Meld. St. 22 (2015–2016)

Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5. april 2016 om Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside