Meld. St. 22 (2016–2017)

Hav i utenriks- og utviklingspolitikken

Stortingsmeldingen tydeliggjør hvordan utenriks- og utviklingspolitikken kan støtte opp under norske havinteresser og bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Meldingen vektlegger tre prioriterte innsatsområder for Norge: bærekraftig bruk og verdiskaping, rene og sunne hav, og blå økonomi i utviklingspolitikken. Den løfter også frem de store mulighetene som havet omfatter for Norge i årene fremover, og understreker samtidig viktigheten av å bekjempe alvorlige miljøutfordringer og ikke-bærekraftig bruk.

Les dokumentet

Sammendrag på portugisisk:
Dokumentet i PDF format

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget