Meld. St. 22 (2016–2017)

Hav i utenriks- og utviklingspolitikken

Til innholdsfortegnelse

1 Liste over forkortelser og akronymer

ACAP

Arctic Contaminants Action Program

Arktisk råds arbeidsgruppe mot forurensning

AMAP

Arctic Monitoring and Assessment Program

Arktisk råds arbeidsgruppe for miljøovervåkning

AOSIS

Alliance of Small Island States

Alliansen av små øystater

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations

Sammenslutningen av sørøstasiatiske nasjoner

AU

African Union

Den afrikanske union

BCC

Benguela Current Commission

Kommisjonen for Benguelahavstrømmen

CAFF

Conservation of Arctic Flora and Fauna Working Group of the Arctic Council

Arktisk råds arbeidsgruppe for biologisk mangfold

CBD

Convention on Biological Diversity

Konvensjonen om biologisk mangfold

CCMLAR

Convention [Commission] on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources

Konvensjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis

CGIAR

Consultative Group on International Agricultural Research

Organisasjonen for internasjonal landbruksforskning

CITES

Convention on International Trade of Endangered Species

Konvensjon om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna

COPERNICUS

European Earth Observation Programme

Det europeiske jordobservasjonsprogrammet

EFTA

European Free Trade Organisation

Det europeiske frihandelsforbund

EPPR

Emergency Prevention, Preparedness and Response Working Group of the Arctic Council

Arktisk råds arbeidsgruppe for forebygging av og beredskap mot akutt forurensning

EØS

European Economic Area

Det europeiske økonomiske område

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations

FNs organisasjon for ernæring og landbruk

Ffu

Fish for Development

Fisk for utvikling (bistandsprogram)

FRONTEX

European Agency for the management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union

Det europeiske grensekontrollbyrået

GEF

Global Environment Facility

Den globale miljøfasiliteten

ICES

International Council for the Exploration of the Sea

Det internasjonal havforskningsrådet

IEA

International Energy Agency

Det internasjonale energibyrå

IEF

International Energy Forum

Det internasjonale energiforum

ILO

International Labour Organisation

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen

IMO

International Maritime Organisation

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (FNs sjøfartsorganisasjon)

INTERPOL

International Criminal Police Organization

Den internasjonale kriminalpolitiorganisasjon

IOC-UNESCO

Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO

Den mellomstatlige oseanografiske kommisjon

IWC

International Whaling Commission

Den internasjonale hvalfangstkommisjonen

JPI Oceans

Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans

Felles programinitiativ for sunne og produktive sjø- og havområder

MARPART

Maritime Preparedness and International Partnership in the High North

Maritim beredskap og flernasjonalt partnerskap i nordområdene (prosjekt)

MARPOL

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

Den internasjonale konvensjonen om forhindring av forurensing fra skip

NAFO

Northwest Atlantic Fisheries Organization

Den nordvestatlantiske fiskeriorganisasjon

NEAFC

Northeast Atlantic Fisheries Commission

Den nordøstatlantiske fiskerikommisjon

NIVA

Norwegian Institute for Water Research

Norsk institutt for vannforskning

NORHED

Norway’s programme for capacity development for higher education and research for development

Norges program for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning

Norfund

Norway’s Development Finance Institution

Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

NSOAF

North Sea Offshore Auhorities Forum

Sammenslutning for nordsjølandenes myndigheter med tilsynsansvar for petroleumsvirksomhet til havs

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

Organisasjonen av økonomisk samarbeid og utvikling

Ofu

Oil for development

Olje for utvikling (bistandsprogram)

OPEC

Organisation of Oil Exporting Countries

Organisasjonen for oljeeksporterende land

OSPAR

Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic

Konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhavet

PAME

Protection of the Arctic Marine Environment

Arktisk råds arbeidsgruppe for beskyttelse av det arktiske marine miljø

REDD

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Programme

Programmet for reduksjon av utslipp fra avskoging og ødeleggelse av skog

SARiNOR

Search and Rescue in the High North

Søk og redning i nord (prosjekt)

SIDs

Small Islands Developing States

Små utviklingsøystater

SOLAS

International Convention for the Safety of Life at Sea

Den internasjonale konvensjonen om menneskeliv og sikkerhet til sjøs

SPU

Government Pension Fund Global

Statens pensjonsfond utland

TPP

Trans-Pacific Partnership

Trans-Pacific Partnership

TTIP

Transatlantic Trade and Investment Partnership

Det transatlantiske handels- og investeringspartnerskap

UNCLOS

United Nations Convention on the Law of the Sea

FNs havrettskonvensjon

UNDP

United Nations Development Programme

FNs utviklingsprogram

UNEP

United Nations Environment Programme

FNs miljøprogram

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

FNs kontor for narkotika og kriminalitet

UUU-fiske

Illegal, unreported and unregulated fishing

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske

WTO

World Trade Organisation

Verdens handelsorganisasjon

Til dokumentets forside