen, J. P., Moen, B., Persson, L. O., Skålnes, S. og Steineke, J. M. (2005): En vurdering av fylkeskommunenes rolle som regional utviklingsaktør og partnerskapenes funksjon i den sammenheng (Nordregio Working Paper 2005:1). Stockholm: Nordregio.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014): Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon. Fastsett ved kgl. res. av 28.11.2014.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014): Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Fastsatt ved kgl. res. av 26.09.2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2.

Kongeriket Norges Grunnlov. Lov 17. mai 1814 (Grunnloven)

Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven)

Lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (Inndelingslova)

Lov 25. september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven)

Lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning (Forsøksloven)

Meld. St. 18 (2015–2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. Oslo: Klima- og miljødepartementet

Meld. St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet — Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Meld. St. 16 (2014–2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett. Oslo: Nærings- og fiskeridepartementet

Meld. St. 14 (2014–2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Meld. St. 35 (2012–2013) Framtid med fotfeste – Kulturminnepolitikken. Oslo: Miljøverndepartementet

Nilsen, J. K. og Langset, M. (2015): Statens regionale inndeling og kommunesektoren – konsekvenser for samhandling. (NIVI-rapport 2015:3).Oslo: NIVI Analyse AS

Nilsen, J. K. og Langset, M. (2013): Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør – kommunenes og statens vurderinger (NIVI-rapport 2013:5).Oslo: NIVI Analyse AS

NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi – Produktivitetskommisjonens andre rapport. Oslo: Finansdepartementet

NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd. Produktivitetskommisjonens første rapport. Oslo: Finansdepartementet

NOU 2014: 14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg. Oslo: Kunnskapsdepartementet

NOU 2007: 13 Den nye sameretten – Utredning fra Samerettsutvalget. Oslo. Justis- og politidepartementet

NOU 2004: 19 Livskraftige distrikter og regioner. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet

NOU 2003: 14 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven II – Planlovutvalgets utredningmed lovforslag. Oslo: Miljøverndepartementet

NOU 2001: 7 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven – Planlovutvalgets første delutredning. Oslo: Miljøverndepartementet

NOU 2001: 3 Velgere, valgordning, valgte. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet

NOU 2000: 22 Om Oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet

NOU 1992: 15 Kommune og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. Oslo:Kommunaldepartementet

NOU 1988: 38 Nye mål og retningslinjer for reformer i lokalforvaltningen. Oslo: Kommunal- og arbeidsdepartementet

NOU 1982: 3 Maktutredningen. Sluttrapport. Oslo: Statens forvaltningstjeneste

OECD (2014): OECD Skills Strategy Action Report Norway. Paris: OECD

Ot.prp. nr. 45 (2001–2002) Om lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven). Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 95 S (2013–2014) Kommuneproposisjonen 2015. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Spilling O. R., Langfeldt, L. og Moen, S. E. (2013): Regionale forskningsfond – ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning. NIFU Rapport 4/2013. Oslo: NIFU

St.meld. nr. 44 (2008–2009) Utdanningslinja. Oslo: Kunnskapsdepartementet

St.meld. nr. 12 (2006–2007) Regionale fortrinn – regional framtid. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 46 (1999–2000) Nasjonal transportplan 2002–2011. Oslo: Samferdselsdepartementet

St.prop. nr. 72 (2008–2009) Om nokre saker på Samferdselsdepartementets område. Oslo: Samferdselsdepartementet

Svardal, S., Kobro, L. U., Leikvoll, G. K. A., Sørhaug, C. og Thorstensen, A. (2015): Sluttrapport fra følgeevaluering av programmet Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) (TF-rapport nr. 352). Bø: Telemarksforsking

Tranøy, B. S. og Østerud, Ø. (2001): En fragmentert stat? I: Tranøy BS. og Østerud, Ø. (Red.), Den fragmenterte staten. Reformer, makt og styring. Oslo: Gyldendal

Til dokumentets forside